Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0320013

1.3 Site name

Prameniště Přešínského potoka

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2020-02
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.634722
Latitude:49.558333

2.2 Area [ha]

43.8302

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6410  info      2.9864  0.00 
6430  info      3.8608  0.00 
91E0  info      19.4679  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N081.00
N1040.00
N143.00
N151.00
N1650.00
N205.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex lesních a lučních společenstev mezi obcemi Přešín a Louňová (asi 0,5 km západně od obce Přešín). Ekotop: Geologie: Lokalita je součástí areálu Barrandienu středočeské oblasti Českého masivu. Na svrchnoproterozoických břidlicích a metabazaltech je uložena mocná vrstva kvartérních deluviálních hlinitokamenitých a hlinitopísčitých sedimentů. Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického podcelku Radyňská vrchovina, která je začleněna ve Švihovské vrchovině. Reliéf: Prameniště Přešínského potoka se rozprostírá na západně orientovaném svahu v nadmořské výšce 540-590 m n.m. Prameniště je situováno mezi vrcholy Hora 636 m n. m. a Hřebenec 627 m n. m. Pedologie: Z půdních typů převládají hlinité až hlinitojílovité pseudogleje a oglejené hnědé půdy. Krajinná charakteristika: Komplex rozsáhlejších jasanovo-olšových luhů a navazujících bezkolencových a pcháčových luk je determinován z hlediska hydrologického existencí prameniště Přešínského potoka, který se 4 km západním směrem od obce Přešín vlévá do Úslavy. Soustava rostlinných společenstev spolu s prameništěm vytváří esteticky působící prvek, který významně přispívá ke zvyšování kostry krajinné stability a zároveň je v rámci ÚSES začleněn do regionálního biokoridoru Hřebenec - Kokšín. Biota: Území se nachází ve fytogeografickém okrese Plánický hřeben a je možno jej rozčlenit na dvě části (lesní a nelesní). Lesní část tvoří především porosty jasanovo-olšových luhů (L2.2) na četných prameništích a podmáčených stanovištích. Na sušších místech byly do porostů včleňovány monokultury smrku obecného (Picea abies). Ve stromovém patře se především uplatňují dřeviny jako jsou: olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol osika (Populus tremula), javor klen (Acer pseudoplatanus), vrba jíva (Salix caprea), střemcha obecná (Prunus padus), vzácně pak habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), jilm drsný (Ulmus glabra), jedle bělokorá (Abies alba), keřové patro je místy dosti bohaté, uplatňuje se zde především bez černý (Sambucus nigra), b. červený (S. racemosa), líska obecná (Corylus avellana), střemcha obecná (Prunus padus), krušina olšová (Frangula alnus), vrba popelavá (Salix cinerea), zimolez černý (Lonicera nigra), z. pýřitý (L. xylosteum), odrůstající semenáčky dřevin stromového patra, vzácně pak řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), svída krvavá (Cornus sanguinea) a brslen evropský (Euonymus europaeus). V bylinném patře se uplatňují druhy svazu Calthion, což dokumentuje i to, že část lužních porostů je vzniklá sukcesními pochody na bývalých mokrých loukách, oproti tomu na sušších stanovištích je bohatší hájová květena, která byla pravděpodobně součástí květnatých jedlobučin, či doubrav s jedlí. Vyskytují se zde jak podhorské, tak i horské druhy, jako např.: mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), m. vstřícnolistý (Ch. oppositifolium), čarovník prostřední (Circaea x intermedia), č. pařížský (C. lutetiana), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), k. rozložená (D. dilatata), svízel vonný (Galium odoratum), pryšec sladký (Euphorbia dulcis), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), p. horský (G. montanum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), třezalka chlupatá (Hypericum hirsutum), sítina klubkatá (Juncus conglomeratus), chrastavec štětkolistý (Knautia dipsacifolia), vrbina hajní (Lysimachia nemorum), strdivka nicí (Melica nutans), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), k. přeslenitý (P. verticillatum), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), silenka dvoudomá (Silene dioica), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), kozlík výběžkatý chlupatý (Valeriana excelsa subsp. procurrens), rozrazil potoční (Veronica beccabunga), r. štítkovitý (V. scutellata), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), sasanka hajní (Anemone nemorosa), papratka samičí (Athyrium filix-femina), lopuch hajní (Arctium nemorosum), árón plamatý (Arum maculatum) vzácně (vlastní nález 2013), válečka lesní Brachypodium sylvaticum), hvězdoš (Callitriche sp.), řeřišnice hořká (Cardamine amara), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), o. kulkonosná (C. pilulifera), o. řídkoklasá (C. remota), ostřice lesní (C. sylvatica) a o. stinná (C. umbrosa). Nelesní část je mozaikou liniových porostů dřevin kolem vodotečí nebo bývalých cest a vlhkého křídla mezofilních ovsíkových luk (T1.1) sv. Arrhenatherion, vlhkých pcháčových luk (T1.5) podsv. Calthenion, střídavě vlhkých bezkolencových luk (T1.9) sv. Molinion a vlhkých tužebníkových lad (T1.6) sv. Calthion. Druhové spektrum luk reprezentují druhy jako např.: řebříček bertrám (Achillea ptarmica), bukvice lékařská (Betonica officinalis), kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris), ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), řeřišnice luční (Cardamine pratensis), ostřice obecná (Carex nigra), o. latnatá (C. paniculata) (vlastní nález 2013), o. prosová (C. panicea), o. Hartmanova (C. hartmanii), o. měchýřkatá (C. vesicaria), o. liščí (C. vulpina), krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), škarda měkká čertkusolistá (Crepis mollis subsp. hieracioides) vzácně, poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus), kostřava červená (Festuca rubra agg.), orsej jarní hlíznatý (Ficaria verna subsp. bulbifera), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kakost bahenní (Geranium palustre), třezalka čtyřkřídlá (Hypericum tetrapterum), sítina žabí (Juncus bufonius), s. niťovitá (J. filiformis), s. smáčknutá (J. compressus), chrastavec rolní (Knautia arvensis), vrbovka bahenní (Epilobium palustre), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) vzácně, svízel severní (Galium boreale), zblochan zoubkatý (Glyceria declinata), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), kokrhel menší (Rhinanthus minor), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), úpolín nejvyšší (Trollius altissimus) v EVL stovky až tisíce exemplářů, hadí mord nízký (Scorzonera humilis) a krvavec toten (Sanguisorba officinalis). Z expanzních druhů rostlin se zde vyskytují: krabilice zlatá (Chaerophyllum aureum), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius) a kerblík lesní (Anthriscus sylvestris). Ze živočichů byli na území EVL pozorováni: skokan hnědý (Rana temporaria), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), linduška lesní (Anthus trivialis), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) a jelen evropský (Cervus elaphus).

4.2 Quality and importance

Plošně rozsáhlý jasanovo-olšový luh (L2.2A) v pramenné oblasti Přešínského potoka, který je níže na toku (cca 1 km) chráněn jako EVL CZ0323161 Přešínský potok pro raka kamenáče (Austropotamobius torrentium), na který navazují komplexy lučních společenstev. Především střídavě vlhké bezkolencové louky (T1.9), mezofilní ovsíkové louky (T1.1), vlhké pcháčové louky (T1.5) a vzácně i vlhká tužebníková lada (T1.6). Kosené louky hostí pak i početné populace zvláště chráněných druhů rostlin - zejména upolínu nejvyššího (Trollius altissimus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08o
MBi
HBo
MB01.02i
MB02.02i
HF03.01.01i
HH04.02b
HK02.02i
MK02.03i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MAi
MAo
MA03o
HA03i
HA03.03i
MK02i
HM02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

<i>Http://www.biomonitoring.cz/</i> [online]. 2007 [cit. ]. Dostupné online <<a href = "http://www.biomonitoring.cz/">http://www.biomonitoring.cz/</a>>., <i>Portál Informačního sytému ochrany přírody</i> [online]. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2007 [cit. ]. Dostupné online <<a href = "http://portal.nature.cz">http://portal.nature.cz</a>>., CHYTRÝ, M. (ed.) (2007). <i>Vegetace České republiky 1.Travinná a keříčková vegetace: Vegetation of the Czech Republic 1.Grassland and Heathland Vegetation</i>. Vydání 1. Praha: Academia. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7., CHYTRÝ, M. (ed.) (2013). <i>Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace</i>. Praha: Academia. 551 s. ISBN 978-80-200-2299-8., CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). <i>Katalog biotopů České republiky: Habitat catalogue of the Czech Republic</i>. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0., KUBÁT, K.; HROUDA, L.; CHRTEK JR., J. (eds.) et al. (2002). <i>Klíč ke květeně České republiky</i>. Vydání 1. Praha: Academia. 927 s. ISBN 80-200-0836-5., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2013). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR</i>. Upravené vydání. Praha: AOPK ČR. 182 s., Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice: Základní doporučení pro hospodářské soubory (2004). <i>PLANETA</i>. XII, 3, s. 1-23. 1213-3393., SLADKÝ, J. (2014). <i>Evropsky významná lokalita Přešínské prameniště</i>. Vyd.1. Plzeň. 1,2 .s. Calluna 1, roč.19., ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN, J. P. (ed.) (2004). <i>Plzeňsko a Karlovarsko: Okres Domažlice</i>. Vyd. 1. Praha: Agentura Ochrany Přírody a Krajiny ČR. 588 s. ISBN 80-86064-68-9.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Prameniště Přešínského potoka CZ0320013
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY