Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0320023

1.3 Site name

Čepičná

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.589444
Latitude:49.271667

2.2 Area [ha]

178.5561

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      0.7084  0.00 
9150  info      48.4553  0.00 
91U0  info      43.8272  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N082.00
N091.00
N102.00
N140.00
N150.00
N1628.00
N1725.00
N2042.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Skupinka několika vápencových vrchů vystupujících nad údolní nivu levého břehu řeky Otavy asi 0,6 km severně od obce Čepice. Ekotop: Geologie: Území náleží do pestré série moldanubika s vložkami krystalických vápenců uložených v pararulách. Na svazích a vrcholech jsou menší skalní výchozy a rozptýlené vápencové bloky. Geomorfologie: Lokalita je součástí Šumavského podhůří. Tvoří ji dvě oddělené části tvořené zalesněnými vrchy vystupující strmě po levé straně údolní nivy Otavy. Je to Čepičná (670 m n. m.) a Chanovec (555 m n. m.). Reliéf: Výrazné a dominantní vrchy Čepičná a Chanovec vystupující z údolní nivy řeky Otavy. Nadmořská výška 460–670 m n. m. Pedologie: Na svahovinách a vápencových výchozech se vyvinuly rendziny. Na většině území jsou však vyvinuty kyselé a mělké kambizemě – kambizem rankerová a typická. Krajinná charakteristika: Porosty středoevropských bazifilních teplomilných doubrav, vápnomilných bučin a dalších společenstev. Vrchy budované krystalickými vápenci představují výrazné krajinné dominanty, které jsou součástí přírodního parku Buděticko. Lokalita zahrnuje území přírodní rezervace Čepičná. V rámci ÚSES je EVL Čepičná regionálním biocentrem (RBC) v nadregionálním biokoridoru (RBK). Biota: Z hlediska fytogeografického členění náleží území do mezofytika, do fytogeografického okresu Šumavsko-novohradské podhůří, podokresu Sušicko-horažďovické vápence. Nejrozšířenější biotop představují vápnomilné bučiny (L5.3), květnaté bučiny, (L5.1), méně časté jsou lesostepní bory (L8.2) a jedlobučiny (L5.4). Jedná se o porosty s dominantními dřevinami : bukem lesním (Fagus sylvatica) a borovicí lesní (Pinus sylvestris) v podrostu s jalovcem obecným (Juniperus communis) často se zachovaným a bohatým bylinným patrem. Kromě typických druhů se zde vyskytuje řada vzácných druhů i druhů s perialpínským rozšířením. Jedná se o fytocenologicky obtížně klasifikovatelné porosty s dominantní válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) v bylinném patře, označované jako společenstvo Brachypodium pinnatum-Pinus sylvestris. V borových porostech (L8.2), zvláště na lokalitách Čepičná a Chanovec, se dá předpokládat výskyt společenstev svazu Erico-Pinion. Severní svahy vápencových kopců porůstají vápnomilné bučiny (L5.3) as. Cephalanthero-Fagetum a květnaté bučiny (L5.1) as. Asperulo - Fagetum, jen na severních svazích při úpatích EVL jsou degradované výsadbou smrku ztepilého (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřínem opadavým (Larix decidua). Ve vrcholových partiích a severních svazích Čepičné, je dosti početné zmlazování jedle bělokoré (Abies alba) z místní populace a porosty zde inklinují ke květnatým jedlobučinám. Na strmých vápencových svazích, skalách a částečně i na sekundárních stanovištích na místě bývalých vápencových lomů se vyskytuje bazifilní vegetace efemér a sukulentů (T6.2A) hostící řadu vzácných druhů. Na okraji lesních porostů jsou časté mozaiky vysokých mezofilních a xerofilních křovin, mezofilních bylinných lemů a širokolistých suchých trávníků s výskytem jalovce obecného a druhů čeledi Orchidaceae. Z významných taxonů cévnatých rostlin se zde vyskytují: sasanka lesní (Anemone sylvestris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. červená (C. rubra), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), trýzel vonný (Erysimum odoratum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), smrkovník plazivý (Goodyera repens) - dnes již historický údaj, zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), oman vrbolistý (Inula salicina), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), tolice nejmenší (Medicago minima), hnilák lysý (Monotropa hypophegea), jehlice plazivá (Ononis repens), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), rozrazil ožankový (Veronica teucrium), vikev hrachovitá (Vicia pisiformis). Z fauny zde byla zjištěno saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens), rosnička zelená (Hyla arborea) (vlastní pozorování), ropucha obecná (Bufo bufo), užovka obojková (Natrix natrix), u. hladká (Coronella austriaca), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus) a rys ostrovid (Lynx lynx) (nepravidelný výskyt).

4.2 Quality and importance

Vložky krystalických vápenců představují v prostoru Pošumaví velmi specifická stanoviště hostící velmi bohatou flóru s výskytem řady mezních a exklávních prvků. Řada vzácných a chráněných druhů je v Pošumaví vázána jen na tato stanoviště.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MBo
MBi
MB01.02i
MG01.02i
HH04.02b
MIi
MK01.01i
MK02i
HK02.02i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MAi
HAo
MA03o
LC01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

AOPK ČR, Lesy České republiky, s. p., Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, Vojenské lesy a statky ČR, s.p., VÚKOZ (2006). Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Výsledek jednání pracovní skupiny ustanovené při Ministerstvu životního prostředí České republiky a složené ze zástupců jmenovaných organizací. <i>PLANETA</i>. XIV, 9, s. 1-39. 1213-3393., GRULICH, V. (2012). Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition: Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání. <i>Preslia</i>. 84, 3, s. 631-645. ISSN 0032-7786., CHYTRÝ, M. (ed.) (2007). <i>Vegetace České republiky 1.Travinná a keříčková vegetace: Vegetation of the Czech Republic 1.Grassland and Heathland Vegetation</i>. Vydání 1. Praha: Academia. 526 s. ISBN 978-80-200-1462-7., CHYTRÝ, M. (ed.) (2013). <i>Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace</i>. Praha: Academia. 551 s. ISBN 978-80-200-2299-8., CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). <i>Katalog biotopů České republiky: Habitat catalogue of the Czech Republic</i>. 2., upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0., LIŠKOVÁ, D. (2003). <i>Plán péče o PR Čepičná na období 2004-2013</i>. Plzeň. 12 s. Archivuje KÚ PK., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2013). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR</i>. Upravené vydání. Praha: AOPK ČR. 182 s., VÁVRA, J. (2004). <i>Motýlí fauna, vegetační poměry a návrh pěstební péče přírodní rezervace Čepičná u Sušice</i>. Plzeň. 20 s. Archivuje ZČM v Plzni., ZAHRADNICKÝ, MACKOVČIN, J. P. (ed.) (2004). <i>Plzeňsko a Karlovarsko: Okres Domažlice</i>. Vyd. 1. Praha: Agentura Ochrany Přírody a Krajiny ČR. 588 s. ISBN 80-86064-68-9.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0299.86
CZ050.14
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Čepičná*99.86
CZ05Čepičná*0.14
CZ12Buděticko-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní rezervaci Čepičná
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-005427
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY