Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0320030

1.3 Site name

Haltravský hřeben

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.757778
Latitude:49.447222

2.2 Area [ha]

965.3511

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9110  info      627.254  0.00 
9180  info      9.9022  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N100.00
N140.00
N1666.00
N2026.00
N221.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesnatý hřeben Českého lesa asi 3 km SZ od obce Klenčí pod Čerchovem s nevelkou luční enklávou. Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří ruly a pararuly. Geomorfologie: Lokalita je součástí Haltravské hornatiny Českého lesa. Lesnatý hřbet s mrazovými sruby, maloplošnými kamenitými sutěmi a izolovaných skalních výchozů. Reliéf: Lesnatý hřeben Českého lesa zde vytváří výraznou krajinnou dominantu s vrcholem Škarmanka 888 m n. m. Pedologie: Na vrcholech jsou izolované skály, skalní hradby, které na svazích přechází do balvanových proudů a kamenných moří. Na pevných výchozech rul a sutích vznikly převážně rankery - ranker typický s menšími plochami litozemí. Hlubší profily reprezentují zástupci podskupiny podzolových půd - kryptopodzoly. Krajinná charakteristika: Komplex kyselých bučin a vlhkých luk s výskytem vstavačovitých rostlin. Krajinná dominanta s vrcholem Škarda a hradní zříceninou Starý Hirštejn. Listnatý komplex harmonicky propojuje luční enkláva v osadě Stará Huť. Biota: Lesní porosty tvoří převážně kyselé bučiny (L5.4) as. Luzulo-Fagetum a Calamagrostio villosae-Fagetum. Vzácně se zde vyskytují květnaté bučiny (L5.1) as. Festuco altissimae-Fagetum a suťové lesy (L4) as. Mercuriali-Fraxinetum, které jsou nejvíce zastoupeny v okolí vrcholu Starého Hirštejna. V lesních porostech v okolí vrcholu Škarmanky a Capartické, Křemencové skály můžeme dodnes nalézt statné exempláře jedle bělokoré (Abies alba), které spolu s ostatními dřevinami, buk lesní (Fagus sylvaticus), javor klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), zmlazují. Jen ojediněle jsou v navrženém komplexu porosty olšin (L2.2), které zde mají převážně prameništní charakter. Z nelesních společenstev lze jmenovat např. vlhké pcháčové louky (T1.5) as. Angelico-Cirsietum palustris, Scirpetum sylvatici, vlhká tužebníková lada (T1.6) as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum a ovsíkových luk (T1.1) as. Trifolio-Festucetum rubrae. Z vyskytujících se zde vzácných rostlin a živočichů lze např. jmenovat tyto druhy: oměj vlčí mor žláznatý (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), čarovník prostřední (Circaea intermedia), č. pařížský (C. lutetiana), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), zimolez černý (Lonicera nigra), řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), k. mnohokvětý (P. multiflorum), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), z živočichů pak: rys ostrovid (Lynx lynx) (nepravidelný výskyt), mlok skvrnitý (Salamandr salamandr), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), puštík obecný (Strix aluco), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), žluna šedá (Picus canus), lejsek malý (Ficedula parva), holub doupňák (Columba oenas), sluka lesní (Scolopax rusticola), čáp černý (Ciconia nigra), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), linduška lesní (Anthus trivialis), krkavec velký (Corvus corax), z bezobratlých především mandelinky Chrysolina crassimargo, Ch. umbratilis, stehenáče Ischnomera sanguinicollis a nosatce rodu Acalles. Území náleží do fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu Český les.

4.2 Quality and importance

Navrhovaný lesní komplex je spolu s hřebenem Čerchova a Velkého Zvonu jedním z nejcennějších v Plzeňském regionu, především pro svou zachovalost listnatých porostů a jejich genetickou kvalitu. Haltravský hřeben je rovněž v rámci ÚSES jako NRBK (nadregionální biokoridor) a RBK (regionální biokoridor). Do území jsou též začleněna ZCHÚ PR Starý Hirštejn, PP Skalky na Sádku a Louka u Staré Huti.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MBi
HBo
HB01.02i
MB02.02i
MD01.01i
MD02.03i
LE01.02o
ME03.04i
LE04.02i
HG01.06i
HG02.02o
HH04.02b
HJ02.01i
MJ02.05i
MK02.03i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ023.97
CZ040.62
CZ051.20
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Starý Hirštejn+3.97
CZ04Louka u Staré Huti+0.22
CZ04Skalky na Sádku+0.40
CZ05Starý Hirštejn*0.89
CZ05Louka u Staré Huti*0.04
CZ05Skalky na Sádku*0.27
CZ09Český les-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Address:
Email:ceskyles@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Český les
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-005429
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY