Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0322058

1.3 Site name

Pastviště u Fínů

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.571389
Latitude:49.210000

2.2 Area [ha]

11.4468

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      2.8331  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4094Gentianella bohemica    40   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N084.00
N0916.00
N1018.00
N1125.00
N1418.00
N152.00
N162.00
N2010.00
N211.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází 4,5 km JV od Sušice, 1 km SV od Albrechtic v okolí samoty „U Fínů". Ekotop: Základní charakteristika: Dominují podhorské a horské smilkové trávníky (T2.3B). Na lokalitě je systematicky ověřován výskyt kriticky ohrožených druhů cévnatých rostlin. Je zachováno pravidelné kosení doplněné pastvou. Geologie: Podklad celého území tvoří injikované ruly, pararuly a arterity, místy s plošně omezenými vložkami krystalických vápenců (usuzuje se tak z některých bazifilních prvků flóry). Na povrchu jsou překryvy kvartérních sedimentů. Geomorfologie: Z hlediska geomorfologického členění reliéfu náleží Pastviště u Fínů do okrsku Sušická vrchovina, která je součástí podcelku Svatoborská vrchovina do celku Šumavské podhůří. Reliéf: Dominující skupinou povrchových tvarů v navrhované lokalitě jsou středně sklonité svahy (směrem SV a JV) erozně denudačního původu. Osou území prochází bezejmenný potok. Nadmořská výška 600-670 m n. m. Pedologie: Převládajícími půdními typy jsou kambizemě dystrické a kambizemě eutrofní. Krajinná charakteristika: Lokalitu tvoří soubor pastvin a luk, které jsou ohraničené kamennými snosy s keřovými porosty a rozptýlenou zelení. Jedinečnost lokality v rámci krajiny je zajištěna tradičním obhospodařováním. Biota: Dle regionálně fytogeografického členění je území řazeno do okresu Šumavsko – novohradské podhůří a do podokresu Volyňské předšumaví. Plošně rozsáhlá lokalita zahrnuje celou škálu lučních společenstev od krátkostébelných květnatých luk svazu Violion caninae (T2.3B), přes mezické louky svazu Arrhenatherion (T1.1) a vlhké blatouchové a střídavě vlhké bezkolencové louky svazu Calthion (T1.5, T1.6) a Molinion (T1.9) až po zrašelinělé a slatinné louky ze svazů Caricion fuscae a Sphagno warnstorfiani-Tomenthypnion nitentis (R2.2), na místech s mělkým půdním profilem jsou vyvinuta společenstva primitivních půd (T6.1). Tyto luční porosty jsou zejména na mezích a snosech kamení doplněny pásy křovin (K3) - zejména s lískou obecnou (Corylus avellana) a menšími remízky vzrostlých náletových dřevin (X12). Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox ssp. bohemica) byl zaznamenán v porostech vlhkých luk svazu Molinion (T1.9), v porostech svazu Arrhenatherion (T1.1) a v krátkostébelných porostech svazu Violion caninae (T2.3B). Byly zaznamenány tyto významné druhy: úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria), vratička měsíční (Botrychium lunaria), ostřice Davallova (Carex davalliana), ostřice blešní (C. pulicaris), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox ssp. bohemica), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum ssp. obscurum), bradáček vejčitý (Listera ovata), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač osmahlý (O. ustulata), tolije bahenní (Parnassia palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus), vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), bařička bahenní (Triglochin palustre), pleška stopkatá (Willemetia stipitata). Z bezobratlých jsou významné především tyto taxony z řádu Coleoptera: dřepčík Chaetocnema arida, nosatec Apion vicinum , dřepčík Dibolia occultans, drabčík Stenus longitarsis, krasce Aphanisticus pusillus, hnojník Aphodius contaminatus (BENEDIKT 2004). Z avifauny lze jmenovat výskyt ťuhýka obecného (Lanius collurio), křepelky polní (Coturnix coturnix) a chřástala polního (Crex crex).

4.2 Quality and importance

Navrhovaná lokalita je v hranicích NPP Pastviště u Fínů a částečně je rozšířena o lokalitu mimo MZCHÚ. Lokalita je 1 ze 2 lokalit Spiranthes spiralis v ČR. Populace, pravidelně monitorovaná od roku 1990, vykazuje silnou fluktuaci 0 (2003) až 132 (1993) kvetoucích jedinců, která je v posledních letech alespoň zčásti obhospodařována (seč, pastva ovcí) v době květu). V minulosti velmi bohatá populace G. praecox ssp. bohemica (v letech 1990 až 1992 každoročně přes 100 kvetoucích exemplářů; v roce 1993 celkem 52 ks; od roku 1994 bez nálezu) rychle ustoupila po ukončení pastvy ovcí v roce 1992. V roce 2000 bylo zaznamenáno 10 kvetoucích exemplářů, v letech 2001 až 2005 pak opět žádný.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
ME01o
ME01.03o
HE03.04o
MF01i
MG05.01i
HH04.02b
LI01i
HJ02i
MJ02.01.03i
MK02i
MK02.01i
MK02.03i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HAo
MA03i
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Benedikt Stanislav et al. (2004). Inventarizační průzkum NPP Pastviště u Fínů, Coleoptera, depon. in AOPK ČR, stř. Plzeň., Nesvadbová J. (red.) (1987). Státní přírodní rezervace Pastviště u Fínů.Inventarizační průzkum, Plzeň, 80 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0335.77
CZ0523.62

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Pastviště u Fínů*35.77
CZ05Pastviště u Fínů*23.62

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Address:
Email:ceskyles@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Pastviště u Fínů CZ0322058
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY