Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0323151

1.3 Site name

Kateřinský a Nivní potok

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2019-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.668056
Latitude:49.669444

2.2 Area [ha]

980.1947

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      20.4667  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber    115  115   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N077.00
N081.00
N1026.00
N110.00
N120.00
N1417.00
N155.00
N166.00
N174.00
N192.00
N2022.00
N213.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalitu tvoří nejvýznamnější vodní tok centrální části Českého lesa - Kateřinský potok, téměř od svých pramenů 2 km JV od obce Lesná, spolu s přítokem Žebráckého potoka od obce Žebráky, po státní hranici 3 km JZ od obce Diana, v délce cca 16 km, tekoucí ve směru S-J. Dále jsou do lokality zahrnuty přítoky Kateřinského potoka Václavský potok od obce Přimda, tekoucí západním směrem a Nivní (posléze Farský a Železný) potok od obce Železná, tekoucí SZ směrem. Ekotop: Geologie: Vlastní tok a údolní niva jsou tvořeny fluviálními písčitohlinitými a deluviálními hlinitopísčitými sedimenty, v okolí toku je rovněž výskyt rašelin, ojediněle žula a pararuly. Geomorfologie: Šumavská soustava, Českoleská oblast, celek Český les, podcelky Čerchovský les s okrskem Nemanická vrchovina (Nivní potok), Kateřinská kotlina (jižní část Kateřinského potoka) a Přimdský les s okrskem Rozvadovská pahorkatina (horní část Kateřinského potoka). Reliéf: Všechny toky, zahrnuté do lokality, jsou původně pstruhového charakteru s tvrdým dnem, tvořeným pískem až štěrkem. V minulosti došlo v některých úsecích k jejich napřímení a regulaci, což znamená především zahloubení pod terén a zkrácení toku. Nejvíce postižen je zřejmě Nivní potok, jehož podstatná část je opevněna dlážděním, ale i samotný Kateřinský potok byl v minulosti narovnán, ale naštěstí zpevněn pouze dřevěnou kulatinou. V důsledku úprav došlo ke změně splaveninového režimu a změně charakteru v některých úsecích. V místech s klidnější vodou, především za bobřími hrázemi, dochází k ukládání sedimentu, způsobujícího zabahňování některých úseků. Nedaleko státní hranice byl na popud německé strany zřízen lapač štěrku. Vlastní niva je v horních částech toků poměrně úzká, ve spodní části však značně široká, s minimálními výškovými rozdíly, což způsobuje značné zaplavení území při nadržení vody za bobřími hrázemi. V některých (především zalesněných) částech je povrch nivy podmáčený až zrašeliňující. Pedologie: V toku a jeho okolí se vyskytují půdy na říčních sedimentech, dále se vyskytují gleje a přechodové rašeliny, na horninách krystalinika kyselé hnědé půdy. Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází v příhraniční části Českého lesa, v lesnaté a málo osídlené oblasti. Okolí Nivního potoka je zemědělsky využíváno, především jako pastvinys chovem hovězího dobytka, část nivy byla zalesněna, především jehličnatými dřevinami. V původně kdysi zřejmě zemědělsky využívané nivě se rozšířily některé druhy dřevin, sloužící jako potrava či stavební materiál bobra (vrby, osiky, bříza, olše), v lidmi využívaných částech je tato nabídka nižší. V horních úsecích Žebráckého a Farského potoka jsou vybudované větší rybníky, které částečně ovlivňují režim toků pod jejich hrázemi. Biota: V horním úseku Kateřinského potoka je v lesních částech kulturní les (převážně smrkový), v nelesní části nivy převážně chrasticové porosty s podmáčenými olšinami, ve spodním úseku se navíc vyskytují bývalé zemědělské pozemky s převažující metlicí trsnatou, dále pak sukcesní vlhké louky, které mají dnes již charakter biotopu vlhkých tužebníkových tužebníkových lad (T1.6) a zrašelinělé plochy. U ostatních toků je přirozený stav mnohem více pozměněn, především na pastviny a kulturní lesy. Přestože se v území nachází jen málo lidských sídel, je, především v dolní části Kateřinského potoka, znatelný eutrofní vliv, projevující se m.j. růstem vodní vegetace (hvězdoš, rdest, zblochan). Na tocích je vybudováno bobry několik hrází, které ovlivňují vodní režim svým vzdutím do značné vzdálenosti proti proudu, současně ovlivňují podstatně okolní nivu. Kácením a okusy dřevin v okolí hrází dochází rovněž ke změně jejich druhového a prostorového složení, ovšem pomalejším tempem proti lidským zásahům. Na podmáčená a vlhká stanoviště jsou vázané některé vzácné druhy rostlin, z nichž zřejmě nejvýznamnější je výskyt rosnatky prostřední (Drosera intermedia) v okolí Václavského rybníka, z dalších druhů je to např. rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), ďáblík bahenní (Calla palustris) či prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Z živočichů, vázaných na vodní tok a vlhká stanoviště v nivě toku jsou to především obojživelníci, z kterých zejména skokan hnědý (Rana temporaria) či ropucha obecná (Bufo bufo) využívají hojně jako rozmnožovací stanoviště území se vzdutou hladinou za bobřími hrázemi. Z ptáků nehojně hnízdí bekasina otavní (Gallinago gallinago), sluka lesní (Scolopax rusticola), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), jako loviště slouží tok pro čápa černého (Ciconia nigra). Kromě bobra se ze savců nepravidelně vyskytuje vydra říční (Lutra lutra) a z dalších živočichů, vázaných na vodní tok či nádrže např. mihule potoční (Lampetra planeri), škeble rybničná (Anodonta cygnea), rak říční (Astacus astacus) a řada dalších druhů bezobratlých živočichů.

4.2 Quality and importance

Nejvýznamnější lokalita z hlediska populace bobra evropského v západních Čechách. Bobří migrace probíhala proti proudu Kateřinského potoka z německého území, počátkem 90. let 20. století byl zjištěn výskyt jednotlivých rodin, především v okolí obce Kateřina, v současnosti je výskyt bobrů limitován vhodnými biotopy k jejich trvalému usídlení a jejich početnost mnohonásobně vzrostla. Předmět ochrany (PO) 6430 Vlhkomilná vyskobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, biotop T1.6 Vlhká tužebníková lada, jsou v současnosti úzce vázána na činnost bobra evropského, který je též PO, na jedné straně spoluvytváří stanovištní podmínky pro existenci vhlkých tužebníkových lad, ale na druhé straně jejich výskyt ohrožuje zaplavováním, jehož míra je závislá na geomorfologii území EVL.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i
LA10i
LBi
MD01.01i
MD01.02i
LD02i
LE01i
MJ02.01i
HJ02.03i
HJ02.05.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

<i>Program péče o bobra evropského v České republice</i> (2012). Listopad 2012. Praha. 96 s., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2013). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR</i>. Upravené vydání. Praha: AOPK ČR. 182 s., MOUDRÝ, V. (2010). <i>Digitální model terénu a průběh vodního toku Kateřinského a Nivního potoka v CHKO Český les: Soubor map</i>. 4 s., VOREL, A. (2001). <i>Bobr evropský (Castor fiber) na Labi a Kateřinském potoce</i>. Praha. 81 s. Diplomová práce. Katedra ekologie LF ČZU Praha., VOREL, A. (2008). <i>Monitoring populací bobra evropského v ČR pro rok 2008</i>. AOPK ČR Praha. 63 s. Zpráva., VOREL, A. (2009). <i>Monitoring populací bobra evropského v ČR pro rok 2009</i>. AOPK ČR Praha. 76 s., VOREL, A. (2010). <i>Dlouhodobý vývoj bobra evropského v Českém lese.: In: BRYJA J. & ZASADIL P. (eds.): Zoologické dny Praha 2010.</i>. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR. 2 s., VOREL, A. et al.; AOPK ČR (2009). <i>Mapování bobra evropského na území ČR v roce 2009</i>. 63 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ020.03
CZ040.11
CZ050.28
CZ0977.46
CZ1222.25

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Diana*0.03
CZ04Milov*0.07
CZ04Kolowratův rybník*0.04
CZ05Diana*0.00
CZ05Kolowratův rybník*0.12
CZ05Milov*0.16
CZ09Český les*77.46
CZ12Český les - Tachov*22.25

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Address:
Email:ceskyles@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kateřinský a Nivní potok CZ0323151
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY