Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0323158

1.3 Site name

Osek - rybník Labutinka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-05
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.584444
Latitude:49.782222

2.2 Area [ha]

14.3658

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0641.00
N075.00
N080.00
N1040.00
N149.00
N155.00
N210.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník v zemědělské krajině na SZ okraji obce Osek, 4 km severně od Rokycan. Ekotop: Geologie: Podloží rybníka tvoří deluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty a spraše. Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Rokycanská pahorkatina, okrsek Rokycanská kotlina. Reliéf: Rybník o výměře asi 10 ha s mělkými okraji, přiléhající k obci, od S a Z s přiléhajícími kulturními loukami a pastvinami a rozptýlenou zelení. Za nimi začíná souvislá orná půda. Z hráze rybníka byly odstraněny dřeviny a hráz byla zpevněna kamenným pohozem. Pedologie: Půdy na říčních sedimentech (převážně bahnitých) a sprašové hlíny. Krajinná charakteristika: Větší rybník uprostřed zemědělské krajiny, ležící při okraji obce (navazující na areál zemědělského družstva), ve zřetelně patrné kotlině, vytvořené drobným tokem protékajícím soustavou rybníků. Biota: Převážná většina kuněk, vyskytujících se v EVL patří k čisté formě druhu kuňka ohnivá (Bombina bombina), přesto část jedinců vykazuje znaky kříženců s kuňkou žlutobřichou (Bombina variegata), stejně jako na mnoha dalších lokalitách, neboť kuňka žlutobřichá je plošně rozšířena v širším okolí. Kromě kuněk žije v rybníce také populace zelených skokanů, kdy většina jedinců má vzhled i projevy skokana zeleného (Rana kl. esculenta), zatímco některé jedince lze přiřadit k druhu skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a jiné k druhu skokan krátkonohý (Rana lessonae). Z dalších druhů obojživelníků bylo v poslední době prokázáno rozmnožování pouze u čolka obecného (Triturus vulgaris). Lokalita slouží jako významná hnízdní a tahová lokalita pro vodní ptáky. Hnízdění bylo prokázáno vedle kachny divoké (Anas platyrhynchos) a lysky černé (Fulica atra) i u poláka velkého (Aythya ferina), čejky chocholaté (Vanellus vanellus) či kulíka říčního (Charadrius dubius), hnízdní výskyt u potápky malé (Tachybaptus ruficollis) a chřástala vodního (Rallus aquaticus). Při lovu potravy či na tahu byl pozorován čáp bílý (Ciconia ciconia) i černý (C. nigra), volavka popelavá (Ardea cinerea), orlovec říční (Pandion haliaetus), potápka roháč (Podiceps cristatus), konipas luční (Motacilla flava), různé druhy bahňáků a další. Při březích rybníka a v mělkých částech je souvislý porost chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), případně dalších druhů nitrofilní vegetace (dvouzubec apod.), v severní a severozápadní části jej místy nahrazuje porost ostřice štíhlé (Carex acuta) a sítiny rozkladité (Juncus effusus). Obnažené dno rybníka rychle zarůstá dominantním porostem rdesna peprníku (Persicaria hydropiper) s vtroušenými dalšími druhy. Od severu přiléhá k rybníku pás dřevin tvořený převážně vrbou křehkou (Salix fragilis) a olší lepkavou (Alnus glutinosa), za nimi je intenzivní pastvina (dříve kosená louka) s ojedinělým výskytem prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a upolínu nejvyššího (Trollius altissimus), od západu přiléhá k rybníku kosená louka (dříve pastvina), pouze v severozápadním cípu je okolo občasného přítoku vyvinuta vegetace vlhkých tužebníkových lad s tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria). Východní a jižní strana je více ovlivňována člověkem s dalším zastoupením nitrofilní vegetace, např. kopřivy dvoudomé (Urtica dioica) a bezu černého (Sambucus nigra).

4.2 Quality and importance

Jedna z mála lokalit v Plzeňském kraji s trvalým silným zastoupením kuňky ohnivé (Bombina bombina) i k. žlutobřiché (B. variegata), vyskytujících se kromě tohoto a dalších rybníků v soustavě i v okolních méně významných lokalitách (např. silniční příkopy).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
HA08i
HF01i
HF06i
MH01.05o
LJ02.03i
MK01.02i
MK02i
MK02.02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

BARUŠ, V.; OLIVA, O. et al. (1992). <i>Obojživelníci</i>. Praha: Academia. 338 s. ISBN 80-200-0433-5., DOLEŽAL, P. (2002). <i>Batrachofauna Nadějské rybniční soustavy v nivě Lužnice v CHKO Třeboňsko</i>. České Budějovice. 87 s. Diplomová práce. Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta., MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2013). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR</i>. Upravené vydání. Praha: AOPK ČR. 182 s., ZAVADIL, V.; SÁDLO, J.; VOJAR, J. (eds.) (2011). <i>Biotopy našich obojživelníků a jejich management: Metodika AOPK ČR</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 178 s. ISBN 978-80-87457-18-4.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Osek - rybník Labutinka CZ0323158
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY