Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0323164

1.3 Site name

Rabí

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.626667
Latitude:49.290556

2.2 Area [ha]

2.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1014Vertigo angustior    500  1000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1475.00
N1517.00
N208.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Podmáčené plochy západně a severně od rybníka mezi obcemi Bojanovice a Rabí, cca 700 m JZ od Bojanovic, 6 km JZ od Horažďovic, obklopené loukami a polem. Ekotop: Geologie: Okolí rybníka je tvořeno fluviálními hlinitopísčitými sedimenty, horninové podloží tvoří svorové ruly s vložkami vápenců. Geomorfologie: Šumavská soustava, oblast Šumavská hornatina, celek Šumavské podhůří, podcelek Bavorovská vrchovina, okrsek Budětická vrchovina. Reliéf: Rákosiny a mokřadní stanoviště s výskytem vrkoče útlého, v ploché nivě obklopující rybník ze západní a severní strany a potok vytékající z rybníka, nadmořská výška 460 m. Pedologie: Půdy vzniklé na říčních hlinitopísčitých náplavech. Krajinná charakteristika: Rybník a rákosina v zemědělské otevřené krajině s vystupujícími vrcholy, převážně zalesněnými. Biota: Výskyt vrkoče útlého (Vertigo angustior) byl prokázán okolo výpusti z rybníka (pod hrází) a na východním okraji rákosových porostů západně od rybníka. V odebraných vzorcích bylo zjištěno množství desítek až stovek jedinců. Pravděpodobně se vyskytuje i v dalších částech EVL. Kromě vrkoče útlého byl z významných druhů měkkýšů zjištěn výskyt vrkoče mnohozubého (Vertigo antivertigo). Kromě průzkumu, zaměřeného na výskyt měkkýšů, v území zřejmě jiný průzkum, zaměřený na výskyt živočichů, neproběhl. V severozápadní části EVL se nachází otevřené stanoviště s dominantním porostem vysokých ostřic (Carex gracilis), které z východní strany přerůstají zapojeným porostem rákosu (Phragmites australis). Jižní část území, tvořící téměř polovinu plochy EVL, je porostlá souvislým porostem křovitých a stromových vrb (Salix fragilis, S. capraea, S. cinerea aj.) s příměsí olše lepkavé (Alnus glutinosa), tímto porostem protéká hlavní přítok rybníka. V porostech vrb se částečně vyskytuje podrost vysokých ostřic a skřípiny lesní (Scirpus sylvaticus). Porost zmíněných dřevin tvoří i východní okraj EVL, sousedící s hospodářsky využívaným rybníkem. V tomto místě tvoří podrost především rákos. Severovýchodní okraj rákosiny lemuje částečně ruderalizovaný travní porost, zřejmě pozůstatek bývalých lučních porostů.

4.2 Quality and importance

Významná lokalita z hlediska geografické polohy, lokalita s perspektivní a bohatou populací plže vrkoče útlého (Vertigo angustior) v oblasti JZ Čech, představuje izolovanou lokalitu v oblasti s ojedinělým výskytem tohoto druhu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01o
LA08o
LF01o
LJ02.01.03b
HK02i
HK02.02i
HK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

MARHOUL, P.; TUROŇOVÁ, D. (eds.) (2013). <i>Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000: Metodika AOPK ČR</i>. Upravené vydání. Praha: AOPK ČR. 182 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Buděticko-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rabí CZ0323164
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY