Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0324025

1.3 Site name

Kaňon Střely

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.450278
Latitude:49.913611

2.2 Area [ha]

358.4276

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8150  info      0.9747  0.00 
8220  info      7.2875  0.00 
9110  info      27.9738  0.00 
9170  info      107.429  0.00 
9180  info      50.4212  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N070.00
N081.00
N090.00
N108.00
N120.00
N140.00
N150.00
N1654.00
N171.00
N2027.00
N210.00
N222.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Kaňon dolního toku Střely od Nebřezin u Plas po Dolní Hradiště nedaleko soutoku s Berounkou. Ekotop: Základní charakteristika: Hluboce zaříznuté antecedentní údolí se zachovalými suťovými lesy, dubohabřinami, acidofilními bučinami a mozaikou dalších společenstev odpovídající pestrým stanovištním podmínkám. Geologie: Geologické podloží tvoří proterozoické břidlice, minerálně slabé. Geomorfologie: Území leží v celku Plaská pahorkatina, podcelku Kaznějovská pahorkatina, okrsku Hornobřízská pahorkatina a podcelku Kralovická pahorkatina, okrsku Kožlanská plošina. Reliéf: Oproti plochému až mírně zvlněnému okolí je vlastní údolí Střely zahloubené o 100 až 150 m. Výška území se pohybuje v rozmezí od 300 do 450 m n. m. Pedologie: Na svazích kromě skalních výchozů se nacházejí pouze sutě, částečně zvětralé, v údolní nivě Střely kromě štěrkových a pískových náplavů jsou půdy oglejené. Nad skalními srázy se vyskytují kyselé hnědé lesní půdy. Krajinná charakteristika: Zalesněné zaříznuté údolí se zaklesnutými meandry, se strmými suťovými svahy a skalními výchozy je v okolní mírně zvlněné kulturní krajině výrazným fenoménem. Biota: Území náleží do Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu Plzeňská pahorkatina vlastní. Hercynské dubohabřiny (L3.1) jsou plošně nejrozšířenějším biotopem. V bylinném patře jsou hojné druhy lecha jarní (Lathyrus vernus), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), sasanka hajní (Anemone nemorosa), mařinka vonná (Galium odoratum), jaterník podléška (Hepatica nobilis) či kopytník evropský (Asarum europaeum). Suťové lesy (L4) vázané na nepřístupné terénní zářezy a rokle a zejména dolní části svahů kaňonu, představují velmi rozšířené a lidskou činností nejméně narušené lesní porosty. Acidofilní bučiny (L5.4) jsou v území zastoupeny acidofilními jedlinami, které porůstají prudké severní svahy kaňonu. V řadě porostů jedle velmi dobře zmlazuje. Acidofilní vegetace skalních štěrbin (S1.2) je zastoupena především hojnými porosty na zastíněných skalkách. Druhým, vzácnějším typem jsou společenstva slunných skal s tařicí skalní (Aurinia saxatilis), Sedum sp. div. apod. Pohyblivé sutě (S2.B) jsou zastoupeny suššími a acidofilními sutěmi s tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), dobromyslí obecnou (Origanum vulgare), pelyňkem pravým (Artemisia absinthium). Ojediněle je zastoupena i skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1). Mezofilní ovsíkové louky (T1.1) se místy vyskytují ve vyšších částech nivy a na svazích. Údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A) se vyskytují maloplošně, ve vlastní nivě Střely jsou zastoupeny jen fragmentárně. Z ostatních přírodních biotopů jsou významné acidofilní teplomilné doubravy L6.5 (as. Viscario-Quercetum), suché kyselé doubravy (as. Luzulo albidae-Quercetum petraeae) a acidofilní bory (L8) na skalních hranách a mělkých půdách.

4.2 Quality and importance

Hluboce zaříznuté údolí Střely je výrazným krajinným fenoménem. Díky nepřístupnému terénu se zachovaly poměrně přirozené lesní porosty odrážející diverzitu stanovištních podmínek. Pozoruhodné je velké zastoupení suťových lesů minimálně ovlivněných lidskou činností. Významný je i výskyt skalních biotopů a řady chráněných druhů cévnatých rostlin. Významné druhy cévnatých rostlin: jedle bělokorá (Abies alba), oměj pestrý (Aconitum variegatum, kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), rmen barvířský (Anthemis tinctoria), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kakost krvavý (Geranium sanguineum), rozchodník velký (Hylotelephium maximum), jalovec obecný (Juniperus communis), hrachor horský (Lathyrus linifolius), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), pupkovec pomněnkový (Omphalodes scorpioides), prvosenka jarní (Primula veris), jetel alpínský (Trifolium alpestre). Významné druhy živočichů: krasec Buprestis haemorrhoidalis, tesařík Phymatodes pusillus, výr velký (Bubo bubo).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MBi
HBo
MB01.02i
HB02.04i
MD01.01i
HE01o
HE01i
ME03.01i
ME06i
MG01.02i
LG02.03i
MIi
HI01i
MJ02.05.05o
MJ02.05.05i
HJ03.02.01i
HK01.01i
HK02i
MK02.03i
HK02.03o
HK04.05o
HK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
LD02.01i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ120.94

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Rohatiny*0.94

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kaňon Střely CZ0324025
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY