Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0324029

1.3 Site name

Těchonická draha

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2018-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.556667
Latitude:49.369167

2.2 Area [ha]

9.1071

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      1.8913  0.00 
7140  info      0.4513  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N078.00
N0815.00
N0918.00
N1048.00
N112.00
N141.00
N152.00
N200.00
N214.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita bývalých obecních drah, ležící asi 1 km západně od obce Těchonice a 1,5 km SV od obce Velenovy. Ekotop: Základní charakteristika: Drobná prameniště s mokřadními společenstvy, místy zrašelinělými, na mírných svazích přecházející v sušší stanoviště a drobná vřesoviště na balvanitých výchozech a snosech. Geologie: Plánická (Těchonická) draha jsou z regionálně geologického hlediska součástí okrajové části středočeského plutonu Českého masivu. Území budují hlubinné vyvřeliny paleozoika. Hlavními horninami celé oblasti jsou granodiority a křemenné diority, na povrch často vystupují ohlazené žulové balvany. Geomorfologie: Území náleží do soustavy Středočeská pahorkatina, jednoho z podcelku Blatenské pahorkatiny (Nepomucká vrchovina). Reliéf: Mělké zahloubené prameniště, ze kterého na JV vytéká drobný vodní tok. V okolí je mírně zvlněný terén s jednotlivými kameny a snosy kamenů po hranici lokality. Nadmořská výška 500–514 m. Pedologie: Sušší stanoviště pokrývá kambizem typická, na vlhčích místech vznikla kyselá kambizem pseudoglejová (místy zrašeliněná). Krajinná charakteristika: Lokalita je fragmentem obecních pastvin v oblasti Plánického hřebene, které jsou roztroušeně rozmístěny SV směrem od obce Chlístov až k obci Olšany. Jedná se o pestrou mozaiku rostlinných společenstev, kde převládají podmáčené louky, prameniště, suché trávníky, které jsou doplněny křovinami a roztroušenými stromy v krajině. Území je odvodňováno pravobřežním přítokem Hájovského potoka. Díky tomu, že lokalita nebyla postižena zemědělskými melioracemi, dochovala se na tu botanicky cenná nelesní společenstva s pestrou druhovou skladbou a celou řadou vzácnějších druhů rostlin (MATĚJKOVÁ 2010). Biota: Převážnou většinu území pokrývají vlhké pcháčové louky (T1.5) sv. Calthion a sukcesní porosty dřevin (K3, X12A). Pcháčové louky jsou jak obhospodařované (kosení, pastva), tak i ponechány ladem. Mezi významné taxony rostlin zde řadíme např.: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), starček potoční (Tephroseris crispa), ostřice stinná (Carex umbrosa) a mochna bahenní (Potentilla palustris). V JZ výběžku EVL se v menší míře vyskytují přechodové biotopy T1.5 a T1.9 (střídavě vlhké bezkolencové louky) s diagnostickými druhy rostlin jako např.: bezkolenec modrý (Molinia caerulea), mochna nátržník (Potentilla erecta), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a čertkus luční (Succisa pratensis). V centrální části EVL jsou nejhodnotnější biotopy suché acidofilní trávníky (T3.5B) s mozaikou podhorských a horských smilkových trávníků (T2.3B) a nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) - viz MATĚJKOVÁ 2010. Doposud v těchto biotopech v menších populacích rostou: kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata), bojínek tuhý (Phleum phleoides), pryskyřník hlíznatý (Ranunculus bulbosus), ovsíř pýřitý (Avenula pubescens), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), vřes obecný (Calluna vulgaris), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), ostřice Hartmanova (C. hartmanii), o. blešní (C. pulicaris), tolije bahenní (Parnassia palustris), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), bařička bahenní (Triglochin palustre) malá populace asi 10-20 ex. Dále se zde vyskytují porosty vysokých ostřic s ostřicí štíhlou (Carex acuta), o. zobánkatou (C. rostrata), o. měchýřkatou (C. vesicaria) a v terénních depresích porosty expandující ho orobince širolistého (Typha latifolia). Mozaiku biotopů esteticky doplňují menší lesíky sukcesních dřevin (bříza bělokorá, javory, topol osika, vrby, jeřáb ptačí, místy i dub letní) a porosty vysokých mezofilních a xerofilních křovin (K3), především trnek obecných. Extenzivní způsob obhospodařování biotopů podmiňuje i výskyt zvláště chráněných druhů (ZCHD) motýlů (MAJER 2011): v kategorii silně ohrožený - modrásek bahenní (Maculinea nausithous), v kat. ohrožený - batolec duhový (Apatura iris), otakárek fenyklový (Papilio machaon) a rovněž vzácných druhů z Červeného seznamu (ČS) ČR: v kat. ohrožený (EN) - hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina), v kat. zranitelný - perleťovec fialkový (Boloria euphrosyne), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), ostruháček jilmový (Satyrium w-album). Ze ZCHD blanokříkdlých (FARKAČ 2005) se v EVL vyskytuje v kat. ohrožený - čmelák Bombus hortorum, mravenci rodu Formica - F. cunicularia, F. pratensis, F. rufibarbis. Mezi další zajímavé a vzácné druhy blanokřídlých patří včela Hylaeus rinki, která se vyskytuje jen na kvalitních mokřadních lokalitách, velmi vzácná kutilka Ammoplanus pragensis, vyskytující se především na lokalitách se skalními stěnami, vzácné mokřadní hrabalky druhů Anoplius caviventris, Arachnospila abnormis, Homonotus sanguinolentus a vosík Polistes bischoffi, který se v současné době šíří do ČR z jihu (J. Straka, písemné sdělení). Z chráněných druhů plazů a obojživelníků se zde vyskytují silně ohrožená ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ohrožená ropucha obecná (Bufo bufo). Z hnízdících druhů avifauny se na území EVL vyskytují (HUBENÝ 2005) v kat. silně ohrožený: - krutihlav obecný (Jynx torquilla), žluva hajní (Oriolus oriolus) i ojediněle pěnice vlašská (Sylvia nosoria), v kat. ohrožený: ťuhýk obecný (Lanius collurio), ťuhýk šedý (L. excubitor), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra). Draha využívají pro potravní nabídku i další druhy ptáků, jako např.. žluna šedá (Picus canus), strakapoud malý (Dendrocopos minor), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), křepelka polní (Coturnix coturnix), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), slavík obecný (Luscinia megarhynchos).

4.2 Quality and importance

Maloplošná luční a mokřadní společenstva - především R2.2, T3.5B (resp. T2.B) s výskytem řady významných druhů rostlin a živočichů v prostředí bývalých obecních pastvin (drah) Plánického hřebene.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LD02.01i
HH04.02o
HH04.02i
LIi
MK02i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MAo
MA03i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

<i>Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Red list of threatened species in the Czech Republic. Vertebrates = Die Rote Liste der gafährdeten Arten der Tschechischen Republik. Der Wirbeltiere</i> (2003). Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. 184 s. ISBN 80-86064-33-6., BENEŠ, J.; KONVIČKA, M.; DVOŘÁK, J. (eds.) et al. (2002). <i>Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I, II: Butterflies of the Czech Republic: Distribution and conservation I, II</i>. Vyd. 1. Praha: SOM. 857 s. ISBN 80-903212-0-8., FARKAČ, J.; KRÁL, D.; ŠKORPÍK, M. (eds.) (2005). <i>Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí: Red list of thretened species in the Czech Republic. Invertebrates</i>. Vydání první. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 760 s. ISBN 80-86064-96-4., HÁKOVÁ, A.; KLAUDISOVÁ, A.; SÁDLO, J. (eds.) (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. <i>PLANETA</i>. XII, 3, s. 1-132. 1213-3393., CHYTRÝ, M. (2011). <i>Vegetace České republiky</i>. Praha: Academia. 827 s. ISBN 978-80-200-1918-9., CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). <i>Katalog biotopů České republiky</i>. Ed. 2. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 447 s. ISBN 978-80-87457-03-0., MATĚJKOVÁ, I. (2010). <i>Průzkum floristických a vegetačních poměrů a vyhodnocení hospodaření na lokalitě Těchonická draha</i>. 2010. 46 s., MORAVEC, J. et al. (1995). <i>Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení</i>. 2. vydání. Litoměřice: Okresní vlastivědné muzeum v Litoměřicích. 206 s. Severočeskou přírodou, příloha 1995. ISBN 80-900827-6-9., PROCHÁZKA, F. (ed.) (2001). <i>Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000): Black and Red List of Vascular Plants of the Czech Republic - 2000</i>. Vydání 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 146 s. Příroda, 18. ISBN 80-86064-52-2.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Plzeňského kraje
Address:
Email:posta@plzensky-kraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Těchonická draha CZ0324029
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY