Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0410020

1.3 Site name

Ramena Ohře

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2018-12
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.575000
Latitude:50.133333

2.2 Area [ha]

291.1547

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      15.0952  0.00 
3260  info      56.6154  0.00 
3270  info      0.6356  0.00 
91E0  info      69.3798  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0626.00
N078.00
N082.00
N1032.00
N120.00
N141.00
N152.00
N1624.00
N200.00
N211.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tok a niva Ohře mezi Kynšperkem nad Ohří a Citicemi. Ekotop: Geologie: Niva Ohře s holocénními hlinitopísčitými sedimenty. Geomorfologie: Lokalita je součástí Sokolovské pánve. Reliéf: Plochá říční niva. Pedologie: Půdní podklad tvoří modální fluvizemě. Krajinná charakteristika: Široká niva s meandrujícím tokem řeky Ohře na kontaktu s antropogenním reliéfem území. Povrchové těžby uhlí. Biota: Nejcennějšími stanovišti lokality jsou bohaté porosty makrofytní vegetace přirozeně eutrofních vod (V1F) sv. Nymphaeion albae, sv. Magnopotamion, sv. Utricularion vulgaris a makrofytní vegetace vodních toků (V4B) as. Batrachio-Callitrichetum hamulatae. Tvoří jí pestrá škála makrofyt, např. rdest vzplývavý (Potamogeton natans), r. kadeřavý (P. crispus), stulík žlutý (Nuphar lutea), lakušník štětičkový (Batrachium penicillatum), lakušník vzplývavý (B. fluitans), růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) (natantní forma), zevar jednoduchý (Sparganium emersum), šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia) a řada dalších druhů. Vodní plochy v nivních tůních a zarůstajících ramenech osidluje vegetace sv. Ranunculion aquatilis, břehy pak osidlují různé typy rákosin (M1.1) a mezotrofní vegetace bahnitých substrátů (M1.6) as. Calletum palustris, výjimkou není ani výskyt vegetace mělkých stojatých vod (V2B), as. Hottonietum australis. Z další druhů zde rostou, např. mochna bahenní (Potentilla palustris) a vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), vzácný je rdest alpský (Potamogeton alpinus). Bahnité říční náplavy (M6)jsou zastoupeny druhy: šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), Callitriche sp., zevar jednoduchý (Sparganium emersum), skřípinec jezerní (Schoenoplectus lacustris) a Batrachium aq. Pobřežní vegetace je tvořena jasanovo-olšovým údolním luhem (L2.2A), který tvoří mozaiku s porosty vysokých ostřic (M1.7) a mokřadními olšinami (L1) na místě zarůstajících říčních ramen. Příbřežní luhy svým charakterem naznačují blízkost k měkkým luhům, často je zastoupena vrba bílá (Salix alba) a různé druhy lián. Rozsáhlé pobřežní rákosiny (M1.4) s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea) trpí invazí neofytů, přesto zde najdeme mezi subdominantami druhy kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a ostřici Buekovu (Carex buekii). Z živočichů se v území vyskytují druhy luhů - žluva hajní (Oriolus oriolus), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), cvrčilky, skokan zelený (Rana kl. esculenta), užovka obojková (Natrix natrix).

4.2 Quality and importance

Nejzachovalejší část nivy Ohře nížinného charakteru v Karlovarském kraji s množstvím mrtvých ramen a tůní. Nejvýznamnější je makrofytní vegetace vázaná přímo na vodní prostředí, jedná se o jeden z nejlépe osídlených toků v České republice, a dále vegetace slepých ramen, zátočin a tůní. Rozsáhlé porosty říčních rákosin, psárkových luk a vrbových křovin a luhů doprovázejících vodní tok jsou již dosti eutrofizovány a invadovány neofyty.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.01i
LG01.01i
MI01i
LJ02i
MJ02.03i
LJ02.04.02i
HK01.02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ramena Ohře CZ0410020
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY