Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0410021

1.3 Site name

Nadlesí

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.761111
Latitude:50.158611

2.2 Area [ha]

111.2594

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.2137  0.00 
6510  info      11.7599  0.00 
7140  info      5.9503  0.00 
91D0  info      7.4576  0.00 
9410  info      19.9768  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N078.00
N084.00
N092.00
N1024.00
N110.00
N140.00
N150.00
N1614.00
N1732.00
N207.00
N216.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex s rašeliništi a rašelinnými lesy leží na severním okraji Slavkovského lesa přibližně mezi městem Loket, vzdáleném 3,5 km severním směrem, a Horním Slavkovem, vzdáleném 4 km jižním směrem. Při severním okraji území leží obec Nadlesí. EVL leží na rozvodí, které je pramennou oblastí Kamenitého potoka a bezejmenného levostranného přítoku Dlouhé stoky. Přírodní komplex je protáhlý ve směru východ-západ a v tomto směru měří 3,1 km. Ve směru sever-jih měří maximálně 1,5 km. Ekotop: Geologie: Území je budováno biotitickými a autometamorfovanými granity. Poblíž Nadlesí se vyskytuje malé těleso amfibolitů v masívu migmatické ruly slavkovské kry. V centrální části se nachází středně mocné ložisko rašeliny, v celém území najdeme drobná rašelinná ložiska. Geomorfologie: Lokalita náleží do celku Slavkovský les, podcelku Hornoslavkovská vrchovina, okrsku Loketská vrchovina. Reliéf: V západní části je tvořen mírně zvlněnou rovinou s rašeliništi. Směrem na východ se postupně zařezávají údolí dvou potoků. Údolí směřují do hlubokého údolí potoka Dlouhá stoka, který ústí do Ohře. Další terénní nerovností je k severu směřující údolí Kamenitého potoka. Nejvyšší polohy v západní části území dosahují 684 m n. m. Nejníže položené místo leží na východním okraji ve 480 m n. m. Rašelinná náhorní rovina leží ve výšce kolem 630 m n. m. V území se na modelaci terénu podílel i člověk. V severní části jsou ve svazích časté antropogenní terasy a zbořeniště z dřívějšího osídlení. Ojediněle se zde nalézají sejpy a nevýrazné zbytky lomové činnosti. Výrazným útvarem ve středu území je kaskáda pěti rybníků. Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Jedná se o krajinářsky hodnotné území se zachovalými přírodními partiemi. Podmáčené lesnaté partie v západní části přírodního komplexu doplňují otevřenější, ale špatně průchodné plochy s rašeliništi a slatiništi. Z lesnaté plošiny se formují potoky tekoucí loukami do širokých a otevřených údolí. Ve východní části převažuje spíše bezlesí s množstvím lesíků vzniklých sukcesí na neobhospodařovaných loukách. Zajímavým prvkem je rybniční kaskáda ve střední části území. Při severním okraji je součástí území osada Nadlesí s roztroušenou zástavbou. Územím prochází výrazný pruh, tvořený průsekem pro vysoké napětí. Biota: V západní části přírodního komplexu Nadlesí převažují podmáčené smrčiny. Zapojené stromové patro se smrkem ztepilým (Picea abies) a borovicí lesní (Pinus sylvestris) doplňuje bříza karpatská (Betula carpatica). Místy je vtroušena olše lepkavá (Alnus glutinosa), někdy tvoří podmáčené smrčiny mozaiku s jasanovo-olšovými luhy. Nejcennější partie pokrývají rašelinné smrčiny a bory. Ve stromovém patře převládá borovice lesní (Pinus sylvestris), v bylinném patře je hojný suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), ostřice černá (Carex nigra), ostřice ježatá (Carex echinata), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), v mechovém patře dominují rašeliníky (Sphagnum palustre, Sphagnum russowii, Sphagnum magellanicum). Výskyt kvalitních přechodových rašelinišť a slatinišť je soustředěn kolem lokality Rašeliniště u Nadlesí. Ze vzácnějších druhů zde rostou prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), kosatec sibiřský (Iris sibirica), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), bradáček vejčitý (Listera ovata), hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe). Běžně se vyskytují zábělník bahenní (Potentilla palustris), ostřice zobánkata (Carex rostrata), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Součástí rašeliniště jsou i zrašelinělé rybníčky s vyvinutou makrofytní vegetací oligotrofních jezírek a tůní s bublinatkou menší (Utricularia minor) v porostech rašeliníků (Sphagnum fallax). Mokřadní biotopy doplňují vlhké pcháčové louky s tendencí k rašelinění. Kolem nevýrazné kóty uprostřed lesních porostů se nachází boreokontinentální bory s vřesovcem pleťovým (Erica carnea). Vegetace v kaskádě oligotrofních rybníčků je tvořena pestrou mozaikou mokřadních biotopů. Jsou jimi rákosiny eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ostřic a při bahnitých březích eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Litorální polohy jsou často zarostlé přechodovými rašeliništi s masovým výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), zábělníku bahenního (Potentilla palustris). Ve svažitém terénu pod kaskádou rybníčků a v okolí Nadlesí převládají mezofilní ovsíkové louky průměrné kvality. Tento biotop je na místech s mělkou půdou doplněn acidofilními trávníky mělkých půd. V nich se vyskytuje smolnička obecná (Viscaria vulgaris), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), pavinec horský (Jasione montana), čičorka pestrá (Coronilla varia) a janovec metlatý (Cytisus scoparius). Na svazích údolí, v blízkosti Nadlesí, se uplatňují plošně rozsáhlé méně kvalitní suťové lesy. Stromové patro tvoří javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm drsný (Ulmus glabra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře se uplatňuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum urbanum) a bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria). Jedná se většinou o sekundární porosty na dávných zbořeništích v prudkých svazích. Ve východní části přírodního komplexu se nachází výrazný Kozí vrch (620 m n. m.). Pod vrcholem na severním svahu najdeme květnatou bučina s lilií zlatohlavou (Lilium martagon). Na ní navazuje na terasovitých svazích acidofilní bučina s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), někdy je přimíšena líska obecná (Corylus avellana). V kaskádě rybníků u Nadlesí se vyskytuje rak říční (Astacus astacus) a škeble rybničná (Anodonta cygnea).

4.2 Quality and importance

Význam přírodního komplexu spočívá zejména v soustředěném výskytu podmáčených a rašelinných lesů, olšin a přechodových rašelinišť kolem Rašeliniště u Nadlesí. Tato zachovalá lokalita je v rámci severní části Slavkovského lesa a navazujících částí Sokolovské pánve ojedinělá. Vysokou druhovou diverzitou patří k významným lokalitám v rámci regionu. Zachovalá kaskáda oligotrofních rybníčků a navazující mokřadní vegetace doplňuje množství biotopů lokality. Odlišná lučně-lesní východní část území je významná výskytem druhově bohatých trávníků s častou prhou arnikou (Arnica montana) a zbytků kvalitnějších lesních porostů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MBi
MD02.01i
LF01i
MF03.01.01i
MJ02.01i
MK01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). <i>Katalog biotopů České republiky</i>. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0942.89

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Slavkovský les*42.89

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Nadlesí CZ0410021
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY