Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0410150

1.3 Site name

Soos

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.406667
Latitude:50.151944

2.2 Area [ha]

458.7625

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      8.7752  0.00 
3140  info      0.7343  0.00 
3150  info      2.2189  0.00 
3160  info      0.069  0.00 
7140  info      8.3134  0.00 
7150  info      0.7791  0.00 
91D0  info      76.6641  0.00 
91E0  info      18.0132  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N032.00
N062.00
N0715.00
N081.00
N1022.00
N113.00
N143.00
N150.00
N1613.00
N173.00
N1913.00
N208.00
N2110.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex Soos tvořený rašelinnými lesy, rašeliništi a slatiništi leží na severozápadním okraji obce Hájek, asi 5 km severozápadně od Františkových Lázní. Ekotop: Geologie: Území je tvořeno terciérními sedimenty, ve spodním profilu je vyplněno slatinou (kvartér), ve svrchním místy rašelinou. Významná je vrstva křemeliny s velkým množstvím minerálů. V minulosti zde probíhala těžba velmi kvalitních jílů. Geomorfologie: Přírodní komplex náleží do celku Chebská pánev. Reliéf: Území je vymezeno Vonšovským potokem na jihozápadním okraji a potokem Sázek na západním okraji. Oba potoky se stékají jižně od tohoto komplexu. Střed vyplňuje mírně zvlněná rovina, tvořená rašeliništi, sycenými srážkovou vodou a minerálními vývěry. Nadmořská výška v centrální části je mezi 434 a 445 m. V severní polovině se nachází několik lomů na kaolín. Neodtěžená křemelina vytváří vyvýšeninu nad odtěženými plochami. Významné jsou četné mofety. Izolovanější část tvoří na východě svah nad levým břehem Lužního potoka. Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde pseudogleje modální. Krajinná charakteristika: Soos je součástí o něco většího lesního komplexu v Chebské pánvi, jež je přírodní enklávou v zemědělské krajině. Lesní porosty střídají místy otevřené vodní a nezarostlé plochy. V této otevřenější jižnější části prochází naučná stezka. Biota: Převážnou část území tvoří lesní společenstva, ta jsou zastoupena zejména kvalitními rašelinnými březinami. Najdeme zde také rašelinné brusnicové bory a suchopýrové bory kontinentálních rašelinišť. V západní části rašelinných komplexů nalezneme blatkový bor. Otevřené části rašelinných ploch vyplňují společenstva přechodových rašelinišť a společenstva zrašelinělých půd s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba). Nezanedbatelnou část tvoří ve sníženinách údolní jasanovo-olšové luhy a subkontinentální borové doubravy často na (v minulosti) odtěžených plochách. V místech s vývěry minerálních pramenů se vytvořila vegetace slanisk. Patří sem druhově chudé (díky extrémním podmínkám) slanomilné rákosiny. Naopak lépe vyvinuty jsou slanomilné trávníky. Ty se často nalézají na lemech holých zasolených půd (křemelina) bez vegetace. Na křemelině, kde se uchytila bříza pýřitá (Betula pubescens), se vyvinuly chudší podhorské smilkové trávníky. Současná podoba tzv. křemelinového štítu byla podmíněna těžbou slatiny v minulosti. Podél toků a vodních kanálů se vyskytují společenstva vegetace vysokých ostřic. Často zastoupené jsou rákosiny eutrofních stojatých vod s dominantním orobincem širokolistým (Typha latifolia) a rákosem obecným (Phragmites australis). Jezírka nedaleko Kateřiny jsou tvořena společenstvy vegetace parožnatek. Na vodních plochách se uplatňuje vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní (Utricularia australis) a mykrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní. Luční společenstva zastupují degradované vlhké pcháčové louky s dominantní metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa), smilkové louky a květnaté ovsíkové louky. Východní výběžek tvoří převážně jasanovo-olšové luhy a subkontinentální borové doubravy. V aluviu Lužního potoka pobřežní vegetaci potoků doplňuje vegetace vysokých ostřic a vlhké pcháčové louky. Nejvýznačnějším biotopem je rašeliniště s dobře vyvinutou vegetací zrašelinělých půd s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba). Ve východní části území se vyskytuje silná populace motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) vázaného na různé typy extenzivně obhospodařovaných luk s výskytem čertkusu lučního (Succisa pratensis).

4.2 Quality and importance

Centrum území je pro svou bohatost a druhovou skladbu chráněno jako národní přírodní rezervace. Velmi významná jsou zde společenstva slanisek vázaná na mineralizaci půdy z vývěrů minerálních pramenů. Bohaté porosty tvoří skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani). Jezera a tůně osidluje často bublinatka jižní (Utricularia australis), vyskytuje se i bublinatka menší (Utricularia minor) a bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca). Bohatá je populace parožnatky Nitella flexilis. Za zmínku stojí také rašelinné druhy jako velmi častá klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), rhotnosemenka bílá (Rhynchospora alba). K dalším významným druhům patří sivěnka přímořská (Glaux maritima), kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), ostřice oddálená (Carex distans), sítina Gerardova (Juncus gerardii), bařička bahenní (Triglochin palustre). Z fauny je významné opakované a pravidelné hnízdění druhu jeřába popelavého (Grus grus), vodouše rudonohého (Tringa totanus), několika párů motáka pochopa (Circus aeruginosus), bekasiny otavní (Gallinago gallinago) aj. a množství druhů obojživelníků. Významná je populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), která zde tvoří spojovací článek mezi západní a východní metapopulací.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HB01i
HC01.07i
ME06i
LF02.03i
LG01.02i
LH01.01i
MI01i
MJ02.01i
MK02i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0157.16
CZ021.34
CZ0517.52

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Soos*57.16
CZ02Děvín*1.34
CZ05Soos*16.35
CZ05Děvín*1.17

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Soos CZ0410150
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY