Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0410176

1.3 Site name

Vysoký kámen

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.407222
Latitude:50.301667

2.2 Area [ha]

2.4716

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      1.9773  0.00 
8220  info      0.4943  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0880.00
N2220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex Vysoký kámen se nachází západně od osady Kostelní, asi 6 km severně od Lubů a 8 km zjz. od Kraslic, téměř na hranici se SRN. Jeho vymezení se takřka shoduje s hranicí PP Vysoký kámen. Ekotop: Geologie: Celé území je utvářeno fylitickými krystalickými břidlicemi. Lokalita je součástí Krušnohorského krystalinika kambrického a ordovického stáří. V podloží přecházejí břidlice plynule do svorové série. Vlastní výchoz je tvořen drobovým kvarcitem (křemencem) typu Vysoký kámen. Geomorfologie: Území náleží do celku Krušné hory, podcelku Klínovecká vrchovina, okrsku Jindřichovická vrchovina. Reliéf: Jedná se o skalní suk drobových křemenců o nadmořské výšce 773,7 m. Výchoz je asi 400 m dlouhý a je výrazně severojižně orientovaný. Z východní strany je útvar tvořen svislými skalami, rozčleněnými příčnými puklinami do skalních věží a trosek o výšce kolem 20 m. Ze západní strany jsou stěny nepravidelné, stupňovité do výšky 6 m, vystupující z prudkých svahů pokrytých balvanovitými a kamenitými sutěmi. Místy na svazích vystupují drobné skalky. Vrcholová část je mírně zvlněná, tvořená kamennými moři z úlomků nebo hranáčů, z nich vystupují skalní hřbítky a skalky. V jižní části území se nachází drobný, asi 40 m dlouhý lůmek. Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Území tvoří velmi výrazný bezlesý skalní hřeben, který výrazně vystupuje nad okolní krajinu. Je lemován převážně jehličnatými lesními porosty, místy podmáčenými. Samotný vrchol je významným vyhlídkovým bodem s pohledy do Saska a na Halštrovskou vrchovinu. Biota: V podstatě nelesní biotop zahrnuje celou škálu skalních stanovišť. Množství kamenných moří, drolin, sutí, skalních stěn a štěrbin hostí vegetaci silikátových skal a štěrbin. Příznačné je bohatství skalních druhů mechorostů a zvláště lišejníků, z kapradin je častý osladič obecný (Polypodium vulgare), významný je též výskyt kolence Morisonova (Spergula morisonii). Mezi nejvýznamnější nálezy lišejníků patří Pleopsidium chlorophanum a řada druhů z rodů Umbilicaria, Parmelia, Cladonia, Cetraria. Na plochách s alespoň mělkou vrstvou půdy se vyvinula vřesoviště skalních terásek s dominantními druhy: vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice brusinka (Vaccinium vitis-idaea), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Sporadické stromové patro tvoří bříza bělokorá (Betula pendula), borovice lesní (Pinus sylvestris) a jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia). Typické druhy vřesovišť zastupují dále svízel hercynský (Galium hercynicum), bika hajní (Luzula luzuloides), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), smilka tuhá (Nardus stricta), doložen je i historický výskyt plavuníku cypřiškovitého (Diphasiastrum tristachyum). Na vlhčích místech v sutích najdeme Sphagnum nemoreum a Sphagnum russowii.

4.2 Quality and importance

Z hlediska skalních vřesovišť jako primárního bezlesí se jedná o jednu z nejtypičtějších a nejméně narušených lokalit v rámci ČR. Tato vegetace je zde vyvinuta relativně velkoplošně. Obdobná vegetace podmíněná výchozy kvarcitů se vyskytuje na třech lokalitách v těsné blízkosti Kraslic. Tyto lokality jsou však více narušené lidskou činností a jsou vyvinuté na menší ploše. Zoologický význam lokality spočívá ve zčásti reliktní entomofauně. Území přírodního komplexu je součástí širší lokality jediné populace čolka hranatého (Triturus helveticus) v ČR.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
LG05.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0498.63
CZ051.37
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Vysoký kámen*98.63
CZ05Vysoký kámen*1.37
CZ12Leopoldovy Hamry-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní památku Vysoký kámen
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002786
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY