Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0410404

1.3 Site name

Bečovské lesní rybníky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-07

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.872778
Latitude:50.093333

2.2 Area [ha]

50.8354

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      2.3574  0.00 
3160  info      0.726  0.00 
7140  info      2.3379  0.00 
9410  info      23.4057  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N078.00
N092.00
N104.00
N110.00
N140.00
N1611.00
N1749.00
N2019.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex Bečovské lesní rybníky leží 1,6 až 3,4 km V až SV od Bečova nad Teplou v rozsáhlém lesním komplexu. Je tvořen nivou Bečovského potoka, jeho přítoky a navazujícími biotopy až do oblasti Černého rybníka. Celý přírodní komplex má rozvětvený chobotnatý tvar kopírující reliéf potočních niv. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno středně až hrubě zrnitým biotitickým granitem. Dna niv pokrývají sedimentární horniny (písky a hlíny) a drobná rašelinná ložiska. Geomorfologie: Reliéf je modelován zahloubeným údolím Bečovského potoka. Na jeho stráních najdeme četné vypreparované skalní bloky a balvaniště. Reliéf: Reliéf bočních niv a okolí Černého rybník je spíše plochý, s mělkými pánvemi s tvorbou rašeliny. Výška území se pohybuje od 608 m n. m. po 691 m n. m. V území jsou celkem čtyři využívané vodní nádrže, dvě drobné nádrže zanikly zazemněním a výstavba jedné nádrže se připravuje. Koryto Bečovského potoka má přirozený meandrující charakter. Pedologie: Území je z části tvořené rašeliništními půdami vrchovištního i slatinného původu, z části jsou zde podzolové půdy střídané hnědými lesními půdami. Krajinná charakteristika: Jedná se o esteticky vysoce hodnotné území, jehož ráz určují odlehlé lesní nádrže lemované jehličnatými a olšovými porosty. Najdeme zde často až pohádková zákoutí s postupně zarůstajícími litorálními rašeliništi a žulovými skalkami na březích. Prudké svahy o převýšení až 50 m jsou pokryté balvaništi a velkými žulovými bloky, které mají charakter až skalních věží. Území obsahuje jen velmi drobné zarůstající luční enklávy a je úplně bez lidského osídlení. Základní charakteristika: Přírodní komplex tvoří soustava extenzivně obhospodařovaných lesních rybníčků propojených nivními společenstvy a podmáčenými typy lesů. Do přírodního komplexu byly zahrnuty i navazující biotopy kvalitních borů a skal. Biota: Nejcennější přírodní stanoviště jsou soustředěna v těsné blízkosti vodních nádrží. Rybníky pokrývá makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s rdestem vzplývavým (Potamogeton natans), vlčím morem kanadským (Elodea canadensis), stolístkem klasnatým (Myriophyllum spicatum), lakušníkem vodním (Batrachium aquatile), bublinatkou jižní (Utricularia australis). V litorálech rybníků přechází k makrofytní vegetaci oligotrofních jezírek a tůní s bublinatkou jižní (Utricularia minor), zevarem nejmenším (Sparganium minimum), srpnatkou Drepanocladus fluitans. Dále směrem k terestrickým stanovištím se vytvořila litorální přechodová rašeliniště, místy s prvky vrchovišť. V mechovém patře v nich dominuje rašeliník člunkolistý (Sphagnum palustre), Sphagnum fallax, Sphagnum russowii, dále suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), ostřice šedá (Carex canescens), o. zobánkatá (C. rostrata. Na rybniční vegetaci navazují jasanovo-olšové luhy různé kvality, místy s prvky mokřadních olšin: mochna bahenní (Potentilla palustris), řeřišnice bahenní (Cardamine dentata). Většinou se jedná o asociaci Piceo-Alnetum. Pramenné pánve a lemy olšin jsou pokryté podmáčenými smrčinami různých kvalit. Jedná se o porosty blízké asociaci Equiseto-Piceetum s druhy rašeliníku jako Sphagnum squarossum, Sphagnum riparium, Sphagnum palustre, dále přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), ostřice šedá (Carex canescens) a ostřice ježatá (Carex echinata). Zajímavá je i vegetace borových lesů na svazích s vřesovcem pleťovým (Erica carnea), prhou arnikou (Arnica montana), hrušticí jednostrannou (Orthilia secunda) a především s kriticky ohroženým zběhovcem jehlancovitým (Ajuga pyramidalis). Ten se vyskytuje i v acidofilních lesních lemech, mapovaných jako acidofilní trávníky mělkých půd. Unikátním stanovištěm je nejzápadnější část přírodního komplexu s ranými sukcesními stadii rašelinišť, podmáčených lesů a specifického typu smilkových trávníků. Vegetace se zde vytvořila na ploše připravené pro zbudování vodárenské nádrže. Roste zde prha arnika (Arnica montana), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica) a především 6 druhů z čeledi Lycopodiaceae – plavuň jedlová (Huperzia selago), plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum), plavuník zploštělý (Diphasiastrum complanatum), plavuník Isslerův (D. issleri), p. Zeillerův (D. zeilleri), plavuník alpínský (D. alpinum). Přesto že část této plochy bude v budoucnu využita jako vodní nádrž, nejcennější partie by měly zůstat nedotčeny. Z hlediska fauny je území hodnotné bohatými populacemi střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a raka říčního (Astacus fluviatilis). Území je pravidelným lovištěm čápa černého (Ciconia nigra), který zde loví především v bohaté populaci skokanů zelených (komplex Rana ridibunda, Rana lessonae, R. kl. esculenta).

4.2 Quality and importance

Jedná se o vysoce hodnotný soubor vodních a mokřadních biotopů v zachovalém krajinářském celku. Zejména vodní biotopy a litorální společenstva dosahují maximální zachovalosti. Území je floristicky výjimečně bohaté v rámci regionu a množstvím druhů plavuňovitých rostlin dosahuje až celostátního významu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01.02i
MB02.02i
MB02.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Slavkovský les-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Slavkovský les-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkles@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002751
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY