Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0412071

1.3 Site name

Skalka pod Tisovým vrchem

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.835556
Latitude:50.036111

2.2 Area [ha]

1.4596

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum    117  117  tufts   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N071.00
N0813.00
N105.00
N141.00
N1513.00
N162.00
N1724.00
N2014.00
N2225.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Skalka pod Tisovým vrchem je jedním z nejodlehlejších skalních výchozů Mnichovských hadců - největšího hadcového komplexu v České republice. Nachází se těsně na hraně kaňonu říčky Teplé v CHKO Slavkovský les, asi 11 km sv. od Mariánských Lázní, 5 km j. od Bečova nad Teplou a asi 1 km z. od obce Tisová. Ekotop: Geologie: Podklad zde tvoří převážně serpentinity (hadce). Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina. Reliéf: Lokalitu tvoří nepříliš rozlehlý skalní výchoz, protažený východozápadním směru. Nejstrmější svahy výchozu se vyskytují na j. a z. straně lokality. Nadmořská výška území se pohybuje mezi 668 m n. m. a 680 m n. m. Pedologie: Z půdních typů zde převládají kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází na rozhraní lesa a bezlesí (louky a pole), severně od lokality se nachází drobné údolí pravostranného přítoku Teplé s vlhkými loukami a přechodovým rašeliništěm. Biota: V území se nachází několik typů rostlinných společenstev: hadcová skalní vegetace svazu Asplenion serpentini (as. Asplenietum serpentini). Jde o vegetaci skalních štěrbin hadců s typickou hadcovou kapradinou sleziníkem nepravým (Asplenium adulterinum). Vegetace skalních terásek a jejich okolí (na mělkých půdách) náležející do svazu Hyperico perforati-Scleranthion perennis; především s kostřavou ovčí (Festuca ovina), silenkou nadmutou (Silene vulgaris), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), rožcem rolním (Cerastium arvense), svízelem syřišťovým (Galium verum), mateřídouškou vejčitou (Thymus pulegioides) aj. Náznak reliktních borů svazu Dicrano-Pinion se zimostrázkem alpským (Polygala chamaebuxus), metličkou křivolakou (Avenella flexuosa), brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), brusnicí brusinkou (V. vitis-idaea) aj. Kulturní smrčiny při okrajích území. Sleziník nepravý (Asplenium adulterinum) – ve skalních štěrbinách na většině skalních útvarů, především v z. a j. části. (Asplenietum serpentini).

4.2 Quality and importance

Nejvýchodnější a nejodlehlejší lokalita Mnichovských hadců (z fytogeografického pohledu již území spadá do okresu 28b - Kaňon Teplé) zajímavá z hlediska přežívání izolovaných populací rostlin. Úplný výčet druhů vázaných svým výskytem na skalní biotopy podává Tájek (2003) – údaje se vztahují k rokům 2001-2003.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0542.22
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ05Údolí Teplé*42.22
CZ09Slavkovský les-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Skalka pod Tisovým vrchem CZ0412071
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY