Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0413009

1.3 Site name

Rankovický triangl

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.844167
Latitude:50.005833

2.2 Area [ha]

11.9130

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N078.00
N080.00
N1038.00
N120.00
N1428.00
N150.00
N162.00
N208.00
N2315.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita leží 3 km SSZ od města Teplá a 1 km jihozápadně od obce Rankovice na jihovýchodním okraji CHKO Slavkovský les. Ekotop: Geologie: Území náleží k Mariánskolázeňskému metabazitovému komplexu, který zaujímá rozsáhlé území mezi Mariánskými Lázněmi, Bečovem, Toužimí a Planou, tj. velkou část Slavkovského lesa a Tepelské plošiny. Výchozím materiálem metabazitů byly vulkanické horniny, diabasy, tufy a subvulkanické intruze. Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina. Reliéf: Lokalita leží v kopcovité krajině a je mírně ukloněna k jihu. Nadmořská výška území se pohybuje od 650 m n. m. v údolí potoka do 670 m n. m. v nejseverněji položeném místě. Pedologie: Z půdních typů zde převládají kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Celé území se nachází v zemědělské krajině protkané mozaikou polí, lesů a remízků. Širší okolí lokality tvoří řídká zástavba několika malých vesnic. Biota: Velkou část lokality tvoří vlhké pcháčové louky doplněné místy o tužebníková lada a poháňkové pastviny. Časté jsou také drobné remízky a pásy křovin. Živná rostlina hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) čertkus luční (Succisa pratensis) zde vytváří silné, husté trsy soustředěné zvláště podél starého melioračního kanálu. Významný je výskyt hořečku drsného (Gentianella obtusifolia).

4.2 Quality and importance

Zdejší populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) je soustředěna do okolí starého melioračního kanálu, kde se kumulují hnízda housenek. Velký potenciál této lokality lze velmi efektivně podpořit vhodným managementem. Lokalita je důležitým spojovacím článkem mezi lokalitami U hájenky, Prachomety a Horním Kramolínem.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Slavkovský les-100.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-005457
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY