Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0413177

1.3 Site name

Bystřina - Lužní potok

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2020-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.136944
Latitude:50.285000

2.2 Area [ha]

1129.5805

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      0.2681  0.00 
6430  info      5.8639  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia          DD 
F1096Lampetra planeri    50  1000   
I1029Margaritifera margaritifera    1600  2000  adults   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N073.00
N080.00
N1010.00
N112.00
N1411.00
N156.00
N162.00
N171.00
N2060.00
N212.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v nejzápadnější části České republiky, v Ašském výběžku. Tvoří jej spodní úsek vodního toku Rokytnice, spolu s celými povodími jejích přítoků Bystřina, tvořící česko - saskou hranici a Lužní potok, tvořící česko - bavorskou hranici, západně od měst Aš a Hranice, na severním okraji Smrčin, ve výšce od 540 po téměř 700 m n. m. Ekotop: Ekotop Geologie: Území je budováno slabě metamorfovanými mladoproterozoickými a staropaleozoickými horninami. Prakticky celé je tvořeno kyselými přeměněnými horninami s převahou fylitů a břidlic a s příměsí křemene. V největší části území tvoří geologické podloží nepravidelně páskovaný chloritickosericitický fylit s hojným křemenem, v pramenné oblasti chloriticko-sericitický fylit s hojným albitem. Před ústím do Rokytnice se vyskytují nepravidelně páskované fylitické břidlice a rovnoploše břidličnatý chloritickosericitický fylit, místy slabě grafitický. Podél vlastních toků se vyskytují kvartérní fluviální písčitojílovité nebo hlinitojílovité náplavy s úlomky hornin a deluviální usazeniny všech typů. Místy se kolem toků vytváří slatiny a rašeliny. Pedologie: V území se jako nejčastější vyskytují hnědé půdy silně kyselé a podzolované, podél vlastních toků se objevuje glej na nivních nekarbonátových uloženinách, který je částečně vystřídán v pramenné oblasti pseudoglejem na deluviofluviálních nekarbonátových uloženinách a polygenetických kyselých hlínách. Geomorfologie: Lokalita je součástí celku Smrčiny, podcelku Ašská vrchovina, okrsků Hranická pahorkatina a Studánecká vrchovina. Reliéf: Nadmořská výška se pohybuje zhruba mezi 540-690 m. Vodní toky tvoří v území výrazné údolnice s místy mírnými, ale především okolo Lužního potoka, až prudkými svahy. Krajinná charakteristika: Klimaticky se jedná o mírně teplou oblast. Horní část povodí Lužního potoka je téměř celá zalesněná, rovněž jeho údolí ve spodní části z české strany. V povodí Bystřiny je zalesněna rovněž spíše česká strana, ale méně než u Lužního potoka. Biota: Převážnou část území pokrývají jehličnaté kulturní lesy smrkové, zřídka borové s vtroušenými dalšími dřevinami. Samotné toky doprovází zpravidla porosty olší s různě vysokou příměsí smrku ztepilého (Picea abies). V lesních částech se také nachází bývalé zemědělské pozemky, pomalu zarůstající lesem, a rašeliniště, z části odvodněná v 70. letech při lesnických melioracích. Podél toků a na místech se stagnujícíc vodou se vlivem absence hospodaření vytvořila z původních pcháčových luk tužebníková lada (T1.6). Roztroušeně se vyskytují drobná oligotrofní jezírka (V3). Z nelesních formací se v území nachází především pastviny, dále z části louky a podmáčená lada v různém stupni degradace. V úzké nivě toků, pokud zde nejsou lesy, se vyskytují mozaikovitě porosty s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea), metlicí trsnatou (Deschampsia caespitosa) a tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria), fragmentárně jsou zde zrašeliněné louky s převažující ostřicí obecnou (Carex nigra) nebo zobánkatou (Carex rostrata). Z botanického hlediska je v území roztroušený výskyt některých významných druhů rostlin, soustředěných hlavně do niv toků na mokřadní biotopy, např. klikva bahenní (Oxycoccus palustris), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), arnika horská (Arnica montana) atd. Na zdejších nelesních enklávách s výskytem živné rostliny čertkusu lučního (Succisa pratensis) žije poměrně stabilní populace motýla hnědáska chrastavcového (Euphrydryas aurinia). Všechny toky v území patří do pstruhového pásma, kromě pstruha obecného (Salmo trutta) se zde běžně vyskytuje vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), mihule potoční (Lampetra planeri), v Rokytnici i rak říční (Astacus astacus). Mezi nejtypičtější obyvatele zdejších vodních toků patří perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), která v tomto území tvořila jednu z nejbohatších populací ve střední Evropě. Z dalších význačných druhů živočichů hnízdí v území např. čáp černý (Ciconia nigra) a kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). Ojediněle se objevují pobytové stopy vydry říční (Lutra lutra).

4.2 Quality and importance

Lokalita je významná především výskytem jedné z největších populací perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) ve střední Evropě. Všechna povodí tvoří společenstva oligotrofních vod, v minulosti poměrně značně zemědělsky využívané, po 2. světové válce opuštěné, s pokračující sukcesí. V době kolektivizace byla část zemědělských pozemků odvodněna meliorační sítí a přeměněna na ornou půdu, v 70. letech byly provedeny lesnické meliorace, které podstatným způsobem narušily ekosystém horního toku Lužního potoka.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA10i
MBi
HJ02.05i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ024.34
CZ0310.05
CZ0559.74
CZ1272.77

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Bystřina*4.34
CZ03Lužní potok*10.05
CZ05Lužní potok*39.66
CZ05Bystřina*20.08
CZ12Smrčiny*72.77

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bystřina - Lužní potok CZ0413177
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY