Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0413181

1.3 Site name

Mokřady u Javorné

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.945000
Latitude:50.125278

2.2 Area [ha]

51.9868

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N075.00
N087.00
N090.00
N1053.00
N113.00
N126.00
N148.00
N155.00
N161.00
N172.00
N190.00
N204.00
N211.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlá lokalita protínající nejzápadnější část hranice CHKO Slavkovský les. Lokalita leží JZ až JV od obce Javorná mezi kopci Chlumecký vrch a Lysina. Západní okraj je vzdálen 0,8 km JV od obce Nové Kounice. Východní okraj leží 0,95 km západně od obce Číhaná. Tvar lokality je podobný ležícímu písmenu J. Ekotop: Geologie: Podloží lokality je budováno převážně biotitickými granity a porfyry karlovarského plutonu v těsném kontaktu na výlevy vulkanických hornin – znělce nebo bazaltu (Lysina, Chlumecký vrch). Geomorfologie: Území náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina. Reliéf: Širší území je mírnou parovinou s výrazným vrchem Lysina (753 m n. m.) na jehož jižním úpatí se lokalita Javorná rozprostírá. Východní pramenná část odvodňuje severně odtékající potok Javorná. Západní část odvodňuje zde pramenící Dražovský potok. Střed lokality protíná silnice. Místy jsou zřetelné staré luční terasy antropogenního původu. Na lokalitě najdeme i několik drobných vodních nádrží. Nadmořská výška kolísá od 674-704 m. Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Jedná se o krajinářsky vysoce hodnotný celek s jasnými dominantami Lysinou a Chlumeckým vrchem, na jejichž úpatí lokalita leží. Pokryv je velmi mozaikovitý s rozptýlenou zelení, loukami, pastvinami a mokřady. Biota: Stěžejní biotopy pro výskyt hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) nalezneme na plošně nejrozsáhlejších vlhkých loukách. Druhově bohaté střídavě vlhké bezkolencové louky s bezkolencem modrým (Molinia caerulea), ostřicí stinnou (Carex umbrosa), tolijí bahenní (Parnassia palustris, hořcem hořepníkem (Gentiana pneumonanthe) a kosatcem sibiřským (Iris sibirica) vytvářejí častou mozaiku s pcháčovými loukami s upolínem nejvyšším (Trollius altissimus) a prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis). Oba biotopy doplňují vlhká tužebníková lada. Tato společenstva dávají prostor pro hojný výskyt čertkusu lučního (Succisa pratensis), jako živné rostliny hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). Některé části vlhkých luk vykazují proces zrašelinění a uplatňuje se v nich vegetace nevápnitých mechových slatinišť s výskytem tolije bahenní (Parnassia palustris), mochny bahenní (Potentilla palustris) a vlasolitce vlhkomilného (Tomenthypnum nitens). Spektrum biotopů na lokalitě doplňují velmi kvalitní podhorské smilkové trávníky svazu Violion caninae, ve kterých se vyskytuje hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), všivec lesní(Pedicularis sylvatica) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Při lesních okrajích a na sušších místech roste prha chlumní (Arnica montana). V malé míře jsou na lokalitě rozprostřeny porosty vysokých xerofilních a mezofilních křovin s trnkou obecnou (Prunus spinosa), růžemi (Rosa sp.) a hlohem jednosemenným (Crataegus monogyna) a také mokřadní vrbiny s vrbou šedou (Salix cinerea) a vrbou ušatou (S. aurita). Podél potoků najdeme porosty olše lepkavé (Alnus glutinosa).

4.2 Quality and importance

Z hlediska hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) se jedná o vysoce významnou lokalitu, která je součástí rozsáhlé metapopulace kolem Pilského lesa. Početnost druhu na lokalitě i vhodný management ji řadí ke klíčovým v rámci České republiky. Botanicky nejcennější část lokality je navržena k vyhlášení jako PR Kounické louky. Z hlediska biotopů je území významné zejména kvalitními bezkolencovými loukami. Z hlediska zoologického je významné sporadickým výskytem tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a častým výskytem bekasiny otavní (Gallinago gallinago).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0441.23
CZ051.18
CZ0957.33

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Kounické louky*41.23
CZ05Kounické louky*1.18
CZ09Slavkovský les*57.33

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mokřady u Javorné CZ0413181
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY