Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0413187

1.3 Site name

Mezi rybníky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.915000
Latitude:50.089444

2.2 Area [ha]

10.2148

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1065Euphydryas aurinia          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N088.00
N1087.00
N141.00
N151.00
N201.00
N210.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita leží při východním okraji CHKO Slavkovský les. Tvoří ji především louky pramenné pánve Odolenovického potoka, které leží při okraji lesa, cca 1 km SZ od obce Odolenovice. Lokalita obdélníkovitého tvaru je dlouhá 400 m a široká 180 m. Ekotop: Geologie: Podklad širšího území je tvořen převážně biotickými granity, v menší míře amfibolity a biotickými migmatickými žulorulami. Geomorfologie: Lokalita náleží do celku Slavkovský les, podcelku Bečovská vrchovina. Reliéf: Patrný je zde zejména zarovnaný povrch. Na lokalitě pramení Odolenovický potok, který dále odtéká JV směrem. Jeho údolí je jen nezřetelně zahloubené. Sklon území je mírný, nejvyšší výška je 697 m n. m. a nejnižší 674 m n. m. Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou zde kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Lokalita leží na okraji rozsáhlého lesního komplexu a tvoří ji podmáčené louky lemované polní cestou s náletem dřevin. Biota: Lokalita je tvořena především vlhkými pcháčovými loukami na přechodu k bezkolencovým loukám, doplněnými vlhkými tužebníkovými lady. V těchto kvalitních vlhkých loukách, místy zrašelinělých, jsou zastoupeny ve velké míře druhy prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kozlík dvoudomý(Valeriana dioica), mochna bahenní (Potentilla palustris). Bohatý výskyt má na lokalitě čertkus luční (Succisa pratensis), živná rostlina hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia). V nejvlhčích místech se vytvořila vegetace nevápnitých mechových slatinišť s ostřicí obecnou (Carex nigra), ostřicí prosovou (Carex panicea) a suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium). Západní okraj lokality, pod malým lesním rybníčkem, tvoří porosty mokřadních vrbin s vrbou jívou (Salix caprea), vrbou ušatou (Salix aurita) a vrbou šedou (Salix cinerea) a s chrasticí rákosovitou (Phalaris arundinacea).

4.2 Quality and importance

Jedná se o regionálně významnou lokalitu mokřadních biotopů, typických pro Toužimsko a Bečovsko. Z hlediska hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) se jedná o významnou lokalitu, která je důležitým spojovacím článkem populací kolem Pilského lesa a v jižní části CHKO Slavkovský les.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA03.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Slavkovský les-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mezi rybníky CZ0413187
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY