Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0413194

1.3 Site name

Střela

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.280278
Latitude:50.096389

2.2 Area [ha]

22.8630

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri    10  500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N068.00
N071.00
N084.00
N090.00
N107.00
N121.00
N145.00
N150.00
N1672.00
N200.00
N210.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Řeka Střela od mostu v Poříčí (ř.km 49,5) po nádrž Žlutice (ř.km 66,7) cca 25 km jv. od Karlových Varů, tekoucí přibližně od západu k východu, v souběhu s železniční tratí a silnicí. Ekotop: Geologie: Území se nachází mezi Tepelskou vrchovinou, kde jsou horniny krystalinika, a Rakovnickou pahorkatinou, kde vystupují proterozoické fylity a svory. Samotnou nivu řeky tvoří fluviální sedimenty. Geomorfologie: Východní okraj lokality náleží do celku Tepelská vrchovina, podcelku Žlutická vrchovina, okrsků Bochovská a Vladařská vrchovina, východní okraj lokality náleží do celku Rakovnická pahorkatina, podcelku Žihelská pahorkatina, okrsku Rabštejnská pahorkatina. Reliéf: Pod Žluticemi řeka protéká širokým údolím, kde meandruje mezi loukami. Až do Chyše je koryto místy zarostlé, v korytě s četnými padlými stromy. Řeka pokračuje stále úzkým korytem s ostrými meandry až do Rabštejna. V toku se vytvářejí bahnito-písčité náplavy. Pedologie: Ve vlastním toku se vytvářejí půdy pouze na pískovitých až hlinitých (případně organominerálních) náplavech. Krajinná charakteristika: Řeka Střela vytváří hluboce zařízlé údolí s meandrujícím tokem v krajině charakteru vrchoviny s nejvyšších vrchem Vladař, který je tektonického původu. Kromě města Žlutice neleží v lokalitě žádné obce přímo v údolí řeky Střely, přesto je antropické ovlivnění krajiny významné - údolím řeky vede souběžná regionální železniční trať a silnice II. třídy. Okolní pozemky jsou pouze z menší míry zalesněné, většinu rozlohy tvoří orná půda. Biota: Tok je obýván charakteristickou vodní faunou menší řeky pstruhového pásma, rybí obsádka je ovlivněna rybářským hospodařením i blízkostí vodárenské nádrže Žlutice.

4.2 Quality and importance

Jeden z vhodných biotopů mihule potoční (Lampetra planeri).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.04i
LF01i
LF02.03i
LG01.01i
MH01.08b
LJ02.02i
HJ02.03i
MJ02.04o
HJ03.02.01i
HK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.04.01i
LK01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ1267.09

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Horní Střela*67.09

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Střela CZ0413194
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY