Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0413195

1.3 Site name

Teplá s přítoky a Otročínský potok

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-10
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:12.799167
Latitude:50.047778

2.2 Area [ha]

27.5302

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio    100  2000   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0611.00
N0717.00
N088.00
N090.00
N1015.00
N110.00
N140.00
N150.00
N1637.00
N171.00
N2010.00
N210.00
N220.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tok řeky Teplé od jezu v Bečově nad Teplou proti proudu až po most u Poutnova (ř.km. 26 - 38) s jejími přítoky Otročínským potokem (ř. km. 0-5), Pramenským potokem (ř.km. 0-10) a Mnichovským potokem (ř.km. 0-7). Ekotop: Geologie: Úsek od Bečova téměř k soutoku s Otročínským potokem je zaříznutý do žuly karlovarského plutonu, jižněji pak do amfibolitů mariánskolázeňského metabazitového komplexu. Geomorfologie: Členitá Bečovská vrchovina se zachovanými zarovnanými povrchy vyzdvižená jako kra a do ní je hluboce zaříznutý tok řeky Teplá a jejich přítoků. Výše proti toku se údolí změlčuje. Reliéf: Přirozeně meandrující tok řeky Teplé, včetně přítoků v horní části povodí. Krajinná charakteristika: Celé území vytváří krajinnou dominantu v podobě výrazně meandrujícího toku Teplé s přítoky, které modelují zvlněnou krajinu a později se zařezávají do hlubokých údolí se strmými svahy. Biota: Podrobný ichtyologický průzkum zjistil v povodí Pramenského potoka 8 druhů ryb, dále prokázal průměrnou odhadovanou hodnotu rybí biomasy v celém povodí, v období let 1998-2000 ve výši 11,59 kg/km (rozmezí 0-37,85 kg/km) a 393 ks v přepočtu na jeden kilometr toku (v rozmezí 0-1189 ks/km). Z hlediska stálosti druhového složení ichtyocenózy je pstruh obecný potoční (Salmo trutta m. fario) druhem téměř vždy přítomným (94%), vranka obecná (Cottus gobio) druhem často se vyskytujícím (57%) a mezi druhy vzácné patří střevle potoční (Phoxinus phoxinus) (1%), lipan podhorní (Thymallus thymallus) (5%), siven americký (Salvenilus fontinalis) (1%), hrouzek obecný (Gobio gobio) (1%). Nepotvrzené druhy uváděné do 70-tých let minulého století jsou mník jednovousý (Lota lota), jelec tloušť (Leuciscus cephalus) a mihule potoční (Lampetra planeri). V horním povodí Pramenského potoka probíhá záchranný program posílení místní populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus) na principu kolonizace drobných přítoků z drobných tůní. Přírodní hydrologický režim byl v minulosti ovlivněn hospodářskou činností člověka a to jak zásahy do původních fyzickogeografických poměrů v povodí, tak i využíváním vody. Během posledních 50-ti let se však poměry vrátily do svých přirozených vztahů. Ve spodní části lipanové pásmo přecházející v pásmo pstruhové, celý úsek je chovným revírem. Samotný tok tvoří druhově chudé porosty vodních rostlin a řas (Batrachospermum m., Batrachium spp., Fontinalis antipyretica), v drobných tocích pak převažuje hvězdoš háčkatý (Callitriche hamulata). V drobných nádržích a vzdutích za jezem je možno nalézt vegetaci s rdestem alpským (Potamogeton alpinus). Doprovodný porost vodních toků tvoří jasanovo-olšové luhy, vlhké pcháčové louky a tužebníková lada. Na některých místech je v nich přítomen kosatec sibiřský (Iris sibirica) a upolín nejvyšší (Trollius altissimus), časté jsou oměj pestrý (Aconitum variegatum) a kozlík výběžkatý chlupatý (Valeriana procurrens), vzácná je řeřišnice bahenní (Cardamine dentata).

4.2 Quality and importance

Předmětné území reprezentuje významnou část hydrologicky aktivního povodí řeky Teplé a je jedním z nejvydatnějších přítoků horního toku řeky Ohře. Část dotčeného povodí i přes relativně malý rozsah představuje svým charakterem modelové území hydrologické sítě Slavkovského lesa, které je zároveň reprezentativní ukázkou pramenné oblasti. Zachovalostí morfologie toku a relativní genetickou čistotou druhů (vnitrodruhová diverzita) ichtyofauny překračuje hranice regionu. Teplá a Otročínský potok od soutoku s Teplou po soutok s Nadluckým potokem představuje nejvýznamnější lokalitu vranky obecné v povodí Ohře.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
MF01i
MJ02.01o
MJ02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0214.32
CZ0513.19
CZ0998.81
IN005.23

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Údolí Teplé*14.32
CZ05Údolí Teplé*12.59
CZ05Pluhův bor*0.60
CZ09Slavkovský les*98.81

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarPramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa*5.23

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Teplá s přítoky a Otročínský potok CZ0413195
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY