Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420007

1.3 Site name

Holý vrch

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2017-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.231944
Latitude:50.531389

2.2 Area [ha]

38.2358

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      7.3901  0.00 
9170  info      14.2837  0.00 
91H0  info      2.2747  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N0836.00
N0926.00
N142.00
N150.00
N1634.00
N200.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Vrch a jeho stráně asi 1 km SZ od obce Encovany (okr. Litoměřice). Ekotop: Geologie: V geologickém podloží spočívají neogénní až paleogénní trachybazalty pronikající tabulí prachových slínovců a vápnitých jílovců (mezoikum). Geomorfologie: Lokalita leží na okraji Úštěcké pahorkatiny. Reliéf: Okraj členité pahorkatiny tvořící sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými údolími. Pedologie: Hlavním půdním typem v lokalitě jsou pararendziny a kambizemě. Krajinná charakteristika: Krajina je kopcovitá, málo lesnatá. Území je intenzivně zemědělsky využívané, rozsáhlejší jsou plochy opuštěných pastvin, vinic a sadů. Biota: Stromové patro dubohabřin sv. Carpinion (L3.1) tvoří lípa malolistá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), d. zimní (Q. petraea). V keřovém patře mimo zmlazujících dřevin patra stromového roste líska obecná (Corylus avellana), svída krvavá (Cornus sanguinea), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), hlohy (Crataegus sp.). V bylinném patře pozdně letního aspektu dominuje bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), jaterník podléška (Hepatica nobilis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), méně rozšířené jsou kopytník evropský (Asarum europaeum), konvalinka vonná (Convallaria majalis), roztroušeně i lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Jižní okraj lesa má charakter kamejkové doubravy (L6.1) as. Lathyro versicoloris-Quercetum pubescentis. Ve stromovém patře dominuje dub zimní (Quercus petraea), hojně je zastoupen dub pýřitý (Q. pubescens), dřín jarní (Cornus mas), javor babyka (Acer campestre). Keřové patro je poměrně husté. Mimo dřevin stromového patra jsou v něm výrazně zastoupeny hlohy (Crataegus sp.) a ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). V bylinném podrostu dominuje kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum). Floristicky bohatá jsou společenstva bývalých pastvin na svazích Holého vrchu. Jedná se o společenstva bílých strání (T3.4) sv. Bromion erecti, do kterých expandují okolní křoviny. V bylinném patře těchto stanovišť roste celá řada vzácných rostlinných druhů, např.: pcháč panonský (Cirsium pannonicum), černý rolní (Melampyrum arvense), ostřice plstnatá (Carex tomentosum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), hadí mord španělský (Scorzonera hispanica), černohlávek velkokvětý (Prunela grandiflora), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), len žlutý (Linum flavum), bukvice lékařská (Betonica officinalis), černý hřebenitý (Melampyrum cristatum), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), ostřice nízká (Carex humilis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), len tenkolistý (Linum tenuifolium), koulenka prodloužená (Globularia punctata), hořeček nahořklý (Gentianella amarella).

4.2 Quality and importance

Mimořádně zachovalá ukázka vegetace teplomilných doubrav a dubohabřin v komplexu s bylinnou vegetací bílých strání na svazích vrchu. Lokalita je významná pro svou bohatou flóru se značným zastoupením vzácných a zvláště chráněných druhů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MB02.01.02i
HK02i
HK02.02i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Demek J. [ed.] (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha., Kolbek J. et Petříček V. (1994). Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír. Litoměřice, 28: 65-84., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Procházka F. [ed.] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0291.98
CZ050.95

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Holý vrch*91.98
CZ05Holý vrch*0.95

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Holý vrch CZ0420007
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY