Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420008

1.3 Site name

Na Černčí

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.374167
Latitude:50.548056

2.2 Area [ha]

7.1383

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91U0  info      5.7921  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N092.00
N141.00
N151.00
N1614.00
N1782.00
N200.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Plochý zalesněný hřbet 2,5 km SZ od obce Velký Hubenov, 1,25 km S od osady Julčín (okr. Litoměřice). Ekotop: Geologie: V podloží spočívají písčité slínovce a vápnité pískovce České křídové pánve. Geomorfologie: Lokalita je součástí Úštěcké pahorkatiny. Reliéf: Lokalita je situovaná v mírném svahu s JZ expozicí. Pedologie: Půdy jsou písčitohlinité, převážně rendzinové. Krajinná charakteristika: Porost borovice uprostřed obdělávaných polí. Oblast je intenzivně zemědělsky využívaná, lesy rostou pouze na zemědělsky obtížně využitelných pozemcích (rokle, prudké svahy a pod.), jen výjimečně v rovině. Oblast má venkovský charakter osídlení. Biota: Vegetační kryt lokality tvoří porost borovice lesní (Pinus sylvestris) s druhově pestrým bylinným podrostem. Bylinný podrost sám o sobě je možné vegetačně zařadit do svazu Bromion erecti. Biotopově je lokalita konsensuálně hodnocena jako lesostepní bor (L8.2) sv. Cytiso ruthenici-Pinion sylvestris. V bylinném podrostu roste řada vzácných rostlin, jsou to např. kruštík širolistý oddálený (Epipactis helleborine subsp. orbicularis), E. placentina, E. x heterogama, kruštík růžkatý (E. muelleri), jalovec obecný (Juniperus communis), mochna písečná (Potentilla arenaria), Cirsium acaulis x C. oleraceum, ostřice nízká (Carex humilis), vstavač osmahlý (Orchis ustulata), vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vemeník zelenavý (P. chlorantha), P. x hybrida, koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), smldník jelení (Peucedanum cervaria), čičorka pochvatá (Coronilla vaginalis), tořič hmyzonosný (Ophrys insectifera), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), vstavač nachový (Orchis purpurea), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), len žlutý (Linum flavum), sasanka lesní (Anemone sylvestris), bukvice lékařská (Betonica officinalis), bradáček vejčitý (Listera ovata).

4.2 Quality and importance

V podrostu boru roste celá řada vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Jedná se o jednu z druhově nejbohatších lokalit vstavačovitých rostlin v Ústeckém kraji.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
LB01.02i
MIi
HK02i
LK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HB02.03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Demek J. [ed.] (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s., Dundr R. et Vlačiha V. (2002). Sledování dynamiky populací rostlin z čeledi Orchideaceae na Vědlicku (Úštěcká pahorkatina). - Severočes. Přír., Litoměřice, 33-34: 7-12., HAMERSKÝ, R. (2008). <i>Plán péče o PR Na Černčí na období 2009 - 2018</i>. 19 s., 9 příloh. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Ústí nad Labem; Sbírka listin ÚSOP AOPK ČR, Praha., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha., Kolbek J. et Petříček V. (1994). Příspěvek ke květeně Úštěcké pahorkatiny. - Severočes. Přír., Litoměřice, 28: 65-84., Kolektiv autorů. (1999). Chráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Novák J. et Sádlo J. (2005). Co způsobuje přítomnost nelesních druhů v borech na křídových podkladech - Severočes. Přír., Litoměřice, 36-37: 1-10., Procházka F. [ed.] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ02100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Na Černčí=100.00
CZ05Na Černčí*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Na Černčí CZ0420008
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY