Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420014

1.3 Site name

Hora Říp

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2015-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.287222
Latitude:50.383889

2.2 Area [ha]

90.0487

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.5785  0.00 
6110  info      0.0409  0.00 
6190  info      2.2173  0.00 
6210  info      6.1775  0.00 
8220  info      0.2781  0.00 
9180  info      33.4005  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N086.00
N0910.00
N102.00
N150.00
N1677.00
N204.00
N210.00
N220.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Charakteristická dominanta východní části Dolnooharské tabule, přibližně 3,5 km jižním směrem od Roudnice nad Labem a 1,5 km severozápadně od obce Ctiněves (okr. Litoměřice). Ekotop: Geologie: Hora je vybudována ze sodalitického nefelititu a nefelinického sodalitu. Geomorfologie: Hora Říp je nejvyšším bodem Krabčické plošiny (495 m n. m.). Reliéf: Výrazná efúzní neovulkanická kupa s četnými tvary zvětrávání a odnosu na příkrých svazích. Na rozsáhlém slínovcovém podstavci vznikl v pleistocénu mocný soliflukční suťový plášť. Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou kambizemě a černozemě. Krajinná charakteristika: Vulkanický vrch s úpatním pláštěm soliflukčních sutí s více či méně zachovalým suťovým lesem. Biota: Vegetační kryt vrchu Říp je determinován jednak geologickými a geomorfologickými podmínkami, tak i antropogenně (výsadba listnatého lesa na konci 19. století). Dominantu bioty tvoří suťový les (sv. Tilio-Acerion) v mozaice s drobnějšími stanovišti štěrbinové vegetace silikátových skal a štěrbin (sv. Asplenion septentrionalis). Lesní porost suťových svahů je obklopen prstencem hercynských dubohabřin (sv. Carpinion), které na JZ úpatí přecházejí v mozaiku s perialpidskou bazifilní doubravou (sv. Quercion pubescenti-petraeae). Skalnaté bezlesí je tvořeno mozaikami nízkých xerofilních křovin (sv. Prunion spinosae), skalní vegetací s kostřavou sivou (Festuca pallens), úzkolistých suchých trávníků a suchých bylinných lemů (sv. Bromion erecti a sv. Festucion valesiacae). Lokálně se vyskytuje i bazifilní vegetace efemér a sukulentů (Alysso alyssoidis-Sedion albi) a vegetace skalních štěrbin (sv. Asplenion septentrionalis). JJZ svah je charakteristický širokolistými suchými trávníky (sv. Bromion erecti) s keřovými remízky a mezofilními ovsíkovými loukami (sv. Arrhenatherion elatioris). Potenciální vegetace: Lokalita je v oblasti s potenciálním přirozeným výskytem černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum), lipových doubrav (Tilio-Betuletum) a mochnových doubrav (Potentillo albae-Quercetum).

4.2 Quality and importance

Kvalitní a cenné jsou především některé úseky suťového lesa. Velmi cenné jsou také mozaiky s vegetací nízkých xerofilních křovin na skalách. Na vymezeném území roste velké množství vzácných, ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin. Jsou to např.: řebříček panonský (Achillea pannonica), řebříček štětinolistý (Achillea setacea), česnek chlumní horský (Allium senescens subsp. montanum), tařinka horská (Alyssum montanum), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), pelyněk pontický (Artemisia pontica), kozinec australský (Astragalus austriacus), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), ostřice Michelova (Carex michelii), o. drobná (Carex supina), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), radyk prutnatý (Chondrilla juncea), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), dřín jarní (Cornus mas), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), kostřava sivá (Festuca pallens), k. walliská (Festuca valesiaca, křivatec český pravý (Gagea bohemica subsp. bohemica), kakost krvavý (Geranium sanguineum), oman vrbolistý (Inula salicina), kosatec nízký (Iris pumila), jalovec obecný (Juniperus communis), len tenkolistý (Linum tenuifolium, kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), černýš rolní (Melampyrum arvense), strdivka zbarvená (Melica picta), s. sedmihradská (M. transsilvanica), pipla osmahlá (Nonea pulla), smldník jelení (Peucedanum cervaria), mochna písečná (Potentilla arenaria), prvosenka jarní (Primula veris), černohlávek velkokvětý (Prunela grandiflora), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), růže galská (Rosa gallica), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), s. sivý (Seseli osseum), silenka ušnice (Silene otites), jeřáb břek (Sorbus torminalis), kolenec Morisonův (Spergula morisonii), kavyl vláskatý (Stipa capillata), k. Ivanův (S. pennata), ožanka hroznatá (Teucrium botrys), žluťucha menší (Thalictrum minus), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), m. časná (Thymus praecox), jilm habrolistý (Ulmus minor), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), rozrazil rozprostřený (V. prostrata), violka divotvárná (Viola mirabilis).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HB01.02i
MB02i
HB02.01.02i
LG01.02i
LH04o
HI01i
MI02i
HK02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Demek J. et al. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha., Háková A., Klaudisová A., Sádlo J. (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. - MŽP, Planeta 8/2004, Praha., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Novák J. (2002). Roudnice - jih. Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s., Smejkal J. (2003). Rámcové zásady lesního hospodaření pro typy přírodních stanovišť v územích soustavy Natura 2000 v České republice. - AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0489.11
CZ055.91

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Hora Říp*89.11
CZ05Hora Říp*5.91

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:urad@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hora Říp CZ0420014
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002805
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY