Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420015

1.3 Site name

Myslivna

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2015-11
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.076389
Latitude:50.394722

2.2 Area [ha]

60.1275

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
7220  info      0.1919  0.00 
9170  info      18.0839  0.00 
91F0  info      24.6817  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N078.00
N080.00
N091.00
N101.00
N150.00
N1686.00
N204.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Les převážně lužního charakteru v nivě Malé Ohře západně od obce Kostelec nad Ohří (okr. Litoměřice). Ekotop: Geologie: Podloží tvoří druhohorní převážně hlinité sedimenty České křídové pánve. Křídové sedimenty jsou překryty čtvrtohorní štěrkopískovou terasou řeky Ohře. Na okraji nivy jsou drobná ložiska limonitických pěnovců. Geomorfologie: Území je na severu vymezeno tokem Malé Ohře a na jihu hranou terasových štěrků vlastní Ohře. Území leží na rozhraní geomorfologických podcelků Terezínské kotliny a Řipské tabule. Pedologie: Lužní les roste na fluvizemích. Teplomilné doubravy na svazích do údolí rostou pravděpodobně na luvizemích, rendzinách nebo pararendzinách. Krajinná charakteristika: Jeden z nejzachovalejších zbytků lužních lesů v dolním Poohří s navazujícím svahovým komplexem teplomilných doubrav a dubohabřin. Území představuje rozšíření stávající přírodní rezervace "Myslivna" vyhlášené v roce 1968. Biota: Vegetační kryt stávající přírodní rezervace tvoří převážně společenstva tvrdých a jasanovo-olšových lužních lesů. Stromové patro jasanovo-olšového lužního lesa (L2.2) tvoří hlavně olše lepkavá (Alnus glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), topol černý (Populus nigra), vrby (Salix sp.) (as. Fraxino-Populetum), ve společenstvech tvrdého lužního lesa (L2.3) převládají dub letní (Quercus robur), jilm vaz (Ulmus laevis), javor babyka (Acer campestre) (as. Querco-Ulmetum). V lužním lese se místy vyskytují drobnější tůně s trvale stagnující vodou obklopené mokřadními olšinami (L1) as. Carici acutiformis-Alnetum. Bylinné a keřové patro těchto společenstev se vyznačuje značnou druhovou rozmanitostí. Bylinný podrost vyniká zvláště v jarním aspektu. Vegetační kryt svahů terasy je tvořen porosty hercynských doubrav svazu Carpinion (L3.1) a teplomilných doubrav sv. Quercion petraea (L6.4). Ze svahů terasy vyvěrají prameny spojené s ukládáním pěnovcových sedimentů. Na těchto prameništích se vyvíjí charakteristická vegetace (R1.3) sv. Lycopodo-Cratoneurion commutati. Okrajově lokalita zahrnuje i stanoviště xerotermních trávníků (T3.4) svazu Bromion erecti. Ze vzácnějších druhů rostlin se v lokalitě vyskytuje: růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), ladoňka vídeňská (Scilla vindobonensis), oměj vlčí mor žláznatý (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), jilm vaz (Ulmus laevis), topol černý (Populus nigra), kostival český (Symphytum bohemicum), rožec hajní (Cerastium lucorum), bledule jarní (Leucojum verum), ve společenstvech xerotermních trávníků se vyskytuje bradáček vejčitý (Listera ovata). Vegetační kryt lesní části lokality odpovídá přirozené rekonstruované vegetaci. Zoologický průzkum stávající přírodní rezervace zdokumentoval výskyt mnoha vzácných druhů obratlovců. Z ptáku zde hnízdí např. žluna šedá (Picus canus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), cvrčilka zelená (Locustella naevia), cvrčilka říční (L. fluviatilis), rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) a rákosník zpěvný (A. palustris). Z lokality také pochází první nález suchozemského korýše Trichoniscoides helveticus. Ve stávající přírodní rezervaci je uváděno 54 druhů měkkýšů, ze zajímavých druhů se zde vyskytuje např. vřetenatka (Macrogastra ventricosa).

4.2 Quality and importance

Jeden z nejzachovalejších zbytků lužních lesů v dolním Poohří. Ochranářsky neméně významný je svahový komplex teplomilných doubrav a dubohabřin se svahovými prameništi s tvorbou pěnovcových sedimentů. Lokalita zahrnuje několik exemplářů památných stromů. Lokalita je také významná z hlediska zoologického.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
HA04.03i
HBi
HB01.02i
HK01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HJ02.02i
HJ02.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

AOPK ČR (2005). Rezervační kniha PR Myslivna. - Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem., Demek J. [ed.] (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s., Domas J. [red.] (1990). Geologická mapa ČR, list 02-43 Litoměřice. - Ústřední ústav geologický, Praha., Hamerský R. (0). Výskyt Bupleurum rotundifolium západně od PR Myslivna. - ústní sdělení., Hamerský R. (1998). Plán péče - přírodní rezervace Myslivna. MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 5 s., přílohy., Hamerský R. et Kubát K. (1995). Botanická charakteristika významných lokalit navrženého přírodního parku Dolní Poohří. - MS, Depon. in OÚ RŽP Litoměřice, Litoměřice., HAMERSKÝ, R.; KOŠNER, M. (2006). <i>Plán péče o přírodní rezervaci Myslivna na období 2007 - 2016</i>. 29 s. Plán péče o MZCHÚ. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str, Praha., Kolektiv autorů (1999). Chráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str., Košner M. (2001). Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Dolní Poohří - Písty.- MS, Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 4 s., Košner M. (2002). Závěrečná zpráva z mapování biotopů - Myslivna. - MS, Archiv AOPK ČR, 24 str., Kubát K. (1976). Botanický inventarizační průzkum SPR "Myslivna". - Severočes. přír., Litoměřice, 7: 45 - 57., Mikolášová K. (2001). Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Dolní Poohří. - MS. Archiv AOPK ČR, Ústí nad Labem, 13 s., Moravec J. et al. (1995). Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s., Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P. (1990). Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0298.97
CZ050.13
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Myslivna*98.97
CZ05Myslivna*0.13
CZ12Dolní Poohří-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Myslivna CZ0420015
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY