Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420035

1.3 Site name

Na loučkách

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.192778
Latitude:50.468611

2.2 Area [ha]

1015.1181

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      7.4523  0.00 
6230  info      19.7123  0.00 
6430  info      7.5706  0.00 
6520  info      39.5897  0.00 
7120  info      44.0682  0.00 
7140  info      8.393  0.00 
91D0  info      37.21  0.00 
9410  info      75.524  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N077.00
N082.00
N090.00
N1039.00
N116.00
N121.00
N149.00
N150.00
N160.00
N1727.00
N190.00
N207.00
N211.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlejší území v Krušných horách mezi vodní nádrží Přísečnice a obcí Výsluní (okr. Chomutov). Ekotop: Geologie: V podloží jsou horniny krušnohorského krystalinika proterozoického stáří řazené mezi tzv. šedé ruly. Na rulách spočívají čtvrtohorní organické rašelinné sedimenty. Maximální hloubka rašeliny je 3,5 m. Geomorfologie: Území leží v oblasti vrcholové části Krušných hor (Přísečnická hornatina). Reliéf: Mírně zvlněný reliéf náhorní paroviny. Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou podzoly kambické, místy výskyt rašelinných sedimentů. Krajinná charakteristika: Komplex velmi cenných lesních a nelesních mokřadních biotopů. Biota: Lesní společenstva jsou tvořena převážně podmáčenými a rašelinnými smrčinami (sv. Piceion excelsae). V severovýchodní části území se vyskytují i vzácné původní blatkové bory s borovicí blatkou (Pinus rotundata). Okrajově se v této části území vyskytují i rašelinné březiny s břízou pýřitou (Betula pubescens). Bezlesé rašeliništní biotopy jsou zastoupeny pouze maloplošně. Vyskytují se zde nevápnitá mechová slatiniště a přechodová rašeliniště. V místech bývalé těžby rašeliny se vyvíjí vegetace degradovaných vrchovišť. Rozsáhlé luční porosty jsou v západní a jihozápadní části území a v okolí obce Výsluní. Jedná se o komplex horských luk různého stupně zamokření. Jsou to např. typické krušnohorské „koprníkové" louky as. Meo athamantici-Cirsietum heterophylli, dále krátkostébelné smilkové trávníky (sv. Violion caninae), nebo společenstva vlhkých pcháčových luk či podmáčených lad (sv. Calthion palustris). Na loukách lze najít drobná prameniště s charakteristickou okolní vegetací (sv. Cardamino-Montion). Pod elektrovody a na starých úvozech se vyvíjí floristicky zajímavá vegetace vřesovišť.

4.2 Quality and importance

K ochranářsky nejvýznamnějším lesním biotopům patří rašelinné lesy. Ze vzácných rašeliništních druhů na těchto stanovištích rostou např. šicha černá (Empetrum nigrum), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), borovice blatka (Pinus rotundata), borovice rašelinná (Pinus x pseudopumilio), bříza pýřitá (Betula pubescens). K velmi významným biotopům území patří také zachovalé horské louky. Ve společenstvech horských trojštětových luk se hojně vyskytuje ohrožený koprník štětinolistý (Meum athamanticum). V krátkostébelných smilkových trávnících roste také prha arnika (Arnica montana). Na vlhčích loukách lze najít některé zástupce vstavačů, např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a prstnatec Fuchsův (D. fuchsii), poměrně hojně se v těchto společenstvech vyskytuje také starček potoční (Tephroseris crispa). Luční prameniště jsou biotopem vzácné zdrojovky potoční (Montia hallii). Na vřesovištích roste mimo prhy arniky také několik vzácných druhů plavuníků: plavuník alpínský (Diphasiastrum alpinum), plavuník Isslerův (D. issleri) a plavuník zploštělý (D. complanatum). Ze vzácnějších živočišných druhů byl v lokalitě zaznamenán výskyt např. tetřívka obecného, (Tetrao tetrix), motáka pilicha (Circus cyaneus), skřivana lesního (Lullula arborea), chřástala polního (Crex crex), křepelky polní (Coturnix coturnix), čápa černého (Ciconia nigra), zmije obecné (Vipera berus), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) aj.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MA03.03i
HA04.03i
MA07b
HBb
MB01i
MB01.02o
HC01.03i
LC01.03.01i
HI03.01i
HJ02.01b
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Demek J. et al. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha., Kolektiv autorů (1999). Chráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Ondráček Č. (2001). Výsluní. Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s., Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P. (1990). Přehledná geologická mapa Severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ021.34
CZ0462.61
CZ052.64
CZ124.16
IN008.65

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Na loučkách+1.34
CZ04Na loučkách II*62.61
CZ05Na loučkách II*1.84
CZ05Na loučkách*0.80
CZ12Údolí Prunéřovského potoka*4.16

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarKrušnohorská rašeliniště*8.65

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Na loučkách CZ0420035
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY