Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420061

1.3 Site name

Stráně nad Chomutovkou

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.585556
Latitude:50.390556

2.2 Area [ha]

8.7581

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      7.6219  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N030.00
N070.00
N0824.00
N0973.00
N102.00
N120.00
N140.00
N150.00
N160.00
N210.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex menších lokalit v údolí Chomutovky. Slaniska na JZ exponovaných svazích mezi obcemi Velemyšleves a Minice, slanisko na stráni JV od obce Minice, slanisko na JZ exponovaném svahu 0,5 km SV od obce Tatinná (okr. Chomutov a Louny). Ekotop: Geologie: Podloží tvoří naplaveniny fluviálních písčitých hlín v nivě říčky Chomutovky a písčité jíly miocénního uhlonosného souvrství v terase nad údolím. Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického celku Mostecké pánve. Reliéf: Mírně až prudčeji ukloněné svahy do údolní nivy řeky Chomutovky. Pedologie: Hlavním půdním typem jsou černozemě. Krajinná charakteristika: Údolí menší říčky a jeho JZ exponované svahy s teplomilnou a halofilní vegetací. Svahy byly v minulosti využívány k pastvě dobytka. V současnosti zarůstají křovinami. Celá oblast je intenzivně zemědělsky využívána, lesy mají minimální zastoupení. Osídlení oblasti má venkovský charakter, výrazné jsou změny v krajině způsobené v souvislosti s povrchovou těžbou uhlí. Biota: Hlavní složky vegetace dílčích lokalit si jsou vzájemně velmi podobné. Jedná se převážně o křovinami a náletovými dřevinami zarůstající širolistými xerotermními trávníky (T3.4) sv. Bromion na JZ exponovaných svazích do údolí. Ostrůvkovitě se v této vegetaci vyskytují místa s charakteristickou květenou slaných půd. Ve vegetaci xerotermních trávníků se ze vzácnějších rostlinných druhů velmi hojně vyskytuje hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) (tento druh v podzimním aspektu dominuje), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), kozinec dánský (Astragalus danicus), kozinec rakouský (A. austriacus), roztroušeně se vyskytuje hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), jitrocel přímořský (Plantago maritima) a vzácně i bazifilní pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule). Na svahu JV od obce Minice byl v porostech xerotermních trávníků zaznamenán pozoruhodný výskyt smilky tuhé (Nardus stricta). Ve vegetaci slaných půd (T7) dominuje jitrocel přímořský brvitý (Plantago maritima subsp. ciliata), hojně se vyskytují druhy jako komonice zubatá (Melilotus dentatus), oman britský (Inula britannica), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum). V okolí svahového prameniště v lokalitě JV od Minic roste např. halofilní sivěnka přímořská (Glaux maritima) společně s šáchorem hnědým (Cyperus fuscus) a makrofytní řasou parožnatkou (Chara sp.).

4.2 Quality and importance

Zachovalé menší fragmenty slaných luk na svazích do údolí říčky Chomutovky. Výskyt řady typických vzácných halofilních druhů. Hojný výskyt kriticky ohroženého jitrocele přímořského brvitého. Lokalita s pozoruhodným prameništěm s výskytem halofilní a vymírající sivěnky přímořské společně s šáchorem hnědým a řasou parožnatkou. Lokalita s pozoruhodným výskytem porostu smilky tuhé v okolních společenstvech xerotermních trávníků.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.01i
HI01i
HK02i
HK02.02i
MK02.03b
HK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Demek J. [ed.] (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha., Mikyška R. et al. (1969). Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha., Ondráček Č. (1990). Příspěvek ke květeně severozápadních Čech I. - Severočes. Přír., Litoměřice, 24: 85-90., Ondráček Č. (2003). K výskytu a záchraně Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. a Carex melanostachya Bieb. ex. Willd. na Chomutovsku. - Severočes. Přír., Litoměřice, 35: 31-39., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s., Sládek J. (1990). Astragalus austriacus Jacq. ve středním Poohří a v přilehlé části Českého středohoří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 24: 11-22., Sládek J. (1992). Nové floristické nálezy ve středním Poohří. - Severočes. Přír., Litoměřice, 26: 17-30., Sládek J. (1994). Schoenoplectus tabernaemontani (Gmel.) Palla ve Středním Poohří a blízkém okolí. - Severočes. Přír., Litoměřice, 28:37-44., Sládek J. (1996). Carex secalina Wahlenb. v Čechách.- Severočes. Přír., Litoměřice, 29:27-34., Sládek J. (1997). Nejvýznamnější nynější lokality halofytů ve středním Poohří.- Severočes. Přír., Litoměřice, 30:11-14., Sládek J. (1999). Melilotus dentata (W. et K.) Pers. v Čechách.- Severočes. Přír., Litoměřice, 31:15-25., Sládek J. et Ondráček Č. (1989). Spergularia marina (L.) Griseb. V Čechách. - Severočes. Přír., Litoměřice, 23: 1-18., Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P. (1990). Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0480.85
CZ0514.69

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Stráně nad Chomutovkou*80.85
CZ05Stráně nad Chomutovkou*14.69

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Stráně nad Chomutovkou CZ0420061
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY