Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420165

1.3 Site name

Velký vrch - Černodoly

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.833333
Latitude:50.381111

2.2 Area [ha]

87.4069

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      22.5007  0.00 
91I0  info      4.9124  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0816.00
N0928.00
N103.00
N150.00
N1647.00
N205.00
N211.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Souvrší přibližně 0,4 km severně od obce Vršovice (okr. Louny). Ekotop: Geologie: V podloží polohy porcelanitů (pevných třetihorních vypálených jílů miocenního stáří). Geomorfologie: Lokalita náleží do geomorfologického okrsku Chožovského středohoří (Milešovské středohoří). Reliéf: Skupina nízkých vrchů nevulkanického původu (skupina vrchů Černodoly s nejvyšší kótou 306 m n. m., Velký vrch 303 m n. m.). Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou černozemě karbonátové ze spraší. Krajinná charakteristika: Významná lokalita z hlediska výskytu vzácných teplomilných hub a ohrožených druhů rostlin. Biota: Vegetace z. až sz. svahu Velkého vrchu je tvořena řídkou středoevropskou bazifilní teplomilnou doubravou (sv. Quercion petraea) se slabě vyvinutým keřovým patrem. V dolních částech svahů se smíšenou jaseninou, kde místy pronikl akát. Vzhledem k liniovému uspořádání porostů, lze předpokládat výsadbu dřevin na bývalé pastviny. Z dřevin je zde zastoupen dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), jírovec maďal (Aesculus hippocastanum) a ojediněle i dub červený (Quercus rubra). V podrostu převládá ostřice plstnatá (Carex tomentosa), řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), sveřep vzpřímený (Bromus erectus), válečka prapořitá (Brachypodium pinnatum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), violka srstnatá (Viola hirta), tořice japonská (Torilis japonica) apod. V dolní části sv. a jz. svahu se dochovaly umělé výsadby borovice černé (Pinus nigra). Na jz. svahu Velkého vrchu se na místech bývalého sadu a na stepních lysinách zachovala travní společenstva širokolistých teplomilných trávníků svazů Bromion erecti s výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin. Tato vegetace se objevuje i na stanovištích s četnými narušenými svahy (poklesy, sesuvy po jílech) na z. a sz. svahu. V kontaktní zóně s polními kulturami obklopuje lesní porosty plášť vysokých xerofilních křovin (sv. Berberidion). Acidofilní teplomilné doubravy se vyskytují na kyselých porcelanitech Černodol s chudým bylinným patrem. V podrostu převládá metlička křivolaká (Avenella flexuosa), konvalinka vonná (Convallaria majalis), kostřava ovčí (Festuca ovina), jestřábník zední (Hieracium murorum), lipnice hajní (Poa nemoralis) apod. Potenciální vegetace: Lokalita leží v oblasti s potenciálním přirozeným výskytem černýšových dubohabřin (Melampyro nemorosi-Carpinetum) a mochnových doubrav (Potentillo albae-Quercetum).

4.2 Quality and importance

Území je významné výskytem vzácných a ohrožených společenstev teplomilných hub - zjištěno jich bylo nejméně 175 druhů. Jedná se o lokalitu významnou nejen z hlediska regionálního, ale i v rámci celé republiky. Mezi zdejší vzácné houby patří např.: smrž tlustonohý (Morchella crassipes), hřib satan (Boletus satanas), hřib medotrpký (Boletus radicans), hřib červenohlavý (B.luridus var. rubriceps), v r.2001 nalezen poprvé i hřib nachový (B. rhodoxanthus), dále jsou zde kriticky ohrožená náramkovitka žlutozelená (Floccularia straminea), muchomůrka šiškovitá (Amanita strobiliformis), muchomůrka ježatohlavá (Amanita echinocephala) a muchomůrka Beckerova (Amanita beckeri), jejichž výskyt je vázán na teplomilné doubravy na vápnitém podkladu v teplých oblastech. Západní část Velkého vrchu pokrývá bazifilní teplomilná doubrava v jejíž bylinném podrostu se vyskytuje silně ohrožený a zvláště chráněný střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), dále kruštík širokolistý (Epipactis helleborine) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Jihozápadní svahy Velkého vrchu jsou více exponované, nalezneme zde stepní druhy kontinentálního rozšíření s množstvím ohrožených a zvláště chráněných druhů. Rostou zde, např.: kavyl Ivanův (Stipa pennata), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), k. dánský (A.danicus), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), máčka ladní (Eryngium campestre), dále strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), kostřava valiská (Festuca valesiaca), srpek obecný (Falcaria vulgaris), oman německý (Inula germanica), hořeček brvitý (Gentianella ciliata), hadí mord šedý (Podospermum canum), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), čičorka pestrá (Coronilla varia), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), vičenec obecný (Onobrychis viciifolia), oman vrbolistý (Inula salicina), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), jitrocel prostřední (Plantago media), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), krvavec menší (Sanguisorba minor), jehlice trnitá (Ononis spinosa), pupava obecná (Carlina vulgaris), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), hadí mord šedý (Scorzonera cana), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens) a kozí brada východní (Tragopogon orientalis). V literatuře uváděná pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) nebyla již několik desetiletí potvrzena, výskyt divizny brunátné (Verbascum phoeniceum) byl naposledy zaznamenán před několika lety. Ze zoologického hlediska je zajímavý výskyt dvou druhů měkkýšů, a to: suchomilky rýhované (Helicopsis striata) a suchomilky obecné (Xerolenta obvia).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HBi
HB01.02b
HE01.02i
LF04.02i
LF06b
MI01b
HK02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LG04.01b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bělohoubek J. (2001). Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Lounské stepi – Oblík, Třtěno, Černodoly. - MS, Archiv AOPK ČR, 13 str., BĚLOHOUBEK, J. (2010). <i>Plán péče o NPP Velký vrch u Vršovic na období 2011-2025</i>. 22 s. Plán péče o MZCHÚ., Demek J. et al. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str, Praha., Kolektiv autorů (1990). Chráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0333.08
CZ053.57

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Velký vrch u Vršovic*33.08
CZ05Velký vrch u Vršovic*3.57

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Velký vrch - Černodoly CZ0420165
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY