Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420166

1.3 Site name

Velký rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.529444
Latitude:50.890833

2.2 Area [ha]

103.7167

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      11.6334  0.00 
6410  info      2.6253  0.00 
6430  info      4.3035  0.00 
7140  info      2.7141  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1042Leucorrhinia pectoralis          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0632.00
N0722.00
N081.00
N1013.00
N1113.00
N140.00
N1612.00
N191.00
N204.00
N211.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník na severozápadním okraji obce Horní Podluží, vlevo od silnice Rybniště - Varnsdorf (okr. Děčín). Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno horninami lužického žulového masivu (středně zrnitý biotitický granodiorit). Geomorfologie: Území náleží do geomorfologické oblasti Šluknovské pahorkatiny. Reliéf: Mělká prohlubeň s kopcovitým okolím. Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou kambizemě modální a pseudogleje modální. Krajinná charakteristika: Rybník a jeho litorál s charakteristickou vodní a mokřadní vegetací. Rybník má také význam jako hnízdiště a stanoviště ptáků. Biota: Dominantní složkou bioty rybníku je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod hlavně s druhy rodu Potamogeton. Mělčí místa pak osidluje vegetace fytocenologicky zařaditelná do svazu Ranunculion aquatilis. Mělké okraje rybníku a břehové partie porůstají rákosiny (sv. Phragmition communis), vysoké ostřice (sv. Magnocaricion elatae) a pomístně i mokřadní vrby. Z dalších mokřadních biotopů se vyskytují nevápnitá mechová slatiniště (západní břeh rybníku) a přechodové rašeliniště (v protáhlém severním cípu rybníku). Lesní formační skupinu v lokalitě tvoří rašelinné březiny (sv. Betulion pubescentis) a lužní porosty svazů Alnion glutinosae a Alnion incanae. Na převážně vlhkých až podmáčených loukách se vyvíjejí společenstva pcháčových luk a tužebníkových lad (sv. Calthion palustris), aluviálních luk (sv. Alopecurion pratensis) a střídavě vlhkých bezkolencových luk (sv. Molinion caeruleae). V jihozápadní části lokality rostou chudá travní společenstva se smilkou tuhou (Nardus stricta). Potenciální vegetace: Území leží v oblasti s potenciálním přirozeným výskytem bikových bučin (Luzulo-Fagetum). Byl zde rovněž zaznamenán výskyt stabilní populace vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis).

4.2 Quality and importance

V pobřežních porostech rákosin a na ně navazujících podmáčených loukách roste řada chráněných a mizejících druhů rostlin, jako je: prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), všivec lesní (Pedicularis sylvatica), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), starček potoční (Tephroseris crispa), kozlík dvoudomí (Valeriana dioica), mochna bahenní (Potentilla palustris). Na okrajích rybníku roste také kriticky ohrožená masožravá bublinatka (Utricularia vulgaris) a v porostech olšin vzácný mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium). Květenu nevápnitých mechových slatinišť a přechodových rašelinišť tvoří mimo jiné tyto vzácné, ohrožené a zvláště chráněné druhy: suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), s. úzkolistý (E. angustifolium), ostřice obecná (Carex nigra), ostřice prosová (Carex panicea), přeslička bahenní (Equisetum palustre), vrbka bahenní (Epilobium palustre), kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), sítina ostrokvětá (Juncus acutiflorus), pomněnka hajní (Myosotis nemorosa), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris). Zajímavé a biologicky cenné jsou nevyhraněné porosty starčeku potočního (Tephroseris crispa). Společenstva podhorských a horských smilkových trávníků v okolí Velkého rybníka patří k biologicky nejcennějším v okolí. Vyskytují se zde některé chráněné druhy všivec lesní (Pedicularis sylvatica), prha arnika (Arnica montana) a na přechodech do rašelinišť a vlhkých luk také prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). V případě rašelinné březiny se jedná o výsadbu břízy bělokoré (Betula pendula) na výrazně zrašelinělém podloží. Bylinnému patru zde dominují třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), bezkolenec modrý (Molinia caerulea), suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum), suchopýr úzkolistý (E. angustifolium) a místy ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Lokalita je také významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm ptáků nadregionálního významu. Z lokality se udává výskyt 177 druhů ptačích druhů, z nichž 62 je uváděno v seznamu zvláště chráněných živočichů. Od poloviny 90. let 20. století zde pravidelně hnízdí jeřáb popelavý (Grus grus) a je zde také zaznamenáno jedno z prvních novodobých hnízdění potápky rudokrké (Podiceps grisegena) v Čechách. Zajímavá jsou pozorování orlů mořských (Haliaeetus albicilla). Z dalších ptačích druhů se zde vyskytuje moták pochop (Circus aeruginosus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides). Vlhké louky představují ideální hnízdiště bekasín otavních (Gallinago gallinago), bramborníčků hnědých (Saxicola rubetra) a lindušek lučních (Anthus pratensis). Zajímavý je také výskyt některých druhů hmyzu, jako např.: vážky podhorní (Sympetrum pedemontanum), šídla královského (Anax imperator), vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) a šídlatky hnědé (Sympecma fusca).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.01b
HA05.01o
HE03o
HF02.03i
HG01.01i
HH01b
HI01o
HJ02.01b
HJ02.03b
MK02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bílý M. (2003). Závěrečná zpráva z mapování biotopů, Rybniště - Velký rybník. - MS, Archiv AOPK ČR, 37 str., Demek J. et al. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha., HALAŠ, L. (2011). <i>Obnova přírodní rezervace PR Velký Pavlovický rybník</i>. 22 s., HÝZLER, Z. (2004). <i>Plán péče pro přírodní rezervaci Velký rybník pro období 2005 – 2014</i>. 23 s. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství., HÝZLER, Z. (2004). <i>Plán péče pro přírodní rezervaci Velký rybník pro období 2005 – 2014</i>. 23 s. Plán péče o MZCHÚ. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství., CHOCHEL, M.; ZAJÍČEK, R. (2011). <i>Plán péče o zvláště chráněné území - Přírodní památku Velký Raputovský rybník 2013 - 2022, návrh na vyhlášení</i>. 36 s., 6 map, 2 tabulky, fotodokumentace, 2 CD. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Středočeského kraje, Praha., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str, Praha., Kolektiv autorů (1999). Chráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str., Kolektiv autorů (2004). Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. - MŽP a AOPK ČR, Praha, 144 s., Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s., PŘIKRYL, I.; ENKI o.p.s. Třeboň (2009). <i>Komplexní limnologické posouzení přírodní rezervace Velký rybník</i>. 38 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství., Vodní díla - TBD a.s. (2012). <i>VD Velký rybník v Rybništi, k.ú. Rybniště, Ústecký kraj, Manipulační řád</i>. Praha. 65 s. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ02100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Velký rybník=100.00
CZ05Velký rybník*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Velký rybník CZ0420166
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY