Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420171

1.3 Site name

Údolí Hačky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2015-05
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.356667
Latitude:50.471111

2.2 Area [ha]

105.9614

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.6232  0.00 
91E0  info      23.1763  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N081.00
N090.00
N103.00
N140.00
N1680.00
N2016.00
N220.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Niva potoku Hačka od pramene (východně od obce Strážky) až po severozápadní okraj města Chomutov (okr. Chomutov). Ekotop: Geologie: Podloží tvoří ortoruly a pararuly krušnohorského krystalinika spodně paleozoického až svrchně proterozoického stáří. Dno údolí je překryto deluviálními a proluviálními sedimenty. Geomorfologie: Území náleží do geomorfologického celku Krušných hor (Loučenská hornatina). Reliéf: Od pramene Hačky pozvolně se zařezávající údolí obklopené kopci (nejvyšší body: Střední vrch 572 m n. m., Hraničná 517 m n. m.). Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou podzoly kambické a kambizemě dystrické. Krajinná charakteristika: Nivní společenstva v údolí potoku s charakteristickou květenou a faunou. Biota: Hlavní složkou bioty údolí je údolní jasanovo-olšový luh (L2.2) podsv. Alnenion glutinoso-incanae. Lužní les je na svazích do údolí lemován květnatými bučinami (L5.1) podsv. Eu-Fagenion, dubohabřinami (L3.1) sv. Carpinion i suchými acidofilními doubravami (L7.1) sv. Genisto germanicae-Quercion. Lesní porosty zaujímají cca 80% z veškeré rozlohy území. Zbylou část území tvoří bylinné porosty převážně mezofilního až hygrofilního charakteru (sv. Arrhenatherion elatioris, sv. Calthion palustris). Ve vyšších polohách se vyskytují společenstva krátkostébelných smilkových trávníků (T2.3) sv. Violion caninae. V nejjižnějším cípu území byl donedávna uváděn výskyt halofilní (slaništní) flóry. Byl zde uváděn např. výskyt jitrocele přímořského brvitého (Plantago maritima subsp. ciliata), zblochance oddáleného (Puccinellia distans), žluťuchy lesklé (Thalictrum lucidum) a jetele jahodnatého (Trifolium fragiferum). Tato část lokality však již pravděpodobně zanikla.

4.2 Quality and importance

Tok Hačky nebyl dosud vodohospodářsky upravován a ponechal si do současnosti svůj přirozený charakter. Tato skutečnost se přirozeně odráží na zachovalosti vegetace dna údolí. Lužní les má poměrně pestrý bylinný podrost, který vyniká zvláště v časně jarním aspektu. Ze vzácných rostlinných druhů zde lze nalézt jarmanku větší (Astrantia major), toliji bahenní (Parnassia palustris), bleduli jarní (Leucojum vernum), ostřici trsnatou (Carex cespitosa), prvosenku jarní (Primula veris). Mimo les jsou botanicky cenné střídavě vlhké a periodicky vysušované horské resp. podhorské smilkové trávníky. V těchto společenstvech roste několik vzácných druhů, např.: prha arnika (Arnica montana), vítod ostrokřídlý (Polygala multicaulis), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), mochna bílá (Potentilla alba) a hrachor horský (Lathyrus linifolius). Z dalších vzácných druhů lze zmínit výskyt koprníku štětinolistého (Meum athamanticum) na horských loukách a lilie zlatohlávku (Lilium martagon) v dubohabřinách a květnatých bučinách. Charakter a celkový ráz lokality se pravděpodobně výrazně změní probíhající výstavbou silniční komunikace.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
HBi
MD01.02o
MD02.01i
ME01.03i
ME03.04i
MF03.02i
LH04i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Demek J. et al. (1987). Zeměpisný lexikon ČSR - Hory a nížiny. - Academia, 584 str., Praha., Fišer R. (2002). Závěrečná zpráva z mapování, Hradiště. - MS, Archiv AOPK, 9 str., Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha., Jaroš P., Ondráček Č., Tejrovský V., Chobot K. et Čeřovský V. (0). Lokality soustavy NATURA 2000 v okrese Chomutov. - dosud nepublikováno, Neuhäuslová Z. et al. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. - Academia, 341 str., 1 mapový list, Praha., Procházka F. [ed] (2001). Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s., Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P. (1990). Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Údolí Hačky CZ0420171
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY