Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420459

1.3 Site name

Košťálov

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.992778
Latitude:50.500278

2.2 Area [ha]

485.4839

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.466  0.00 
6210  info      7.9044  0.00 
6210  info  X     4.4336  0.00 
6510  info      8.6908  0.00 
8220  info      2.2022  0.00 
9170  info      238.174  0.00 
9180  info      8.935  0.00 
91H0  info      22.705  0.00 
91I0  info      27.3459  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N083.00
N092.00
N102.00
N120.00
N142.00
N150.00
N1661.00
N2019.00
N212.00
N220.00
N239.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Skupina vrchů Košťál, Sutomský vrch, Jezerka a Ovčín mezi obcemi Sutom, Boreč, Radovesice a Košťálov - 1 km severně od obce Třebenice. Ekotop: Geologie: Jezerka, Ovčín a Sutomský vrch jsou neovulkanické suky tvořené čedičem s příkrými svahy, na nichž vystupují drobné skalky, na svazích rozsáhlé balvanité sutě, soliflukční pláště při úpatích porušené sesuvy. Košťál je tvořen trachyendezitem prorážejícím komínovou brakcii. Brekcie je extrémně bohatá na xenolity z krystalinického podloží, doprovázené i fragmenty permokarbonských sedimentů a ryolitů a křídových hornin. Z příkrých svahů (40-50°) místy vystupují strmé stěny, v nižších částech svahu jsou suťové akumulace a sesuvy. Geomorfologie: Jižní okraj Kostomlatského středohoří s výborným výhledem na tektonickou linii, oddělující České středohoří od Dolnooharské kotliny. Reliéf: Území tvoří čtyři vrchy tvarů ploché kupy - Jezerka (487 m n. m.), výrazného kuželu - Ovčín (431 m n. m.) a Košťál (481 m n. m.), krátkého asymetrického hřbetu - Sutomský vrch (505 m n. m.), oddělené od sebe mělkými údolími (nejnižší bod - na jihu 320 m n. m.) s četnými tvary zvětrávání a odnosu jako jsou izolované skály, mrazové sruby a sutě. Pedologie: Převažují hlinitokamenité skeletové půdy. Krajinná charakteristika: Pahorkatinné území s listnatými lesy, sutěmi, skálami a travními porosty vyskytujícími se převážně jen na vrcholech kopců. Biota: Lesní komplex tvořený převážně hercynskými dubohabřinami (L3.1), které na JV, V a SV doplňují středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4) a perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (L6.1), a místy suťové lesy (L4). Na vrcholových partiích, bývalých pastvinách na mírných svazích a úpatích vrchů se vyskytují skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1), širokolisté (T3.4) a úzkolisté suché trávníky (T3.3) a vegetace silikátových skal a drolin (S1.2). Na lokalitě se vyskytuje 52 druhů významných rostlin, např.: kavyl olysalý (Stipa zalesskii), tařice skalní (Aurinia saxatilis), hlaváček jarní (Adonis vernalis) nebo modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), dále bylo zjištěno 606 druhů motýlů a 85 druhů obratlovců.

4.2 Quality and importance

Společenstva velmi zachovalých a reprezentativních dubohabřin a teplomilných doubrav s bohatým bylinným patrem, stepních trávníků, skal a sutí. Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MB01.02i
MB02.01i
MB02.02i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Cajz V., Mlčoch B. a kolektiv (1996). České středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str., Demek J. a kolektiv (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str., Hrouda L. (2001). u0042cs, U0042CS - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., Kolektiv autorů (1999). Chráněná území ČR, sv. Ústecko, AOPK ČR, Praha, 280. str., Marková I. (2002). u0209, U0209 (Hradišťany, jih) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., SCHKO České středohoří (0). Rezervační kniha - PP Košťálov, Správa CHKO České středohoří, Vlačiha V. (2002). u0113cs (Vlastislav) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ041.23
CZ051.13
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Košťálov*1.23
CZ05Košťálov*1.13
CZ09České středohoří-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Košťálov CZ0420459
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY