Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0420460

1.3 Site name

Třtěnské stráně

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.878889
Latitude:50.430000

2.2 Area [ha]

12.5636

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      4.5317  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N030.00
N0831.00
N0950.00
N140.00
N150.00
N2019.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Jižně exponovaná travnatá "bílá" stráň o sklonu 15-30°, táhnoucí se v délce téměř 1 km severně od obce Třtěno. Ekotop: Geologie: Stráň je budována především vápnitými slínovci (opukami). Na několika místech je plynulost svahů narušena výraznějšími erozními rýhami. Reliéf: Terénní vlna (250 m n. m.) v délce téměř 1 km je součástí mírně zvlněného terénu jižní části Milešovského středohoří. Pedologie: Půdní pokryv tvoří subhalofilní půdy. Krajinná charakteristika: Jedná se o tzv. "Bílou stráň" s výskytem xerotermních stepních trávníků, velký význam pro přítomnou subhalofilní vegetaci má eroze a soliflukce slínu. Halofilní habitaty jsou vázané jak na silné prameny a jejich stružky tak i na poměrně neznatelné průsaky na úpatí bílé stráně. Biota: Charakteristickým rysem lokality je pestrá mozaika s celou řadou přechodů mezi subhalofilní vegetací (T7) s dominancí jitrocele přímořského (Plantago maritima), ostřice chabé (Carex flacca) a ostřice oddálené (Carex distans), plošně nejrozšířenější xerotermní travinnou vegetací a maloplošně zastoupenými slanými rákosinami. V pokryvu převažují širokolisté suché trávníky (T3.4) často v mozaice s nízkými xerofilními křovinami nebo vysokými xerofilními a mezofilními křovinami, místy jsou patrny pokusy o zalesňování nepůvodními dřevinami. Lokalita je význačná výskytem bohaté populace jitrocele přímořského (Plantago maritima), dále je zde hojně zastoupena řada významných druhů rostlin, např.: bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec bezlodyžný (Astragalus exscapus), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), ostřice oddálená (Carex distans), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), bahnička jednoplevá (Eleocharis uniglumis), zdravínek jarní (Odontites vernus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus) aj. Vyskytuje se zde i mnoho významných druhů živočichů, zejména motýlů a bezobratlých, mnoho těchto druhů je velmi významných z hlediska fauny Českého středohoří nebo Čech.

4.2 Quality and importance

Třtěnské stráně jsou fenomenální lokalitou nejen subhalofilní vegetace, ale i subxerotermní a xerotermní flóry a fauny. Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MB01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MK01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bělohoubek J. (2001). u0033cs (Lounské stepi - Oblík - Třtěno - Černodoly). Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR., Cajz V., Mlčoch B. a kolektiv (1996). České středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str., Hamerský R. (2002). Plán péče pro PP Třtěnské stráně, 21 str., SCHKO České středohoří., Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., SCHKO České středohoří (0). Botanické průzkumy, Rezervační kniha - PP Třtěnské stráně, Správa CHKO České středohoří., SCHKO České středohoří (0). Zoologické průzkumy, Rezervační kniha - PP Třtěnské stráně, Správa CHKO České středohoří.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0498.90
CZ050.07
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Třtěnské stráně*98.90
CZ05Třtěnské stráně*0.07
CZ09České středohoří-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Třtěnské stráně CZ0420460
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY