Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0421003

1.3 Site name

Nádrž vodního díla Nechranice

1.4 First Compilation date

2004-10

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-10
National legal reference of SPA designation530/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.381944
Latitude:50.359722

2.2 Area [ha]

1191.4835

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA039Anser fabalis    2250  6500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N06100.00
N070.00
N080.00
N090.00
N100.00
N140.00
N150.00
N160.00
N200.00
N210.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází v severozápadních Čechách, Z od obce Nechranice. Navrhované území zaujímá pouze vodní plochu nádrže, která má 5,2 km na délku a 3 km v nejširší části. Ekotop: V oblasti se vyskytují uloženiny třetihorní Žatecké a Chomutovsko-teplické pánve jako součástí Mostecké pánve. Neogenní sladkovodní až brakické uloženiny jsou tvořeny jíly a jílovitými písky, na sz. části území se uplatňují i čedičové a trachytické sopečné horniny patřící k souboru Českého středohoří. Území je tvořeno okrskem Čeradické plošiny jako součásti Žatecké pánve a okrskem Březenské pánve jako součásti Chomutovsko-teplické pánve obě patří do celku Mostecké pánve. Území je výrazně antropicky přeměněno a je tvořeno převážně vodní plochou vodní nádrže Nechranice. Převažují zde nivní půdy a gleje. Biota: Nechranická přehrada leží v tahové cestě vodních ptáků, na jejímž okraji navazují vhodné pastevní plochy pro zimující husy polní (Anser fabalis), v letní sezóně se jedná o velmi intenzivně rekreačně využívanou plochu a patří mezi vyhledávané rybářské revíry. V období podzimního tahu a zimování vhodným místem pro vodní ptáky. Je výrazně ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou zimu nezamrzá. Žatecko je zároveň územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takže ozimy na polích, které slouží za potravu zimujícím husám polním, jsou jen málokdy nedostupné. Kladně se projevuje dosud poměrně malé rušení zimujících ptáků.

4.2 Quality and importance

Ornitologický význam Nechranické přehrady je dán velikostí její vodní plochy, jejím položením na tahové cestě vodních ptáků ze severní Evropy za Krušnými horami na kraji Žatecké roviny (dle geomorfologického členění České republiky Mostecká pánev - Žatecko, Lounsko, Radonicko) a navazujícími vhodnými pastevními plochami pro zimující husy polní (Anser fabalis). Význam lokality jako tahové zastávky a zimoviště vodních ptáků se zvyšuje každým rokem, což lze dokumentovat výsledky pravidelného sčítání vodních ptáků na tahu a při zimování od roku 1980. Počty ptáků začaly narůstat hlavně od roku 1995. Počty zimujících husí vzrostly za posledních deset let z několika set exemplářů až na 20 000. Zároveň celkový počet zimujících vodních ptáků v prosinci až lednu dosahuje téměř 30 000 ptáků. Přestože je Nechranická přehrada v letní sezóně velmi intenzivně rekreačně využívanou plochou a vyhledávaným rybářským revírem, je v období podzimního tahu a zimování vhodným místem pro vodní ptáky. Je výrazně ovlivňována protékající řekou Ohří a většinou celá její vodní plocha po celou zimu nezamrzá. Žatecko je zároveň územím s velmi málo dny s vyšší sněhovou pokrývkou, takže ozimy na polích, které slouží za potravu zimujícím husám polním, jsou jen málokdy nedostupné. Kladně se projevuje dosud poměrně malé rušení zimujících ptáků. Kromě husy polní využívají plochu Nechranické přehrady k zimování potáplice severní (Gavia artica) - 10-20 ex., kormorán velký (Phalacrocorax carbo) – 500-800 ex., kachna divoká (Anas platyrhynchos) – 5000-10000 ex., hohol severní (Bucephala clangula) – 20-50 ex., morčák velký (Mergus merganser) – 50-200 ex., morčák malý (Mergus albellus) – 10-30 ex., husa běločelá (Anser albifrons) – 200-1000 ex., orel mořský (Haliaeetus albicilla) – 2-5 ex., racek stříbřitý (Larus argentatus) – 200-1000 ex., racek bouřní (Larus canus) – 100-200 ex. a racek chechtavý (Larus ridibundus) – 500-3000 ex. Obnažené kamenité a písčité břehy využívají při podzimním tahu bahňáci, ve větším množství zejména kulík říční (Charadrius dubius), vodouš šedý (Tringa nebularia), vodouš kropenatý (Tringa ochropus) a pisík obecný (Actitis hypoleucos).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF03.01o
MG01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Lorbert J., Ondráček Č., Pitelová H., Táborský I., Tejrovský V., Voženílek P. (1995). Příroda okresu Chomutov. Referát životního prostředí Okresního úřadu v Chomutově, Chomutov., Tejrovský V. (2002). 3. Vodní nádrž Nchranice. Pp. 9/1-9/6 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ020.00
CZ040.49
CZ050.41

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Běšický chochol*0.00
CZ04Želinský meandr*0.49
CZ05Běšický chochol*0.41

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY