Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0421004

1.3 Site name

Novodomské rašeliniště - Kovářská

1.4 First Compilation date

2005-01

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-01
National legal reference of SPA designation24/2005 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.224167
Latitude:50.501389

2.2 Area [ha]

15962.6349

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA234Picus canus    20  30   
BA107Tetrao tetrix    38  79  cmales   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N072.00
N080.00
N106.00
N110.00
N120.00
N144.00
N150.00
N161.00
N1723.00
N190.00
N2060.00
N211.00
N220.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Navržená ptačí oblast se nachází v západních Čechách, na hraničním hřebenu Krušných hor a rozkládá se od Nové Vsi v Horách na východě přes oblast kolem Hory sv. Šebestiána, Přísečnické přehrady, přes Kovářskou až po vrchol Macechy na západě. Území je rozsáhlé zaujímá 40 km na délku a široké je 7,5 km v nejširším bodě. Ekotop: Krušné hory mají pestrou geologickou stavbu, převládají ortoruly, granity, svory, ruly a kvarcity. Ptačí oblast spadá do Loučenské oblasti Krušnohorské soustavy a je tvořena Novoveskou vrchovinou. Reliéf má charakter paroviny v nadmořských výškách od 830 do 1113 metrů se slabě zvlněnou krajinou s mírnými svahy a jednotlivými vrcholy kopců. Významná jsou rozsáhlá rašeliniště nebo louky v mozaice s porosty bučin. V oblasti převažují kyselé (dystrické) kambizemě. Jedná se o horskou oblast s původně smíšenými lesními porosty, později přeměněnými na monokulturní smrčiny, které vlivem vzdušných imisí velkoplošně odumřely a následně byly vykáceny. Imisní holiny osázené náhradními dřevinami tvoří mozaiku se zbytky původních porostů a rašeliništi. Biota: Před příchodem člověka pokrývaly většinu území jedlobukové pralesy, které však byly postupně zhruba od poloviny 18. století pozměněny ve smrkové monokultury. V 70. a 80. letech 20. století došlo vlivem extrémně vysokých imisí, zejména pak oxidu siřičitého, k rozpadu značné části porostů a k vytvoření rozsáhlých imisních holin. V současné době jsou vrcholové partie Krušných hor pokryty mozaikou různověkých smíšených porostů s převahou břízy (Betula sp.) a smrku (Picea pungens, P. excelsior) s příměsí jeřábu obecného (Sorbus aucuparia), olše (Alnus sp.) a modřínu (Larix sp.), které se střídají s volnými, dosud nezalesněnými holinami, porostlými převážně třtinou chloupkatou (Calamagrostis villosa). Jsou zde také časté podmáčené plochy a rašeliniště vrchovištního typu, s výskytem např. vřesu (Calluna vulgaris), druhů čeledi Vacciniaceae, suchopýrů (Eriophorum sp.) a břízy (Betula sp.).

4.2 Quality and importance

Z širšího přírodovědeckého pohledu jsou nejvýznamnějšími biotopy v Krušných horách rašeliniště (vrchoviště rozvodnicového typu), zbytky původních a přirozených lesních porostů a květnaté louky. Z hlediska výskytu chráněných a ohrožených druhů ptáků jsou nejvýznamnější rozsáhlé plochy rašelinišť, zbytky původních porostů, fragmenty starých, většinou podmáčených a zrašeliněných smrčin a vlhké podmáčené louky.Cílovými druhy jsou tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a žluna šedá (Picus canus). Z hlediska výskytu tetřívka obecného jsou dnes velmi významné i rozvolněné části imisních porostů, kde v současné době převažují porosty břízy. Oblast hostí ještě dalších 14 druhů přílohy I, např. chřástala polního (Crex crex) - 20-30 volajících samců, sýc rousný (Aegolius funereus) - 20-50 párů a moták pilich (Circus cyaneus) - 2-4 páry. Z dalších významnějších druhů z hlediska ochrany přírody se zde ve významných počtech vyskytuje např. bekasina otavní (Gallinago gallinago) – 20-50 párů a typické druhy otevřených ploch horských oblastí linduška luční (Anthus pratensis) – 200-300 párů nebo bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) – 50-60 párů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i
HB02.01i
MB02.02i
HB02.04i
MG01.02i
MG01.06i
HJ02.01i
HK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Lorbert J., Ondráček Č., Pitelová H., Táborský I., Tejrovský V., Voženílek P. (1995). Příroda okresu Chomutov. Referát životního prostředí Okresního úřadu v Chomutově, Chomutov., Tejrovský V. (2002). 4. Novodomské rašeliniště - Kovářská. Pp. 4/1-4/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ014.08
CZ0212.20
CZ043.58
CZ051.31
CZ1211.33
IN0027.84

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Novodomské rašeliniště+4.08
CZ02Buky a javory v Gabrielce*0.24
CZ02Na loučkách+0.09
CZ02Horská louka u Háje+0.12
CZ02Prameniště Chomutovky*11.75
CZ04Na loučkách II*3.58
CZ05Buky a javory v Gabrielce*0.07
CZ05Horská louka u Háje+0.08
CZ05Na loučkách II*0.14
CZ05Prameniště Chomutovky+0.51
CZ05Na loučkách+0.05
CZ05Novodomské rašeliniště*0.46
CZ12Bezručovo údolí*11.31
CZ12Údolí Prunéřovského potoka*0.02

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarKrušnohorská rašeliniště*27.84

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Address:
Email:slavkovsky.les@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Karlovarského kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská CZ0421004
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY