Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0421005

1.3 Site name

Východní Krušné hory

1.4 First Compilation date

2005-01

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-01
National legal reference of SPA designation28/2005 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.685278
Latitude:50.700556

2.2 Area [ha]

16367.7047

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA107Tetrao tetrix    59  95  cmales   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N072.00
N081.00
N090.00
N1022.00
N111.00
N120.00
N146.00
N151.00
N167.00
N1710.00
N192.00
N2037.00
N213.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v severozápadních Čechách, mezi obcemi Tisá, Telnice, Mikulov a Klíny. Tvoří rozsáhlý celek, který se rozprostírá podél státní hranice s Německem a je dlouhý 40 km, v nejširším místě je dlouhý 9 km. Ekotop: Krušné hory mají pestrou geologickou stavbu, převládají ortoruly, granity, svory, ruly a kvarcity. Ptačí oblast spadá do Loučenské oblasti Krušnohorské soustavy a je tvořena Flájskou hornatinou. Jedná se o krušnohorskou plošinu v nadmořských výškách od 800 do 956 metrů, na jihovýchodě je zlomový svah se strmými údolími. Pro vrcholovou část jsou význačné ploché kotlinové sníženiny s rašeliništi. V oblasti převažují kyselé (dystrické) kambizemě. Jedná se o horskou oblast s původně smíšenými lesními porosty, později přeměněnými na monokulturní smrčiny, které vlivem vzdušných imisí velkoplošně odumřely a následně byly vykáceny. Imisní holiny osázené náhradními dřevinami tvoří mozaiku se zbytky původních porostů a rašeliništi. Biota: Rozsáhlé území ve vrcholových partiích Krušných hor, v nedávné minulosti silně zatížené průmyslovými imisemi, které způsobily odumření smrkových porostů. V současnosti se zde střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami a nejrůznější typy bezlesí – bývalá pole a louky a také mrazové kotliny, které se nedaří zalesnit. Do navržené ptačí oblasti spadá i Flájská přehrada, vybudovaná jako zdroj pitné vody. Lidská sídla jsou rozmístěna nepravidelně a existují tu rozsáhlé neobydlené oblasti. Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků.

4.2 Quality and importance

Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků. Hlavním cílovým druhem je tetřívek obecný (Tetrao tetrix). V navrhované ptačí oblasti Východní Krušné hory se vyskytuje dalších 11 druhů z přílohy I směrnice o ptácích a řada dalších druhů významných z hlediska avifauny České republiky, ve větším počtu např. bekasina otavní (Gallinago gallinago) - 10-20 p. Území je bez většího významu pro stěhovavé ptáky a nenachází se tu žádné významné zimoviště.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04i
MA07i
MB01i
HB02.01i
MG01.02i
MG01.06i
HK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bejček V., Málková P., Šťatsný K., Tejrovský V. (2002). 5. Východní Krušné hory. Pp. 5/1-5/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., Málková P., Bejček V., Šťastný K., Šímová P., Tomsová H. (2000). Ecology of Black Grouse (Tetrao tetrix) on the Grünwald peat-bog in the Krušné hory Mts. Cathiers d´Ethologie, 20 (2-3-4): 421-438., Šímová P., Málková P., Bejček V., Šťastný K. (2000). Ekologické nároky tetřívka obecného v Krušných horách a jeho management. Pp. 90-100 im Málková P. ed. Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha., Tomsová H., Bejček V., Málková P., Šťastný K. (2000). Radiotelemetrické sledování prostorové aktivity tetřívka obecného (Tetrao tetrix) v imisních oblastech Krušných hor. Pp. 101-105 in Málková P., ed.: Sbor. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí, Č. Budějovice 2000, LF ČZU, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ022.24
CZ040.19
CZ050.85
CZ090.01
CZ1258.68
IN009.28

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Černý rybník*0.45
CZ02Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště+0.37
CZ02Grünwaldské vřesoviště+0.57
CZ02Černá louka*0.85
CZ04Cínovecký hřbet*0.18
CZ04Pod Lysou horou*0.01
CZ05Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště+0.14
CZ05Černý rybník*0.03
CZ05Cínovecký hřbet+0.04
CZ05Černá louka*0.22
CZ05Grünwaldské vřesoviště+0.42
CZ09Labské pískovce*0.01
CZ12Loučenská hornatina*40.10
CZ12Východní Krušné hory*18.58

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarKrušnohorská rašeliniště*9.28

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Východní Krušné hory CZ0421005
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY