Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0421006

1.3 Site name

Labské pískovce

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation683/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.268056
Latitude:50.878056

2.2 Area [ha]

35487.1800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA215Bubo bubo    20  25  cmales   
BA122Crex crex    29  63  cmales   
BA236Dryocopus martius    130  150   
BA103Falco peregrinus    10  13   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N070.00
N081.00
N090.00
N106.00
N111.00
N121.00
N148.00
N155.00
N1622.00
N175.00
N190.00
N2039.00
N214.00
N222.00
N235.00
N061.00
N070.00
N081.00
N090.00
N106.00
N111.00
N121.00
N148.00
N155.00
N1622.00
N175.00
N190.00
N2039.00
N214.00
N222.00
N235.00

Total Habitat Cover

200

Other Site Characteristics

Poloha: Území se rozkládá podél státní hranice s Německem o celkové délce 43 km, v nejširším místě má 17 km a leží mezi obcemi Tisá, Děčín, Česká Kamenice a Mikulášovice. Navržená oblast zaujímá většinovou rozlohu NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce. Ekotop: Oblast Labské pískovce je tvořena převážně druhohorními sedimenty, převážně pískovci, jsou zde však zastoupeny také např. prvohorní granodiority. Geomorfologicky patří oblast do celku Děčínské vrchoviny, rozdělené tokem Labe. Pozdější sopečná činnost rozlámala až 1 km mocnou pískovcovou desku soustavou zlomů. Po další milióny let byla tvářnost krajiny modelována nejrůznějšími erozivními silami. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů, obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Kaňon Labe mezi Děčínem a Hřenskem představuje jedinečný přírodní útvar. Mezi důležité přítoky patří říčky Kamenice a Křinice. Reliéf je velmi členitý. Specifikum tvoří pískovcové kaňony, hluboká údolí, skalní města a stolové hory. Údolí vodních toků jsou hluboce zaříznuta do podloží, úzká bez výrazněji vytvořené nivy. V oblasti je několik základních půdních typů. Lesní půdy jsou zastoupeny především arenických podzolem, litozemí a arenickou kambizemí. Na zemědělské půdě převažují pseudogleje. Biota: Na celém území Labských pískovců acidofilní bučiny svazu Luzulo-Fagion, vázané převážně na pískovcové podloží, dnes částečně převedené na smrkové, případně borové monokultury. Rostlinstvo je druhově podmíněno pískovcovým, málo úživným podkladem a vázáno na extrémní teplotní výkyvy i nedostatek vláhy. Na třetihorních čedičových a znělcových vyvřelinách rostou květnaté bučiny, v jejichž podrostu najdeme například: kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý nebo mářinku vonnou. Chladnomilnou flóru zastupují vranec jedlový, violka dvoukvětá nebo žebrovice různolistá. Rokle a stěny vlhkých skal jsou porostlé vzácným a významným rojovníkem bahenním i celou řadou mechů a játrovek, mezi mechorosty najdeme množství zajímavých druhů, například dřípovičník zpeřený, chudozubník Brownův nebo křepenku bledou. Ornitologická jedinečnost navržené ptačí oblasti Labské pískovce je dána zejména velkou lesnatostí, která spolu s velkým množstvím skalních útvarů vytváří unikátní krajinu s celou škálou biotopů: od vlhkých nížinných přes suché a teplé náhorní plošiny až k vlhkým horským na dně hlubokých roklí, zachovalé vodní toky, rybníky, mokřady a také pestrá zemědělská krajina. To umožňuje výskyt jak horských, tak i teplomilných druhů v těsném sousedství. Důležitý vliv má koridor nezamrzající řeky Labe, který slouží jako významná migrační trasa a také jako zimoviště či odpočinkové místo pro tažné druhy. Fauna Českosaského Švýcarska měla původně téměř výhradně lesní charakter. Díky působení člověka vznikly zcela nové krajinné prvky (rybníky, louky, pole, sídliště), které zpestřily původní lesní faunu o druhy vázané na otevřenou krajinu a o druhy synantropní. Dnešní podoba navržené ptačí oblasti Labské pískovce je tedy mozaikou různou měrou ovlivněných stanovišť, od přirozených až po zcela podmíněné činností člověka.

4.2 Quality and importance

Charakteristické pro zdejší oblast jsou výrazné skalní útvary, které slouží jako hnízdiště pro dva cílové druhy - sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo). Další cílový druh datel černý (Dryocopus martius) je typickým lesním zástupcem a vzhledem k velké lesnatosti území je poměrně hojně zastoupen. V oblasti je poměrně výrazně zastoupena také zemědělská krajina, která si dodnes uchovala značnou pestrost a díky tomu se zde vyskytuje také řada druhů typických pro toto prostředí včetně čtvrtého kritériového druhu chřástala polního (Crex crex). Díky rozmanitým typům prostředí je avifauna této oblasti poměrně bohatá, hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění bylo prokázáno u více než 140 druhů ptáků. Byl zde zaznamenán výskyt ještě dalších 19 druhů Přílohy I, např. kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) – 25-30 párů, sýc rousný (Aegolius funereus) – 20-40 párů, včelojed lesní (Pernis apivorus) – 5-10 párů. Otevřené plochy hostí ve významných počtech ťuhýka obecného (Lanius collurio) – 220-250 párů. Velmi významným typem prostředí jsou zde také stojaté vody a mokřady, na které je vázán např. jeřáb popelavý (Grus grus) – 1-2 páry. Vodní plochy často přecházejí do mokřadních luk, kde hnízdí např. další významný druh bekasina otavní (Gallinago gallinago) – 10-15 párů. K velmi zachovalým krajinným prvkům tohoto území patří vodní toky, které poskytují dostatek hnízdních příležitostí ledňáčkovi říčnímu (Alcedo atthis) a skorci vodnímu (Cinclus cinclus). Mimořádně významná je řeka Labe s pravidelně hnízdícím pisíkem obecným (Actitis hypoleucos). Pravidelně zde zimují stovky kusů ptáků např. morčák velký (Mergus merganser), lyska černá (Fulica atra), polák velký (Aythya ferina), polák chocholačka (Aythya fuligula), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), a vzácně další druhy. Pravidelně tu protahuje např. orel mořský (Haliaeetus albicilla) a další druhy ptáků.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
LA04i
LA07o
LA08i
MB02.02i
MB02.04i
MD02.01o
LF03.02.02i
LF03.02.03o
LG01.02i
HG01.04i
LH06.01i
LH07o
MI01i
LK02.02i
LK03.04i
HA03i
LA04i
LA07o
LA08i
MB02.02i
MB02.04i
MD02.01o
LF03.02.02i
LF03.02.03o
LG01.02i
HG01.04i
LH06.01i
LH07o
MI01i
LK02.02i
LK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Benda P. (2002). 6.Labské pískovce. Pp. 6/1-6/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., Benda P., Kalík M., Kurka P. (1998). První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) ve Šluknovském výběžku. Fauna Bohemiae Septentrionalis, 23: 33-34., Klaus S., August U, Benda P. (2000). Wiedereinbürgerung von Hasel- und Auerhuhn in östliche Teil des Nationalparks Sächsische Sweiz und grenznaher Teile des Nationalparks České Švýcarsko - Planungsgrundlagen für ein grenzüberschreitendes Artenschutzprojekt, 1-37., Šutera V., Vondráček J., Vysoký V. (1997). Ptáci okresu Ústí nad Labem. AOS Publishing, Ústí nad Labem, 282 pp., Vondráček J., Šutera V. (1986). Ptactvo CHKO Labské Pískovce. Fauna Bohemiae septentrionalis, 11:39-58.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ011.53
CZ021.33
CZ030.01
CZ040.38
CZ050.87
CZ0722.33
CZ0974.27

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Růžák+0.28
CZ01Kaňon Labe+1.25
CZ02Čabel+0.03
CZ02Za pilou+0.00
CZ02Arba+0.01
CZ02Holý vrch u Jílového+0.11
CZ02Stará Oleška+0.03
CZ02Pavlínino údolí+0.52
CZ02Libouchecké rybníčky+0.01
CZ02Pekelský důl+0.00
CZ02Světlík+0.19
CZ02Velký rybník*0.29
CZ02Niva Olšového potoka*0.05
CZ02Rájecká rašeliniště*0.00
CZ02Maiberg+0.03
CZ02Marschnerova louka+0.00
CZ02Vápenka+0.03
CZ02Spravedlnost+0.03
CZ03Pravčická brána+0.01
CZ04Meandry Chřibské Kamenice+0.02
CZ04Hofberg+0.00
CZ04Jeskyně pod Sněžníkem+0.00
CZ04Eiland+0.01
CZ04Sojčí rokle+0.01
CZ04Tiské stěny+0.28
CZ04Rybník u Králova mlýna+0.00
CZ04Louka u Brodských+0.00
CZ04Pod lesem+0.06
CZ05Arba+0.02
CZ05Marschnerova louka+0.01
CZ05Stará Oleška+0.03
CZ05Sojčí rokle+0.00
CZ05Eiland+0.01
CZ05Kaňon Labe+0.10
CZ05Louka u Brodských+0.00
CZ05Vápenka+0.02
CZ05Libouchecké rybníčky+0.01
CZ05Tiské stěny+0.01
CZ05Maiberg+0.02
CZ05Meandry Chřibské Kamenice+0.03
CZ05Spravedlnost+0.02
CZ05Za pilou+0.01
CZ05Růžák+0.06
CZ05Hofberg+0.01
CZ05Velký rybník*0.06
CZ05Rybník u Králova mlýna+0.01
CZ05Holý vrch u Jílového+0.04
CZ05Pavlínino údolí+0.15
CZ05Niva Olšového potoka*0.04
CZ05Rájecká rašeliniště*0.01
CZ05Jeskyně pod Sněžníkem+0.00
CZ05Pravčická brána+0.02
CZ05Pekelský důl+0.01
CZ05Světlík+0.05
CZ05Pod lesem+0.10
CZ05Čabel+0.02
CZ07České Švýcarsko*22.33
CZ09České středohoří*0.01
CZ09Labské pískovce*68.21
CZ09Lužické hory*6.05

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Liberecko
Address:
Email:liberecko@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz
Organisation:Správa NP České Švýcarsko
Address:
Email:podatelna@npcs.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Labské pískovce
Link: http://drusop.nature.cz

Name: Plán péče o národní park České Švýcarsko
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY