Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0422075

1.3 Site name

Borečský vrch

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.988056
Latitude:50.514167

2.2 Area [ha]

34.1356

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.1274  0.00 
6210  info      2.5696  0.00 
6510  info      3.0279  0.00 
8220  info      0.6573  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1477Pulsatilla patens    21  82  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N081.00
N099.00
N109.00
N1510.00
N1664.00
N226.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Převážně zalesněný Borečský vrch se zdvihá mezi obcemi Boreč a Režný Újezd, asi 4,5 km západně od Lovosic. Součástí lokality je národní přírodní památka Borečský vrch. Ekotop: Geologie: Většina povrchu je kryta deskovitou sutí znělcovou, zčásti zpevněnou, zčásti volnou. Rozsáhlé souvislé plochy volných sutí jsou zejména na severním svahu, menší nesouvislé plochy volných sutí pak na východním svahu. Velké bloky horniny sbíhají hluboko k úpatí kopce. Na západní straně, kde je svah výrazně příkřejší, vystupují skupiny skalek a svislá lomová stěna opuštěného lomu. V sutích a puklinách vlastního sopečného tělesa zůstává vzduch relativně stálé teploty. V zimním období vystupuje teplý vzduch nahoru a vytváří teplé výdechy - ventaroly. V letním období klesá studený vzduch dolů a vyvěrá na úpatí sutě v tzv. ledových jamách. Geomorfologie: Lokalita se nachází v Kostomlateckém středohoří, které tvoří střední část Milešovského středohoří. Pedologie: Půdy se rychle střídají podle svahu a expozice, především eutrofní kambizemě a rankery s pararendzinami. Reliéf: Borečský vrch (449 m n. m.) představuje téměř střed východní části Milešovského středohoří. Je to morfologicky dokonalá kupa - geologicky vypreparovaný trachytický lakolit, vystupující z mírně zvlněného terénu křídové tabule. Krajinná charakteristika: Klasická lokalita ventarol, výronů teplého vzduchu v zimních obdobích z horních, částečně uměle rozšířených vyústění puklinového systému kopce. Na specifické mikroklimatické poměry je vázána přítomnost rostlinných a živočišných druhů, nesnášejících pokles teploty. V mozaice volných pohyblivých sutí i sutí zazeměných se střídají lesní porosty s nelesními porosty - suchých trávníků, skal a sutí, na všech expozicích. Biota: V lesních porostech převládají hercynské dubohabřiny (L3.1), které místy střídají suťové lesy (L4). Na skalách a sutích se vyskytují štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2), vysokostébelnaté trávníky skalních terásek (S1.3), vegetace pohyblivých sutí (S2B), bazifilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1), skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1) a nízkými xerofilními křovinami (K4A). Při SV, V, JV úpatí můžeme nalézt i širokolisté suché trávníky (T3.4). Borečský vrch je významnou lokalitou reliktních chladnomilných společenstev (Saxifraga rosacea) s nálety lísky (Corylus avellana), jeřábu (Sorbus sp.), buku lesního (Fagus sylvatica), břízy bělokoré (Betula pendula), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) a keři rybíz alpínský (Ribes alpinum), růže převislá (Rosa pendulina). V podrostu mařinka vonná (Galium odoratum), strdivka nící (Melica nutans), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria). Zastínění dřevinami není velké. Lokalita hostí stálou populaci koniklece otevřeného (Pulsatilla patens).

4.2 Quality and importance

Zachovalá lesní společenstva dubohabřin a suťových lesů, společně s velmi zachovalými a reprezentativními společenstvy skal a sutí a skalní štěrbinové vegetace. Na specifické mikroklimatické poměry (výrony teplého, vlhkého vzduchu v zimním období) je vázána přítomnost rostlinných a živočišných druhů nesnášejících pokles teplot pod O° C a druhů aktivních v chladném ročním období. Zároveň je Borečský vrch význačnou lokalitou reliktních chladnomilných společenstev odpovídajících drsnému klimatu poslední doby ledové. V rámci ČR je pozoruhodný výskyt středomořské játrovky borečky vzácné (Targionia hypophylla) na stěnách vyhloubených otvorů - rozšířených ve vyústění puklin na temeni kopce. Jejich spodní vyústění při úpatí pokrývají polštáře lomikamene trsnatého (Saxifraga rosacea). Celostátní význam lokality je dán mj. velkou koncentrací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Svahy vrchu hostí bohatství vzácných druhů rostlin - např.: koniklec otevřený (Pulsatilla patens), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), kosatec bezlistý (Iris aphylla), řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea), pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla) aj. V zimním období lze v místech výronů teplého vzduchu spatřit aktivní jedince mloka skvrnitého (Salamandra salamandra). Jedna z mála relativně početných lokalit druhu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens). Populace je svou stabilitou počtu rostlin i kvetoucích jedinců perspektivní. Celkový počet individuí činí 130 rostlin. Plocha populace činí 0,3 ha.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
HG03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

AOPK ČR (1999). Chráněná území ČR, Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str., Cajz V., Mlčoch B. a kolektiv (1996). České středohoří, Geologická a přírodovědná mapa 1: 100 000, Český geologický ústav, Praha, 154 str., Demek J. a kolektiv (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Academia, Praha, 584 str., Hrouda L. (2001). u0042cs, U0042CS - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001). Katalog biotopů České republiky, 304 str., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., Korecký Jiří (1984). Inventarizační průzkum lesnický SPR Borečský vrch, pg. 18, foto. -Ms., depon. Správa CHKO České středohoří, Litoměřice., SCHKO České středohoří (0). Rezervační kniha - NPP Borečský vrch, Správa CHKO České středohoří, Šimr J. (1964). SPR Borečský vrch. Vlastivědný sborník Litoměřicka, 1964:pgs.: 41 - 45, 2 foto, 1 diagram.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0335.03
CZ0521.03
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Borečský vrch+35.03
CZ05Borečský vrch*21.03
CZ09České středohoří-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Borečský vrch CZ0422075
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY