Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0423201

1.3 Site name

Blšanský chlum

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.838056
Latitude:50.346111

2.2 Area [ha]

28.6304

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0822.00
N0936.00
N104.00
N141.00
N150.00
N2027.00
N217.00
N222.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: 3,5 km jihovýchodně od Loun, 1 km západně od Blšan u Loun. Ekotop: Geologie: Nízký vrch v Hazmburské tabuli, budovaný křídovými slínovci. Geomorfologie: Významný bod Cítolibské pahorkatiny (293 m n. m.). Reliéf: Neovulkanický suk tvaru krátkého nesouměrného hříbku ležící v Cítolibské pahorkatině. Pedologie: Půdní pokryv je tvořen eutrofními varietami modálních kambizemí a rankerů, východní část zaujímají pelické kambizemě a pararendziny. Krajinná charakteristika: Nízký vrch v zemědělské krajině, v minulosti využíván k těžbě čediče pro stavbu železnice. Biota: Nízký vrch porostlý světlou doubravou s ploškami bezlesí lesostepního charakteru.

4.2 Quality and importance

Enkláva lesa v zemědělské krajině. Významná lokalita přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HG04.02i
HK02b
HK02.02i
HK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04i
HA10.01i
LC01o
HG01.03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

HULA, V. (2008). <i>Zpracování průzkumu se zaměřením na Callimorpha quadrpunctaria na území navrhované Přírodní památky Blšanský chlum</i>. 9 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství., Hutur, s.r.o. (2011). <i>Plán péče o evropsky významnou lokalitu navrhovanou přírodní památku Blšanský chlum na období 2011 - 2020</i>. 44 s. Plán péče o MZCHÚ. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0466.51
CZ0533.49

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Blšanský Chlum+66.51
CZ05Blšanský Chlum+33.49

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Blšanský chlum CZ0423201
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY