Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0423236

1.3 Site name

Všechlapy - Kamýk

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.837778
Latitude:50.462222

2.2 Area [ha]

12.0851

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N0820.00
N0949.00
N1425.00
N152.00
N201.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Výrazný vrch (437 m n. m.) 1 km severně od obce Libčeves. Ekotop: Geologie: Vrch je tvořen leucitickým nefelinitem a olivinickým bazanitem a je obklopen slínovci březenského a teplického souvrství křídy. Geomorfologie: Dominanta severního okraje Libčeveské kotliny. Reliéf: Kuželovitý suk tvaru krátkého hřbetu. Na vrcholu a ve stř. a horních částech příkrých svahů se nacházejí četné kryogenně modelované skalky ve sloupovitě odloučené hornině, s mrazovými trhlinami. V dolních částech svahu jsou balvanové haldy a suťový plášť porušený sesuvy. Svahy jsou porostlé stepní vegetací. Pedologie: Půdní pokryv zastupují eutrofní variety modálních rankerů a kambizemí, obklopené modálními pararendzinami. Krajinná charakteristika: Výrazný kuželovitý suk, nápadně vystupující z Libčeveské kotliny. Biota: Bezlesý vrch s travinnými společenstvy stepního charakteru. Křovinné formace po celém obvodu a lesní porost na východním úbočí kopce (K3 vysoké mezo- a xerofilní křoviny, X9B lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bělín V. (2003). Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09České středohoří-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Všechlapy - Kamýk CZ0423236
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY