Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0424031

1.3 Site name

České Švýcarsko

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.355278
Latitude:50.878333

2.2 Area [ha]

10626.9065

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      18.8911  0.00 
4030  info      103.679  0.00 
6510  info      144.373  0.00 
8220  info      582.23  0.00 
8310  info      0.01  17.00 
9110  info      1646.83  0.00 
9130  info      134.256  0.00 
9180  info      45.5013  0.00 
9410  info      275.475  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1096Lampetra planeri    500  5000   
M1355Lutra lutra          DD 
F1106Salmo salar    480000  900000  subadults   
F1106Salmo salar    10  adults   
P1421Trichomanes speciosum          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N081.00
N090.00
N102.00
N111.00
N121.00
N142.00
N150.00
N1627.00
N1714.00
N190.00
N2043.00
N210.00
N226.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita České Švýcarsko leží v Ústeckém kraji, v severozápadní části bývalého okresu Děčín na pravém břehu Labe mezi obcemi Hřensko, Česká Kamenice, Chřibská, Krásná Lípa a Brtníky. EVL České Švýcarsko přímo sousedí s CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hory. Ekotop: Geologie: Většinu území pokrývají křemenné pískovce svrchnokřídového (turonského) stáří, dále jsou zde rozptýlena plošně nevelká vulkanická tělesa třetihorního stáří. Nejsvrchnější vrstvu tvoří izolované akumulace sedimentů čtvrtohorního stáří. Geomorfologie: Navržená lokalita je součástí geomorfologického celku Děčínská vrchovina, která se dále dělí na Děčínské a Jetřichovické stěny. Z Děčínských stěn zasahuje do navrženého území v jihozápadní části Růžovská vrchovina, zbytek lokality tvoří Jetřichovické stěny. Reliéf: Území je značně členité. Nacházejí se tu rozsáhlé skalní stěny (Křídelní stěny, Stříbrné stěny), pozoruhodné kaňony řek Křinice a Kamenice, skalní věže, hřbety, drobná skalní okna, výklenky, jeskyně, rozsedlinové propasti a jiné bizardní tvary vázané na pískovcový fenomén. Nejznámějšími a jedinečnými výtvory jsou skalní brány – Malá Pravčická brána a mohutný skalní most Pravčická brána. Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou kambizemě dystrické, pseudogleje luvické a pseudogleje modální. Krajinná charakteristika: EVL České Švýcarsko leží v centru pískovcové oblasti, která společně s navazující německou částí, představuje nejrozsáhlejší pískovcové území ve střední Evropě. Biota: Nejvýznamnějším biotopem navržené lokality jsou pískovcové skály (S1.2). Nacházejí se tu holé vysoké skalní stěny, kde extrémní mikroklimatické podmínky nedovolují růst žádným rostlinám, zatímco v soutěskách a kaňonech jsou skalní stěny bohatě porostlé mechorosty, lišejníky a kapradinami. Maloplošně se zde nacházejí pohyblivé sutě silikátových hornin (S2B) a jeskyně nepřístupné veřejnosti (S3B). Nejrozsáhlejší lesní jednotkou jsou acidofilní bučiny (L5.4) vázané zde na pískovcový substrát, na mnoha místech však byly přeměněny na smrkové případně borové monokultury. Fragmentárně se na vrcholových plošinách vyskytují subkontinentální borové doubravy (L7.3). Nejtypičtější porosty se vyskytují především v prostoru Jetřichovického skalního města. Vrcholy pískovcových skal porůstá mozaika lišejníkových borů (L8.1A) a boreokontinentálních borů (L8.1B) spolu s brusnicovou vegetací skal a drolin (T8.3). Na výstupy čedičových hornin jsou vázány květnaté bučiny (L5.1) a také suťové lesy (L4). Fragmentárně se podél vodních toků a v prameništních polohách nacházejí údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2). Plošně malý rozsah mají v inverzních roklích se vyskytující podmáčené smrčiny (L9.2B). Významným, i když jen maloplošně zastoupeným biotopem, jsou otevřená vrchoviště (R3.1). Nelesní vegetaci představují především louky. Nacházejí se tu podhorské a horské smilkové trávníky (T2.3), vlhká tužebníková lada (T1.6), vlhké pcháčové louky (T1.5), hojně zastoupeny jsou poháňkové pastviny (T1.3) a ovsíkové louky (T1.1). Povodí dolní Kamenice představuje komplex malých a středně velkých vodních toků podhorského pásma s vhodnými trdlišti lososa obecného (Salmo salar) - štěrkové plochy s prokysličenou vodou. Kamenice má většinou přirozené koryto, Chřibská Kamenice částečně protéká intravilány menších obcí. Toky se nacházejí převážně v lesní málo obhospodařované oblasti. Jedná se o pstruhovou vodu s čistotou stupně I.-II. Stanoviště vydry říční (Lutra lutra), mihule potoční (Lampetra planeri) a lososa obecného (Salmo salar). Nejvýznamnějším biotopem lokality podmiňující existenci předmětu ochrany – vlaskatce tajemného (Trichomanes speciosum), jsou vlastní pískovcové skály, resp. skalní štěrbiny, které druh obývá. Prostředí hlubokých polostinných až stinných inversních roklí vytváří ideální podmínky pro výskyt druhu.

4.2 Quality and importance

Oblast Labských pískovců stojí na styku hercynské a sudetské fytogeografické oblasti, velmi významným faktorem ovlivňujícím zdejší květenu je vyznívání oceánického klimatu, které umožňuje výskyt subatlantských druhů jako např. žebrovice různolisté (Blechnum spicant), mokrýše vstřícnolistého (Chrysosplenium oppositifolium), svízele hercynského (Galium saxatile), třezalky rozprostřené (Hypericum humifusum), sítiny ostrokvěté (Juncus acutiflorus), pérnatce horského (Lastraea limbosperma), štírovníku bažinného (Lotus uliginosus), všivce lesního (Pedicularis sylvatica) a také dvou atlantských druhů - vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum, pouze gametofyty) a blánatce kentského (Hymenophyllum tunbrigense, pouze historický údaj). Specifické mikroklimatické a edafické poměry v zaříznutých roklích umožňují existenci subboreálních druhů např. rojovníku bahenního (Ledum palustre), šichy černé (Empetrum nigrum), plavuně pučivé (Lycopodium annotinum), čípku objímavého (Streptopus amplexifolius), klikvy bahenní (Oxycoccus palustris), suchopýru pochvatého (Eriophorum vaginatum), sedmikvítku evropského (Trientalis europaea). Díky teplotní inverzi nacházejí v hlubokých soutěskách příznivé podmínky subarkticko-alpinské druhy, z cévnatých rostlin se jedná o violku dvoukvětou (Viola biflora). Lokalita představuje jedinečnou lokalitu vydry říční (Lutra lutra) poskytující podmínky pro trvalý výskyt druhu. Pro lososa obecného (Salmo salar) představuje povodí Kamenice (tok Kamenice od soutoku se Suchou Bělou do Srbské Kamenice a dolní tok přítoků Kachního potoka, bezejmenného potoka na ř. km 6,5, Velké Bělé a Chřibské Kamenice po obec Chřibská včetně přítoků Studeného potoka a Doubického potoka) unikátní lokalitu v rámci ČR, kde nachází vhodné podmínky pro rozmnožování a život strdlic. Významná lokalita mihule řícní (Lampetra planeri). Rozsáhlost pískovcové oblasti, jejíž součástí je navržená lokalita, výrazně členitý reliéf podmiňující specifické mikroklimatické podmínky (teplotní inverse), subatlantské klima oblasti, problematická přístupnost některých míst i stávající zákonná ochrana území (NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce) vytváří ideální podmínky pro výskyt předmětného druhu, kterým je vlaskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Není náhodou, že druh byl ve zdejší oblasti nalezen v r. 1993 jako nový druh pro ČR.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MA04.03i
MA08i
MB01.02i
MB02.02i
LB02.03i
LB02.04i
LD01.02i
ME01b
MF03.01.01i
MG02i
LG05.01i
LH01b
LI01i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA03.02i
MA04i
MBb
HB02.01i
MF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

HANDRIJ, H. (ed.); ŠTEFLOVÁ, D.; DROZD, J. (2007). <i>Plán péče o Národní park České Švýcarsko 2009-2016</i>. Krásná Lípa. 250 s. Plán péče o CHKO., HÄRTEL, H. (1994). Metodika floristického mapování navrhovaného národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, s. 64-69. In: PETŘÍČEK, V.; VESELÝ, M. (eds.). <i>Metodika mapování přírody a krajiny</i>. Praha: Český ústav ochrany přírody. 69 s., HÄRTEL, H.; BAUER, P.; WILD, J. (2001). Botanický výzkum národního parku České Švýcarsko a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce: principy, výsledky a perspektivy. <i>Příroda</i>. 19, s. 59-65. ISSN 1211-3603., OUHRABKA, V.; MLEJNEK, R. (2015). Nově dokumentované jeskyně NP České Švýcarsko. <i>Ochrana přírody</i>. Ročník 70, číslo 5, s. 13. ISSN 1210-258X.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ010.92
CZ021.71
CZ030.02
CZ040.09
CZ050.75
CZ0774.53
CZ0925.44

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Růžák+0.92
CZ02Pavlínino údolí*1.71
CZ03Pravčická brána+0.02
CZ04Meandry Chřibské Kamenice*0.08
CZ04Hofberg+0.01
CZ05Meandry Chřibské Kamenice*0.05
CZ05Růžák+0.21
CZ05Pavlínino údolí*0.40
CZ05Pravčická brána+0.06
CZ05Hofberg+0.03
CZ07České Švýcarsko*74.53
CZ09Labské pískovce*23.33
CZ09Lužické hory*2.11

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Liberecko
Address:
Email:liberecko@nature.cz
Organisation:Správa NP České Švýcarsko
Address:
Email:podatelna@npcs.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu České Švýcarsko CZ0424031
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY