Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0424038

1.3 Site name

Holý vrch u Hlinné

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.112222
Latitude:50.576667

2.2 Area [ha]

102.9062

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.1869  0.00 
6190  info      0.1849  0.00 
6210  info      5.9404  0.00 
6510  info      48.8029  0.00 
8220  info      0.3114  0.00 
8230  info      0.1044  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1477Pulsatilla patens    48  170  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0829.00
N0910.00
N1042.00
N151.00
N1616.00
N201.00
N221.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita Holý vrch u Hlinné se nachází v k.ú. Hlinná, ve vzdálenosti cca 5 km SSZ od Litoměřic, vrch Hradiště leží 3 km SSZ od Litoměřic. Ekotop: Geologie: Holý vrch a Hradiště tvoří jedno těleso, jež je částí erodovaného zbytku příkrovu čedičové horniny (olivinického nefelinitu), s výraznými rozptýlenými čedičovými skalkami a volnými balvanitými sutěmi. Geomorfologie: Lokalita je součástí Litoměřického středohoří. Reliéf: Severojižně orientované obloukovité těleso, na severní straně leží Holý vrch (574 m n. m.) a na jihu Hradiště (545 m n. m.). Pedologie: Hlavními půdními typy v oblasti jsou kambizemě eutrofní a kambizemě modální. Krajinná charakteristika: Soubor skalních, lesostepních a stepních ekosystémů s významnou teplomilnou květenou. Biota: Většinou již zazemněné sutě na svazích Holého vrchu i Hradiště, vzniklé intenzivním zvětráváním a odnosem v periglaciálním období, pokrývají travnaté a křovinaté porosty skalnatých stepí, širokolisté a úzkolisté suché trávníky na vrcholu i svazích střídají na úpatích a na loukách a pastvinách mezi oběma vrchy mezofilní ovsíkové trávníky. Vrchol Hradiště na severozápadě obklopují nízké xerofilní křoviny. Severní svah Holého vrchu pokrývají vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Na Z svahu Holého vrchu a J svahu Hradiště se na skalních výchozech vyskytují štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Západní část Holého vrchu pokrývají středoevropské bazifilní teplomilné doubravy, které pokrývají i střední část tohoto obloukovitého tělesa. Jsou zde nízkostébelné trávníky s porosty kostřavy walliské (Festuca valesiaca), k. žlábkaté (F. rupicola) a vysokostébelné trávníků sv. Arrhenatherion. Travnaté porosty hostí množství ohrožených druhů rostlin, např. koniklec otevřený (Pulsatilla patens), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia). Udávaný výskyt křížence obou konikleců koniklec Hackelův (Pulsatilla x hackelii). Lokalita s dříve udávanou nejvyšší koncentrací počtu koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) v ČR. V 70. letech 20. století pokrývaly kvetoucí exempláře souvislé plochy desítek metrů čtverečných a napočítáno bylo několik stovek jedinců.

4.2 Quality and importance

Travnaté porosty na skalnatých sutích jsou druhově velmi bohaté, hostí velké množství ohrožených druhů rostlin, především Pulsatilla patens na Holém vrchu a loukách a pastvinách jižně od Holého vrchu (jedna z nejpočetnějších lokalit v ČR). Počet individuí v roce 2000 činil cca 200 kusů (kvetoucích i nekvetoucích). Rostliny rostou v blízkosti skalek nebo na místech se slabou vrstvou půdy, kde je zastínění porosty vysokostébelných trávníků nebo šířícími se křovinami relativně malé. Dále mj. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. Bohemica) (druh vzácný v rámci ČR), koniklec Hackelův (Pulsatilla x hackelii) (poprvé popsán z Hradiště), tařice skalní (Aurinia saxatilis) (druh vzácný v rámci ČR), sasanka lesní (Anemone sylvestris) (druh vzácný v rámci ČR). Celostátní význam lokality je dán mj. výskytem velkého počtu vzácných a chráněných druhů rostlin, z nichž některé zde mají jednu z mála početnějších lokalit, popř. jsou vzácné v rámci České republiky.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA04.03i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HA04i
HA10.01i
LG01.02i
HJ01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Demek J. a kolektiv (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Praha, Akademia, str. 584, Hamerský R. (0). Managementové zásahy v Přírodní rezervaci Holý vrch a Přírodní památce Hradiště, ústní sdělení, managementové zásahy v PK a populace Pulsatilla patens v Přírodní rezervaci Holý vrch, ústní sdělení., Hamerský R. (2002). Pulsatilla patens (L.) Mill. (lokalita Holý vrch), dotazník AOPK ČR pro mapování lokalit ohrožených druhů rostlin – NATURA 2000.- Ms. Depon. in: AOPK ČR, Praha (Brno)., Kolektiv AOPK ČR (1999). Chráněná území ČR, sv. Ústecko, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 280. str., Kuncová J. (0). Navrhování přírodního komplexu Holý vrch, Hradiště - vedení hranice přírodního komplexu Holý vrch, Hradiště - ústní sdělení., Kuncová J. (1999). Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Holý vrch, msc. Správa CHKO České středohoří, str. 23., Marková I. (2001). u0002cs - Labské středohoří - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR Praha., Schaberg Fritz (1941). Der Kahleberg bei Kundratitz. Ein Vegetationsbild aus Nordboehmen. Natur und Heimat, Jahrgang 12, 1941/1942. Heft 3, pg. 91 - 98

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ028.97
CZ044.02
CZ0510.79
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Holý vrch u Hlinné+8.97
CZ04Hradiště*4.02
CZ05Holý vrch u Hlinné*8.75
CZ05Hradiště*2.04
CZ09České středohoří-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Holý vrch u Hlinné CZ0424038
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY