Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0424039

1.3 Site name

Oblík - Srdov - Brník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:13.815833
Latitude:50.415278

2.2 Area [ha]

335.1659

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      0.2487  0.00 
6210  info      93.899  0.00 
6510  info      63.6577  0.00 
8160  info      0.676  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
I4055Stenobothrus eurasius          DD 
P4095Stipa zalesskii    90  211  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N0832.00
N0928.00
N1019.00
N123.00
N142.00
N151.00
N165.00
N206.00
N214.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Skupina 3 vrchů 6 km severně od Loun. Ekotop: Geologie: Oblík, Srdov, Brník patří k třetihorním vulkanitům, které při svém výstupu využily jeden ze zlomů oháreckého riftu. Oblík je tvořen nefelinitickým bazanitem, Srdov s Brníkem olivinickým nefelinitem. Geomorfologie: Oblík - nejvyšší vrch Chožovského středohoří (509 m n. m.), Srdov - výrazný suk tvaru krátkého úzkého hřbetu směru SV-JZ (482 m n. m.) a Brník - výrazný kuželovitý suk (471 m n. m.) jsou seřazeny ve ZJZ - VSV směru. Reliéf: Výrazná skupina vrchů vystupující ze zarovnaného povrchu na křídových horninách. Pedologie: V půdním profilu převládají kambizemě eutrofní. Krajinná charakteristika: Mezinárodně významná lokalita s cennými xerotermními a subxerotermními společenstvy rostlin a živočichů na výhřevném geologickém podkladu. Biota: Ve vegetačním krytu Oblíku převládají širokolisté a úzkolisté suché trávníky, nad jižním a západním úpatí vlastního kopce se vyskytují suťové lesy, na jižním svahu se místy vyskytují bazifilní vegetace efemér a sukulentů s převahou netřesku výběžkatého, severní svah Oblíku pokrývají středoevropské bazifilní teplomilné doubravy. Místy se zde vyskytují suché bylinné lemy. Ve vegetačním krytu vrcholu Srdova převládají úzkolisté suché trávníky, místy se vyskytují bazifilní vegetace efemér a sukulentů, skalní vegetace s kostřavou sivou a pohyblivé sutě karbonátových hornin. Východní, jižní a západní svahy a úpatí Srdova a Brníku pokrývají širokolisté suché trávníky s expandujícím porostem nízkých xerofilních křovin a vysokých mezofilních a xerofilních křovin. Severní svahy Srdova pokrývají vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Vegetační kryt vrcholu Brníku je tvořen úzkolistými suchými trávníky, místy se vyskytují bazifilní vegetace efemér a sukulentů a skalní vegetace s kostřavou sivou. Pohyblivé sutě karbonátových hornin se na Brníku vyskytují na jižním a severním svahu. Ve vegetaci severozápadních, severních, východní a jihovýchodních svahů převládají hercynské dubohabřiny, které směrem k jihozápadnímu a východnímu úpatí střídají nízké xerofilní křoviny a vysoké mezofilní a xerofilní křoviny. Na úpatích a nábězích všech tří vrchů se vyskytují širokolisté suché trávníky nebo mezofilní ovsíkové louky s porosty křovin a místy se zbytky starých ovocných sadů.

4.2 Quality and importance

Suché trávníky a pohyblivé sutě jsou druhově velmi bohaté a hostí velké množství vzácných a chráněných druhů rostlin, mj. koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) (jedna z mála početnějších populací v ČR), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), Carlina acaulis subsp. caulescens (pupava bezlodyžná prodloužená) (jedna z mála lokalit v ČR), ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum) (druh vzácný v rámci ČR), tařice skalní (Aurinia saxatilis) (druh vzácný v rámci ČR), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hlaváček jarní (Adonanthe vernalis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) aj. Z význačných a zvláště chráněných bezobratlých se na lokalitě vyskytují lišaj pryšcový (Celerio euphorbiae), snovačka kaštanová (Eucharia casta), roháč obecný (Lucanus cervus), Maloe spp., otakárek fenyklový (Papilio machaon), z obratlovců, mj. ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca), slepýš křehký (Anguis fragilis), dudek chocholatý (Upupa epops) aj. Oblík je jedna z mála severočeských lokalit kavylu olysalého (Stipa zalesskii), čítající cca 200-300 jedinců ("trsů"). Jedná se o poměrně stabilní populaci. Několik druhů kavylů rostoucích v nejbližším okolí velmi znesnadňuje identifikaci druhu. Nejasná je populační čistota některých jedinců, vzhledem k nejasnostem stability druhu a relativně těžší identifikovatelnosti druhu. Jedna ze sedmi lokalit sarančete Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří); významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva. Srdov - Brník : Jedna z mála severočeských lokalit druhu Stipa zalesskii (v sousedství je populace druhu na vrchu Oblík), čítající cca 240 jedinců ("trsů"). Jedná se o poměrně stabilní populaci ve dvou mikrolokalitách. Velmi nesnadná identifikace druhu zejména v důsledku přítomnosti více druhů kavylů na lokalitě. Jedná se o perspektivní populaci druhu. Srdov - jedna ze sedmi lokalit Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří), významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva. Brník - jedna ze sedmi lokalit Stenobothrus eurasius v ČR (v Českém středohoří), významná lokalita termofilního hmyzu (přástevník kostivalový) vázaného na lesostepní společenstva.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
HB01.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04i
HJ01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Bělín V. (2003). Noční motýli České a Slovenské republiky. Zlín: Kabourek, 260 pp., Demek J. a kolektiv (1987). Zeměpisný lexikon ČSR, Hory a nížiny, Praha, Akademia, 584 str., Hamerský R. (0). Výskyt chráněných rostlin - Oblík, Srdov, Brník, ústní sdělení., Holuša J., Holuša O. (2002). Occurrence of the grasshopper Stenobothrus eurasius bohemicus (Caelifera: Acrididae) in the Czech Republic. Articulata 17: 89-93., Moravec P. (0). Fauna - Oblík, Srdov, Brník, ústní sdělení, fauna bezobratlých a obratlovců na Oblíku, Srdově a Brníku, Slavíková Jarmila a kol. (1983). Ecological and Vegetational differentiation of a solitary conic hill (Oblík in České středohoří Mts.). Vegetace ČSSR A 13, Academia Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ016.95
CZ053.56
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Oblík+6.95
CZ05Oblík+3.56
CZ09České středohoří-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Address:
Email:ceske.stredohori@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Oblík - Srdov - Brník CZ0424039
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY