Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0424136

1.3 Site name

Stráně u Drahobuzi

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2016-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.334722
Latitude:50.526111

2.2 Area [ha]

7.8494

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      4.5097  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0814.00
N0957.00
N145.00
N156.00
N2018.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Stráně mezi obcemi Drahobuz a Vědlice na Litoměřicku. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří středoturonské písčité slínovce, svrchnoturonské až koniacké slínovce a vápnité jílovce České křídové pánve. Ve vrcholových partiích bílých strání se často vyskytují návěje spraše. Geomorfologie: Území je součástí Úštěcké pahorkatiny. Pedologie: Vůdčím půdním typem jsou pararendziny. Reliéf: Pahorkatina tvoří sedimentární stupňovinu strukturně denudačních plošin s široce rozevřenými neckovitými údolími stromovité vodní sítě. Reliéf má charakter mírně ukloněných svahů. Krajinná charakteristika: Členitá, málo zalesněná pahorkatina při úpatí Českého středohoří s venkovským charakterem osídlení se značným podílem orné půdy, ale i ploch dříve využívaných k pastvě dobytka nebo jako ovocné sady či vinice. Biota: Předmětem ochrany jsou výjimečně druhově bohaté širokolisté xerotermní trávníky (T3.4) sv. Bromion erecti s výskytem řady ohrožených druhů včetně vstavačů. Lokalita je pravidelně obhospodařovaná a současný stav bioty je víceméně optimální. Ze vzácných rostlinných druhů byl v lokalitě zaznamenán výskyt: sasanky lesní (Anemone sylvestris) (velmi hojně), bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum)(hojně), hvězdnice zlatovlásku (Aster linosyris), ostřice nízké (Carex humilis), ostřice plstnaté (C. tomentosa), čičorky pochvaté (Coronilla vaginalis )(roztroušeně), koulenky prodloužené (Globularia bisnagarica) (dominuje), pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea), omanu srstnatého (Inula hirta) (hojně), lnu tenkolistého (Linum tenuifolium) (roztroušeně až hojněji), bradáčku vejčitého (Listera ovata) (vzácně), hořce křížatého (Gentiana cruciata) (pomístně), vstavače osmahlého (Orchis ustulata) (v dílčí lokalitě u Vědlic velmi hojně), tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) (hojně), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) (vzácně), koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) (roztroušeně), žluťuchy menší (Thalictrum minus) (roztroušeně).

4.2 Quality and importance

Zachovalá společenstva xerotermních trávníků sv. Bromion erecti vynikají mimořádnou druhovou bohatostí se zastoupením mnoha vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin. Lokalita je význačná patrně nejpočetnější populací tořiče hmyzonosného (Ophrys insectifera) v České republice.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03b
HA04.03b
HB01.02b
MI01b
MI03.02i
HK02b
LK02.03b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0490.92
CZ051.16

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Stráně u Drahobuzi*90.92
CZ05Stráně u Drahobuzi*1.16

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Stráně u Drahobuzi CZ0424136
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY