Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0424139

1.3 Site name

Dobříňský háj

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2018-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.292500
Latitude:50.444722

2.2 Area [ha]

20.9348

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
91F0  info      19.4511  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1086Cucujus cinnaberinus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N072.00
N104.00
N121.00
N1693.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se rozkládá v aluviu Labe na jeho levém břehu, cca v 750,4 - 751,5 říčním kilometru dle evropské kilometráže v k. ú. Dobříň (okres Litoměřice). Ekotop: Geologie: Podloží je budováno kvartérními fluviálními a delufluviálními sedimenty (písky, štěrky, jíly). Geomorfologie: Území je součástí Řipské tabule. Geologické a geomorfologické poměry lokality jsou zcela řízeny dynamikou řeky, v jejíž inundaci se území i v současné době nachází. Je kompletně zaplaveno již při průtoku odpovídajícím pětileté povodni, což zaručuje periodické opakování záplav i navzdory dalekosáhlým historickým úpravám říčního koryta. Reliéf: Záplavami ovlivňovaný reliéf není dlouhodobě stabilní a místy se v něm uplatňují jak prohlubně vznikající v aktivních zónách záplavového území (mnohdy v trasách zaniklých říčních ramen), tak i plošně omezené konvexní tvary fluviálních akumulací. To umožňuje částečné zaplavování území a vznik výrazných vlhkostních gradientů rovněž při každoročním periodickém pohybu hladiny podzemní vody v říční nivě. Pedologie: Hlavním půdním typem jsou fluvizemě modální. Krajinná charakteristika: Ploché nížinné území v aluviu Labe. Biologicky velmi hodnotný komplex pravidelně zaplavovaných lužních lesů s periodickými mokřady a tůněmi. Východní hranici lesa tvoří po celé jeho délce mezernaté stromořadí dubu letního s vtroušenou lípou malolistou a jilmem vazem, které zahrnuje zhruba 60 mohutných stromů, starých zpravidla přes 200 let, z větší části s otevřenými dutinami. Vyskytuje se zde celá řada ohrožených druhů rostlin a živočichů. Biota: Dominantním biotopem na lokalitě jsou tvrdé luhy (L2.3, as. Querco-Ulmetum), v jejichž stromovém patře se uplatňují např. Quercus robur a Fraxinus excelsior, v malé míře je přimíšen i Ulmus laevis. V keřovém patře roste Prunus padus. V bylinném patře se vyskytují jarní geofyty, např. sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), dymnivka dutá (Corydalis cava), orsej jarní (Ficaria bulbifera) a křivatec žlutý (Gagea lutea). V letním aspektu dominuje kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Na okraji řeky je zachován úzký pruh aluviální psárkové louky (sv. Alopecurion pratensis), ve které dominuje psárka luční (Alopecurus pratensis). Z dalších druhů jsou zde zastoupeny např. Sanguisorba officinalis, Festuca pratensis, Pseudolysimachion maritimum, Ranunculus acris, R. repens a dokládán je zde i výskyt silně ohrožené žluťuchy žluté (Thalictrum flavum). Z živočišných druhů je předmětem ochrany lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus).

4.2 Quality and importance

Současný stav vegetace odpovídá převážně ve smyslu fytocenologické klasifikace podsvazu Ulmenion OBERDORFER 1953, ve smyslu habitatové směrnice typu 91F0 (Riparian mixed forest od Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)), ve smyslu Katalogu biotopů pak biotopu L2.3B (Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty). V druhovém složení lesa se uplatňují v různé míře rovněž nepůvodní taxony topol kanadský (Populus x canadensis), akát (Robinia pseudacacia) nebo dub červený (Quercus rubra), vzácně je přimíšen rovněž smrk ztepilý (Picea abies). Při umělé obnově lesa se v posledních desetiletích upřednostňoval především jasan, hybridní topoly nebo javor mléč; v mladších porostních skupinách proto mohou tyto druhy převládat. Bylinné patro se téměř na celé ploše přírodní památky vyznačuje velmi výrazným jarním aspektem, jehož časné fázi zcela dominuje sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), která je regionálně typická pro zaplavované polabské luhy a je zde striktně vázána na inundaci Labe. Hojně jsou přítomny rovněž další jarní geofyty, jako dymnivka dutá (Corydalis cava), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina), křivatec žlutý (Gagea lutea); pro lokalitu je velmi charakteristická rovněž časně kvetoucí forma hluchavky skvrnité (Lamium maculatum) s nápadně panašovanými listy. Výskyt sněženky je jedním z hlavních předmětů ochrany přírodní památky Dobříňský háj, která je totožná s hranicí EVL. Na lokalitě se vyskytuje početná populace lesáka rumělkového (Cucujus cinnaberinus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.01.02b
MB02.04i
LG01.02b
HJ02.04.02b
LK04.05b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Anonymus (2009). <i>Plán péče o PP Dobříňský háj pro období 2010-2019.</i>. 1-24. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Ústeckého kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Dobříňský háj=100.00
CZ05Dobříňský háj*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Ústeckého kraje
Address:
Email:epodatelna@kr-ustecky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobříňský háj CZ0424139
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY