Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0510191

1.3 Site name

Průlom Jizery u Rakous

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.191944
Latitude:50.618889

2.2 Area [ha]

1062.1517

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      9.2864  0.00 
6210  info  X     1.7134  0.00 
8210  info      1.094  0.00 
8220  info      7.488  0.00 
8310  info      0.01  311.00 
9110  info      104.773  0.00 
9130  info      112.004  0.00 
9150  info      23.7356  0.00 
9180  info      7.2657  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.00
N070.00
N081.00
N091.00
N106.00
N110.00
N120.00
N142.00
N153.00
N1630.00
N175.00
N2026.00
N214.00
N221.00
N2318.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území mezi Turnovem (část Dolánky) a Malou Skálou (část Křížky) na obou březích podél toku Jizery. Na sever zasahuje lokalita k obci Frýdštejn, na východ k obci Klokočí. Ekotop: Geologie: Křemenné pískovce, převažují facie spodního až středního turonu spočívající na písčitých vápencích jizerského souvrství a bazálních vápnitých jílovcích teplického souvrství. Geomorfologie: Součást Jičínské pahorkatiny, podcelek Turnovská stupňovina, podokrsek Sokolská vrchovina a Klokočská kuesta. Severovýchodní hranice prochází v místech, kde je severní okraj České křídové tabule oddělený lužickým zlomem od sudetské soustavy. V oblasti jsou vyvinuty 3 pískovcová skalní města - Drábovna, Klokočské skály a Betlémské skály a Sokol. Plošiny jsou nápadně narušeny těsným erozním údolím Jizery. Vodní tok vytváří u Rakous mohutný meandr. Reliéf: Pískovcová skalní města na plošinách a hluboce zaříznuté říční údolí s prudkými svahy. Pedologie: V území převažují půdy typu pseudoglejů a glejů a primitivní půdy - rankery. Krajinná charakteristika: Komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů, pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích. Biota: Vegetace přírodního komplexu tvoří z velké části acidofilní a květnaté bučiny, vzácně také vápnomilné bučiny v jejichž podrostu se jako dominanta uplatňuje pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea). Na prudkých skalnatých svazích nad Jizerou se nacházejí také suťové lesy a lesní prameniště s i bez tvorby pěnovců. Na skalách je hojná štěrbinová vegetace silikátových a vzácně i vápnitých skal a drolin. Boreokontinentální bory jsou zejména vegetací skalních bludišť. Údolní jasanovo-olšové luhy podél Jizery a jejích drobných přítoků se vyznačují pouze nízkou reprezentativností a zachovalostí. V území se nachází jeskyně Postojna (přístupná veřejnosti). Z lučních porostů k nejhojnějším patří mezofilní ovsíkové louky a pcháčové louky. V údolí Podločky jsou zachované širolisté suché trávníky s výskytem orchidejí. Aluviální psárkové louky podél Jizery patří k málo zachovalým biotopům. V území jsou místy pěkně vyvinuté mezofilní lesní lemy a brusnicová vegetace skal a drolin. V samotném korytu řeky Jizery se tvoří štěrkové náplavy bez vegetace.

4.2 Quality and importance

Lokalita představuje významný komplex bučin a navazujících společenstev v severních Čechách. Na území přírodního komplexu se nachází lokalita modráska bahenního (Maculinea nausithous), z dalších druhů Přílohy II. Směrnice 92/43/EEC se v bučině u Dolních Zbiroh vyskytuje střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus) a v Klokočských skalách vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum). Přírodní komplex je známý v Českém ráji výskytem lesních i lučních druhů vstavačovitých - korálice trojklaná (Corallorhiza trifida), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a dalších chráněných a ohrožených druhů jako např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), žebrovice různolistá (Blechnum spicant), bledule jarní (Leucojum vernum), přeslička největší (Equisetum telmateia), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
ME01.03i
LE03.01i
HG01.02i
HI01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0222.36
CZ0410.67
CZ055.41
CZ09100.00
IN06100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Bučiny u Rakous+2.32
CZ02Na hranicích+0.36
CZ02Klokočské skály*19.68
CZ04Podloučky*10.67
CZ05Podloučky+0.54
CZ05Na hranicích*0.32
CZ05Klokočské skály*1.86
CZ05Bučiny u Rakous*2.69
CZ09Český ráj-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
otherČeský ráj-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Liberecko
Address:
Email:liberecko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Průlom Jizery u Rakous CZ0510191
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY