Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0510402

1.3 Site name

Rašeliniště Jizerky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.320556
Latitude:50.829444

2.2 Area [ha]

263.5663

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      25.9784  0.00 
7110  info      7.3045  0.00 
7140  info      19.6379  0.00 
91D0  info      84.2996  0.00 
9410  info      71.7817  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0711.00
N080.00
N100.00
N1112.00
N140.00
N1759.00
N190.00
N2011.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Jádrové území Rašeliniště Jizerky se rozkládá severozápadně od osady Jizerka, v plochém údolí mezi Vlašským a Středním jizerským hřebenem v nadmořské výšce cca 860-940 m. Ekotop: Základní charakteristika: Rašeliniště Jizerky zahrnuje rozsáhlý komplex rašelinných luk, porostů kleče a smrkových lesů v povodí říčky Jizerky. Geologie: Horninové podloží tvoří výrazně porfyrická, středně zrnitá žula až granodiorit. V nadloží je vyvinuta mocná vrstva rašeliny. Geomorfologie: Území je součástí Jizerské hornatiny. Reliéf: Z tohoto hlediska se jedná o ploché široké údolí situované mezi Vlašským a Středním jizerským hřebenem, které jsou součástí náhorní plošiny Jizerských hor. Krajinná charakteristika: Území představuje kombinaci rašelinných bezlesí, klečových a smrkových porostů s lučními ekosystémy a rozptýlenou zástavbou v osadě Jizerka. Pedologie: Hlavním půdním typem v oblasti jsou podzoly kambické a rašeliny. Lesnická typologie: Zastoupeny jsou lesní typy 7. až 9. LVS, konkrétně jsou to: 7R2 (kyselá rašelinná smrčina borůvková), 8S1 (svěží smrčina šťavelová), 8V3 (podmáčená smrčina potoční), 8G3 (podmáčená smrčina třtinová), 8R1(vrchovištní smrčina suchopýrová), 8R3 (vrchovištní smrčina borůvková) a 9R1 (vrchovištní kleč). Biota: Dominantním typem vegetace Rašeliniště Jizerky jsou rašelinné smrčiny (L9.2A), které zaujímají biotopy jak na okrajích přechodových rašelinišť a vrchovišť v pánevní poloze, tak podmáčené zrašelinělé lokality podél vodních toků. V místech s méně vyvinutou vrstvou rašeliny je střídají smrčiny podmáčené (L9.2 B). Vrchoviště s klečí (Pinus mugo) (R3.2), přechodová rašeliniště (R2.3) a otevřená vrchoviště (R3.1) tvoří spolu s výše uvedenými rašelinnými a podmáčenými smrčinami velmi cennou mozaiku přírodních biotopů, které představují hlavní předmět ochrany tohoto území. Na okolních svazích Středního Jizerského a Vlašského hřebene se vyskytují horské třtinové smrčiny (L9.1), které však byly značně postiženy ekologickou katastrofou na přelomu 70. a 80. let. Proto se také často jedná o mladé smrkové porosty (20-30 let), které místy obsahují i příměs náhradních dřevin (zej. smrk pichlavý). Vysoký podíl mají v navrženém přírodním komplexu horské smilkové trávníky (T2.3B), jejichž chudší formy se vyskytují v údolní části osady Jizerka navazující na vlastní Rašeliniště Jizerky.

4.2 Quality and importance

Rašeliniště Jizerky je v současné době chráněno v kategorii národní přírodní rezervace, což svědčí o jeho významu minimálně na celorepublikové úrovni. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších komplexů rašelinišť (zej. vrchovištního typu) s významným podílem přirozeného bezlesí, klečových porostů a rašelinných smrčin v Jizerských horách. Inverzní charakter lokality umožnil přirozený výskyt porostů s převahou smrku ztepilého (Picea abies). Některé z nich lze považovat za pravděpodobně původní. Řada přirozených bezlesí zejména rašelinných luk (např. Klugeho louka je největší vrchovištní loukou v Jizerských horách) hostí mozaiku společenstev svazů Sphagno recurvi-Caricion canescentis, Leuko-Scheuchzerion palustris, Sphagnion medii a Oxycocco-Ericion. Výskyt vzácných a ohrožených rostlinných společenstev, zejména as. Drepanoclado fluitantis-Caricetum limosae, Scheuchzerio palustris-Sphagnetum cuspidati, Scirpo austriaci-Sphagnetum papillosi (resp. Eriophoro-Trichophoretum caespitosi) na velkých plochách. Vzácná rašeliništní květena zastoupená především druhy vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix), jalovec obecný nízký (Juniperus communis subsp. alpina), plavuňka zaplavovaná (Lycopodiella inundata), blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris). Vyskytuje se zde i řada zvláště chráněných druhů rostlin a druhů červeného seznamu ohrožené květeny ČR. Původní populace dvou vzácných jizerskohorských dřevin – břízy karpatské (Betula carpatica) a jalovce obecného prostředního (Juniperus communis subsp. alpina). Ekosystém štěrkovitých náplavů Jizerky a jejich přítoků s mozaikou převážně travnatých rostlinných společenstev. Význačná fauna bezobratlých s řadou reliktních druhů (pavouci, motýli, brouci). Z obratlovců je významná zejména stálá populace silně ohroženého tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a hnízdní výskyt bekasiny otavní (Gallinago gallinago).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MB01.02i
MD01.01i
LD01.02i
LE01.03i
MG01.02i
MG01.06i
MH04i
MI03.02i
MK02.03i
HK02.04i
HK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0140.02
CZ0521.82
CZ09100.00
IN0093.87

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Rašeliniště Jizerky*40.02
CZ05Rašeliniště Jizerky*21.82
CZ09Jizerské hory-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarHorní Jizera*93.87

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Liberecko
Address:
Email:liberecko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rašeliniště Jizerky CZ0510402
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY