Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0513256

1.3 Site name

Smědá

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.035000
Latitude:50.971111

2.2 Area [ha]

143.1561

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1163Cottus gobio    100  1000   
F1096Lampetra planeri    250  3000   
I1037Ophiogomphus cecilia          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.00
N078.00
N0811.00
N1046.00
N120.00
N147.00
N150.00
N169.00
N170.00
N201.00
N210.00
N220.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tok řeky Smědé v úseku dlouhém asi 23 km od Frýdlantu v Čechách po státní hranici s Polskem. Nejhodnotnější část, dlouhá zhruba 5 km, se nachází v PR Meandry Smědé, mezi mostem v Zadních Předláncích a železničním mostem poblíž rybníka Dubák jižně od Černous. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří biotitické až muskoviticko-seritické granity, které jsou v údolních polohách překryty terciérními a kvartérními sedimenty. Jedná se převážně o písky, štěrkopísky a hrubé štěrky fluvioglaciálního původu a fluviální sedimenty řeky s mocností 5-12m. Geomorfologie: Území Frýdlantské pahorkatiny (členitá pahorkatina ve Frýdlantském výběžku v Severočeském kraji) na S úpatí Jizerských hor. Reliéf: Pod Frýdlantem v oblasti Harta je tok zařízlý v strmém lesnatém údolí, místy kaňonovitého rázu. Níže tok v minulosti meandroval v sedimentech široké nivy, v současnosti v převážné většině regulován a břehy zpevněny kamenným záhozem. Přirozený charakter s vyvíjejícími se meandry a mrtvými rameny tok nabývá až pod obcí Předlánce. V úseku kde tok tvoří státní hranici s Polskem jsou opět časté regulace a zpevnění břehů. Pedologie: Na nivních sedimentech se vyvinula fluvizem glejová. Krajinná charakteristika: Řeka s proměnlivou šířkou toku od 4 do 12 m i proměnlivou hloubku od mělčin po hluboké tůně. V úseku mimo PR uniformnější charakter, bez hlubokých tůní. V oblasti Harty tok neupravený a členitý, s proudnými kamenitými úseky, štěrkovými lavicemi i hlubokými balvanitými tůněmi, úsek ale trpí jednostrannou manipulací s vodou ve prospěch MVE. Biota: Tok s mozaikou přirozených lesních, nivních, mokřadních a vodních společenstev (215-280 m n. m.). V oblasti Harty protéká zařízlým údolím s listnatým a smíšeným lesem. Níže protéká převážně loukami s břehovými porosty vrb a olší, na několika místech se dotýká lesních porostů s převahou listnáčů. Břehy s bujnou vegetací, s dominantní netýkavkou žláznatou (Impatiens glandulifera) a zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a křídlatkou (Reynoutria sp.). V úsecích bez regulace v zátočinách vysoké stržené břehy často bez bylinné vegetace. Niva řeky bývá 1-2x do roka zaplavovaná. Výskyt populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri).

4.2 Quality and importance

Jedna z mála lokalit vážky klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) v Libereckém kraji. Lokalita s velmi početným výskytem mihule potoční (Lampetra planeri), zejména v úseku PR a vranky obecné (Cottus gobio). Dále bylo zjištěno dalších 15 druhů ryb, z chráněných druhů velmi početná populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a mník jednovousý (Lota lota). Nejcennější úsek toku se nachází v PR (vyhlášena v r. 1998).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LH07i
MI01i
HJ02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0282.86
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Meandry Smědé*82.86
CZ05Meandry Smědé*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Libereckého kraje
Address:
Email:podatelna@kraj-lbc.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Smědá CZ0513256
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY