Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0513657

1.3 Site name

Bílá Desná - kanál protržené přehrady

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.293889
Latitude:50.802222

2.2 Area [ha]

0.0797

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1324Myotis myotis    432  769   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1635.00
N2215.00
N2350.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přepouštěcí kanál Protržené přehrady 3 km severně od obce Albrechtice v Jizerských horách, osady Mariánská Hora. Ekotop: Jde o uměle vybudovanou vodohospodářskou štolu ve správě Povodí Labe, s.p. Štola byla vybudovaná v roce 1915 k převádění vody mezi přehradami na Bílé a Černé Desné. Po protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916 až do 70. let zde protékala pouze průsaková voda, nyní zde proudí voda svedená z Bílé Desné k posílení stavu ve vodní nádrži Souš. Jedná se o štolu délce 1150 m a profilu cca 3 x 3 m, ražená v hrubé žule s množstvím vrtacích otvorů různé délky o průměru 3-4 cm a kapsovitými dutinami V několika úsecích jsou stěny zpěvněny litým betonem. Západní vchod leží u dnešní Protržené přehrady, východní ústí ve smrčině mimo cesty. Podloží je tvořeno hrubozrnným granodioritem (biotitická žula). Štola prochází napříč Desenským hřbetem mezi údolími Bílé Desné na západě a Černé Desné na východě. V okolí štoly je horský hřeben a údolí potoků Bílé a Černé Desné se smrčinami poškozenými imisemi a kalamitní těžbou. (Mikroklima: vlhkost v podzemí 100 %, teplota uprostřed kanálu téměř konstantní 4-5 °C, vzdušné proudění s měnící se intenzitou.) Betonové výztuže se místy vydrolují a opadávají. Tato skutečnost je nevyhovující z hlediska bezpečnosti osob a eventuálně i funkčnosti díla, správce díla proto plánuje opravu betonáží. Biota: Nachází se v horském lesním komplexu tvořeném rozsáhlými smrčinami, dnes značně redukovanými imisní těžbou a roztroušenými skupinkami buků, v nadm. výšce 810 m. Jedná se o obtížně zařaditelný biotop. Nejadekvátnější je kategorie antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla (X6). Pro netopýry, zejména netopýra velkého (Myotis myotis), tento prostor nahrazuje jeskyně (S3) a má pro ně stejný význam při zimování. Okolní prostředí tvoří smrkové monokultury (X9). Společenstvo zimujících netopýrů, celkem během 45 let sledování zaznamenáno 11 druhů, v současné době pravidelně 7 druhů. Nejhojnější jsou druhy: netopýr velký (Myotis myotis) a n. vodní (Myotis daubentonii), v menších počtech se vyskytuje n. ušatý (Plecotus auritus), n. severní (Eptesicus nilssonii), n. pobřežní (Myotis mystacinus), n. Brandtův (Myotis brandtii), ojediněle n. řásnatý (Myotis nattereri).

4.2 Quality and importance

Významné zimoviště netopýra velkého (Myotis myotis), v rámci širšího regionu (ten výrazně přesahuje hranice Libereckého kraje) jediné zimoviště, kde počet zimujících jedinců předmětného druhu je pravidelně vyšší než 100.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HC01.07i
HF03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Jizerské hory-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Liberecko
Address:
Email:liberecko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bílá Desná - kanál protržené přehrady CZ0513657
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY