Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0514669

1.3 Site name

Poselský a Mariánský rybník

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2014-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.672222
Latitude:50.548333

2.2 Area [ha]

79.6177

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      15.1844  0.00 
3160  info      0.1215  0.00 
6410  info      3.0529  0.00 
7140  info      3.4597  0.00 
7150  info      1.4439  0.00 
91D0  info      13.0266  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1042Leucorrhinia pectoralis          DD 
I1016Vertigo moulinsiana    100  5000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N041.00
N0619.00
N0731.00
N084.00
N105.00
N110.00
N120.00
N140.00
N1613.00
N1716.00
N191.00
N206.00
N211.00
N220.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Niva Robečského potoka s Poselským a Mariánským rybníkem a mokřadními a rašelinnými biotopy jižně od města Doksy v těsné blízkosti obce Obora, východně od silnice Česká Lípa – Mladá Boleslav, faunistický kvadrát 5454. Ekotop: Geologie: Oblast je součástí České křídové tabule. Plošně převládají sedimenty svrchní křídy, z velké části pískovce. V období turon-coniak se zde usazovaly i jílovce a slínovce. V nejbližším okolí rybníka jsou hojné i kvartérní sedimenty organogenního původu, v okolí Mariánského rybníka jsou vyvinuty sloje přechodové až slatinné rašeliny. Geomorfologie: Tektonická a strukturálně denudační sníženina v povodí Robečského potoka. Celek Ralská pahorkatina, podcelek Dokeská pahorkatina na rozhraní s Bezdězskou vrchovinou, okrsek Jestřebská kotlina. Reliéf: Mělká pramenná sníženina v nadmořské výšce 275-283 m v celkově plochém reliéfu, pouze na východě mírně se zvedajícím do pískovcové pahorkatiny. Širší okolí je výrazně ovlivněno třetihorními vulkanity. Výrazné tvary pískovce byly ovlivněny denudací, mnohé z nich jsou prokřemenělé nebo prostoupené železitými inkrustacemi. Mariánský rybník o rozměrech 250x50 m, s volnou vodní hladinou 50x50 m u výpusti, je obklopen lesem. V přítokové části přechází do rašeliniště, které má podobu dvou ramen ve tvaru podkovy o rozměrech 150x50 a 100x50 m, s odvodňovacími příkopy odvádějícími vodu do rybníka. Pedologie: Půdy jsou hydromorfně ovlivněny - na lokalitě převažují gleje až rašelinné gleje, místy organozem. V okolí přítoků je vyvinuta fluvizem, v okrajových částech ve vyvýšených polohách arenické podzoly, v okolí Mariánského rybníka kambizem arenická. Krajinná charakteristika: Biologicky cenná soustava vodních ploch s navazujícími mokřadními a rašelinnými porosty v povodí Robečského potoka. Poselský rybník je historickou vodní nádrží s relativně nízkým rybochovným zatížením. Biota: Mimořádně cenná společenstva rašelinných lesů - rašelinné brusnicové bory (L10.2) as. Vaccinio uliginosi-Pinetum a rašelinné březiny (L10.1) as. Betulion pubescentis s suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), rojovníkem bahenním (Ledum palustre), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyní bahenní (Vaccinium uliginosum) aj. a na ně navazujících porostů rašelinišť: přechodová rašeliniště (R2.3) a nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) s kyhankou sivolistou (Andromeda polifolia), prstnatcem pleťovým (Dactylorhiza incarnata), p. plamatým (D. maculata), p. májovým (D. majalis), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), kruštíkem bahenním (Epipactis palustris), vřesovcem čtyřřadým (Erica tetralix), suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium), s. pochvatým (E. vaginatum), pupečníkem obecným (Hydrocotyle vulgaris), sítinou ostrokvětou (Juncus acutiflorus), s. slatinnou (J. subnodulosus), vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), klikvou bahenní (Oxycoccus palustris), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), vzácně také s vegetací oligotrofních tůní (V3). Vyskytují se zde stanoviště zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) (R2.4). Plošně nejrozsáhlejšími biotopy jsou makrofytní vegetace přirozeně eutrofních stojatých vod (V1) s výskytem bublinatky jižní (Utricularia australis) a slatinné rákosiny v rozsáhle vyvinutém litorálu a navazujících mokřinách s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), ostřice zobánkaté (Carex rostrata), o. plstnatoplodé (C. lasiocarpa), mochny bahenní (Potentilla palustris) a bublinatky menší (Utricularia minor). Poměrně hojně jsou zastoupeny i mokřadní olšiny (L1) a mokřadní vrbiny (K1), z části vzniklé náletem dřevin do původních nelesních společenstev. Dále se v lokalitě vyskytují bezkolencové louky (T1.9). Vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) se vyskytuje na Poselském rybníce v bultech podél břehové linie. Výskyt vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) byl prokázán v zadních partiích Mariánského rybníka, kde do porostů rákosin zasahují nálety prosychajících nízkých borovic rostoucích na vyvýšených bultech, a kde se nachází jedna ze dvou - menší vodní plocha o rozměrech cca 30x15 m. Výška vodní hladiny v této části rybníka dosahuje uprostřed asi 80 cm, vrstva slatiny tvořená stélkami odumřelého rašeliníku dosahuje výšky 15-20 cm. V břehové části porosty rašeliníků vytvářejí rozsáhlé rašelinné polštáře, při zadním okraji rybníka s několika vtroušenými břízami. Mariánský rybník má dvě malé plochy volné hladiny, u hráze a v přítokové části. Je obklopen borovým lesem, silně zazemněný, zarostlý rákosem a v přítokové části přechází do rozsáhlého rašeliniště ve tvaru podkovy s příkopy odvádějícími vodu do rybníka. Poselský rybník slouží k relativně extenzivnímu chovu ryb, na severním břehu je situováno rekreační zařízení. Na Z okraji a v J části u přítoku jsou rozsáhlé zrašelinělé plochy. Plocha volné hladiny je cca 51 ha.

4.2 Quality and importance

Poselský společně s Mariánským rybníkem představují botanicky i zoologicky cennou lokalitu. Výskyt řady zvláště chráněných druhů rostlin: kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), p. májový (D. majalis), p. plamatý (D. maculata), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kruštík bahenní (Epipactis palustris), vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix), měkkyně bahenní (Hammarbya paludosa), rojovník bahenní (Ledum palustre), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), vrba plazivá (Salix repens) a řady dalších). Lokalita je uvedena v Seznamu mokřadů ČR. Významná součást mokřadních a slatinných biotopů v rybniční soustavě Jestřebské kotliny. Jedna z mála lokalit vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) v Libereckém kraji a jedna z lokalit vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) v Čechách.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
LD01.02o
LE03i
LF04i
MI01i
MJ02i
MJ02.01.03i
LK01.02i
MK02i
MK02.02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Liberecko (2015). <i>Soubor doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Poselský a Mariánský rybník</i>. 15 s., DANIHELKA, J.; CHRTEK, J. J.; KAPLAN, Z. (2012). Checklist of vascular plants of the Czech Republic: Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky. <i>Preslia</i>. 84, 647–811. ISSN 0032-7786., DEMEK, J. (ed.) et al. (1987). <i>Hory a nížiny: Zeměpisný lexikon České socialistické republiky</i>. Vydání 1. Praha: Academia nakladatelství Československé akademie věd. 584 s., DRHOVSKÁ, L. (2014). <i>Závěrečná zpráva z aktualizace okrsku CZ0348</i>. 7 s., Hromek J. (2003). L0116 Bezděz. Charakteristika mapované lokality, CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). <i>Katalog biotopů České republiky</i>. Ed. 2. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 447 s. ISBN 978-80-87457-03-0., Rejzek T. (2003). L00115 Dubá-Tachov. Charakteristika mapované lokality.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0999.05

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ09Kokořínsko - Máchův kraj*99.05

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Address:
Email:kokorin@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Poselský a Mariánský rybník CZ0514669
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY