Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0514670

1.3 Site name

Ronov - Vlhošť

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2021-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.447778
Latitude:50.613889

2.2 Area [ha]

747.3622

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      45.608  0.00 
6410  info      17.7876  0.00 
6510  info      191.078  0.00 
7140  info      0.8962  0.00 
8220  info      3.598  0.00 
9130  info      30.3893  0.00 
9170  info      45.9813  0.00 
9180  info      18.4527  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6179Phengaris nausithous          DD 
I6177Phengaris teleius          DD 
I1014Vertigo angustior          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.00
N073.00
N085.00
N090.00
N1038.00
N120.00
N145.00
N150.00
N1625.00
N171.00
N2012.00
N213.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se částečně rozkládá v severní části CHKO Kokořínsko, východně od obce Hvězda (Vlhošť), SV od Blíževedel (Ronov) a v okolí obce Litice. Druhá část, východně od obce Litice zasahuje již za hranice CHKO Kokořínsko. Louky s lokálními prameništi na severním úpatí kopce Ronov nad železniční tratí a zastávkou Stvolínky, vlhké louky mezi Liticemi a Stvolínkami. Ekotop: Geologie: Území EVL je z geologického hlediska pestré. Jihovýchodní část je tvořena převážně křemennými pískovci jizerského souvrství české křídové pánve (mezozoikum – střední turon), které na vrcholu Vlhoště proráží peň sodalitického fonolitu (terciér) rozpadající se místy v suťová pole. Zbývající část EVL, oddělená výrazným úštěckým zlomem, je tvořena převážně pískovci, slínovci a vápnitými prachovci teplického souvrství (mezozoikum – střední turon), které jsou z větší části překryty kvartérními sedimenty (hlinito-písčité sedimenty a spraš) a místy jsou proraženy terciérními bazaltoidními vulkanity. Nejvýznamnější je kuželovitý terciérní (miocén) suk nefelinického bazanitu tvořící vrchol Ronova s rozsáhlými suťovými poli a kamennými moři pleistocénního stáři na úbočích. Další lokální vulkanity se nachází v okolí Ronova a na severním úpatí Vlhoště. Geomorfologie: Území leží v oblasti Severočeské křídové tabule, v orografickém celku Ralská pahorkatina, podcelku Dokeská pahorkatina, z části v okrsku Jestřebská kotlina, podokrsku Holanská pahorkatina a z části v okrsku Polomené hory, podokrsku Vlhošťská vrchovina. Územím prochází úštěcký zlom, proto je jeho větší část zakleslá asi o 270 m oproti jižnímu cípu (masiv Vlhoště). Ronov geomorfologicky představuje nejzápadnější vrchol Ralské pahorkatiny. Reliéf: Lokalitu tvoří dva výrazné vrchy, Vlhošť (614 m n. m.) a Ronov (552 m n. m.), oddělené údolím Litického potoka zasahujícího do EVL na jihozápadním okraji (330–350 m n. m.). Severovýchodním směrem klesá území EVL do široké údolní pánve Bobřího potoka (260 m n. m.), kde se nachází Dolanský rybník. Pedologie: Pestrá geologická stavba a reliéf krajiny podnítili vznik řady půdních typů. Na příkrých svazích Vlhoště a Ronova se vyvinul ranker (vrchol Ronova tvoří litozem). Úbočí Ronova pokrývá kambizem přecházející na severním a západním úpatí v pseudoglej. Kambizem tvoří také severní a východní úbočí a úpatí Vlhoště. V okolí pískovcových skalních bloků jižně a západně od vrcholu Vlhoště se kromě litozemě vyvinuly také kambizem a arenický podzol. Údolí Litického potoka je tvořeno glejovou fluvizemí, hnědozeměmi, pararendzinou, černicí a v okolí Dolanského rybníka se vyskytují také gleje. Krajinná charakteristika: Území EVL zahrnuje dva zalesněné kopce tvořící významné krajinné dominanty širokého okolí. Na úpatí těchto kopců navazuje zemědělská krajina reprezentovaná na území EVL téměř výhradně kosenými a pasenými loukami, které jsou rozčleněny mezemi, odvodňovacími kanály a rozptýlenou zelení do nepravidelných dílců o velikosti od několika arů až po desítky hektarů. Na severovýchodním okraji území přechází do rybniční krajiny se soustavou Holanských rybníků, na území EVL zasahuje pouze Dolanský rybník. Silněji podmáčená místa jsou pokrytá neudržovanými porosty rákosu, příp. lužními lesíky Biota: Lokalita zahrnuje různé biotopy, od mokřadů po sušší louky a také několik typů lesních biotopů. Ovsíkové louky jsou nejčastějším lučním biotopem v území. Nejreprezentativnější druhově bohaté porosty se nacházejí na severovýchodním svahu Ronova směrem ke Stvolínkám. Luční porosty jsou místy rozdělené pásy vysokých křovin a stromů původních druhů. Na vlhčích typech luk se také v závislosti na managementu vytváří mozaiky biotopů - ostřicové porosty (především sv. Magno-Caricion gracilis), střídavě vlhké louky (sv. Molinion caeruleae) a vlhké pcháčové louky (sv. Calthion palustris). Místy se do těchto porostů šíří rákos. V rozsáhlém komplexu mokřadních luk se jen lokálně zachovala drobná prameniště, na která je vázán výskyt vrkoče útlého (Vertigo angustior). V mokřadu u Stvolínek je velmi pěkně vytvořené společenstvo bažinných olšin s porosty ďáblíku bahenního (Calla palustris). Na obhospodařovaných i neudržovaných loukách, na celém území EVL, roste poměrně často krvavec toten (Sanguisorba officinalis), na jehož květy je vázán výskyt populací modráska bahenního (Maculinea nausithous) a modráska očkovaného (M. teleius). Tyto populace se zatím jeví jako poměrně stálé, i když dochází k určitému lokálnímu kolísání početnosti v závislosti na změnách způsobu obhospodařování jednotlivých luk (posuny sečí vlivem počasí, změna hospodařícího subjektu po komplexních pozemkových úpravách, příp. přechod od sečení k pastvě skotu). Na některých kosených loukách v okolí Ronova i Vlhoště byl dále zaznamenán výskyt chřástala polního (Crex crex), kterému však vyhovují jiné termíny sečí než výše uvedeným modráskům. Pískovcové skály slouží také jako hnízdiště ohrožených druhů ptáků, zejména sokola stěhovavého (Falco peregrinus) nebo krkavce velkého (Corvus corax). Na lesní porosty s doupnými stromy je vázán výskyt řady druhů sov a netopýrů. Celé území EVL je významné také z hlediska výskytu vzácných a ohrožených druhů hub. Na svazích Ronova převažují lesní společenstva. Na S a SZ svazích převažují dubohabřiny sv. Carpinion (as. Melampyro nemorosi-Carpinetum). Maloplošně se na vrchu objevuje suťový les sv. Tilio-Acerion, konkrétně as. typická pro pahorkatiny Aceri-Carpinetum. Dále je zde zastoupena doubrava sv. Quercion petraeae. Skalní vegetace (sv. Alysso-Festucion pallentis) se překrývá se společenstvy sutí. Společenstva křovin tvoří trnka obecná (Prunus spinosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hlohy (Crataegus spp.), růže (Rosa spp.), na vrcholu i společenstvo s třešní křovitou (as. Prunetum fruticosae) a jejím křížencem Prunus x eminens a se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus). Na JV svazích se vyskytují luční společenstva as. Potentillo albae-Festucetum rubrae (JV svahy Ronova), která jsou druhově velmi bohatá. Roste zde hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), smldník jelení (Peucedanum cervaria), ocún jesenní (Colchicum autumnale). Zachovala se pravděpodobně díky unikátnímu reliktnímu typu středověkého managementu (absence hnojení). Z lemových společenstev se zde vyskytuje sv. Geranion sanguinei. Svahy Vlhoště pokrývají květnaté bučiny, a to ve společenstvu typickém pro neovulkanity severních Čech, a proto na Kokořínsku vzácném (as. Melico uniflorae-Fagetum). V jejich podrostu roste strdivka jednokvětá (Melica uniflora), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), svízel vonný (Galium odoratum), vzácně kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos). Byla zde nalezena vzácná kapraď rezavá (Dryopteris affinis) a dále kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum) či sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), které naznačují vztahy k podhorským bučinám. Kromě bučin zde najdeme i malé plochy habrové doubravy, borové doubravy a jehličnaté lesy – především reliktní bory na skalách, které se někdy těžko odlišují od druhotných kultur na stanovišti původních borů. V podrostu se vyskytuje vřes obecný (Calluna vulgaris), brusinka (Vaccinium vitis-idaea), borůvka (Vaccinium myrtillus), metlička křivolaká (Avenella flexuosa) a další. Na pískovcových skalách jsou chudá vřesoviště, často s hojným výskytem mechorostů a lišejníků. Na písčitých lavicích na hranách skal roste např. kolenec Morisonův (Spergula morisonii), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) nebo šťovík menší (Rumex acetosella).

4.2 Quality and importance

Vegetačně i krajinářsky hodnotný komplex lesních i nelesních biotopů. Mezi cenné lokality nelesní vegetace patří zejména zachovalé mokřadní louky u Litic. Jedná se rozlehlé louky sv. Molinion, částečně kosené. Významný je komplex mokřadních olšin s druhy jako vrbina kytkokvětá (Lysimachia thyrsiflora), bledule jarní (Leucojum vernum) nebo kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) a vegetace bahnitých substrátů s ďáblíkem bahenním (Calla palustris) jihovýchodně. Na severozápadním svahu Ronova se zachovaly i cenné druhově bohaté porosty mezofilních ovsíkových luk. Řada luk (zejména mimo CHKO) ale postupně degraduje z důvodů absence managementu. Z dalších významných druhů rostlin se v EVL vyskytují například ostřice odchylná (Carex appropinquata), , ostřice dvouřadá (Carex disticha), oman vrbolistý (Inula salicina), kosatec sibiřský (Iris sibirica), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), řebříček bertrám (Achillea ptarmica), smldník jelení (Peucedanum cervaria), mochna bílá (Potentilla alba), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum), kostival český (Symphytum bohemicum), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Jde o plošně nejrozsáhlejší lokalitu výskytu modráska bahenního a modráska očkovaného na území CHKO Kokořínsko a na základě provedených pozorování lze soudit na přítomnost silných populací. Doloženo hnízdění silně ohroženého sýce rousného (Aegolius funereus), skřivana lesního (Lullula arborea) a holuba doupňáka (Columba oenas). Významný je výskyt druhů ptáků využívající ke hnízdění dutiny jako je lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), strakapoud velký (Dendrocopos major) a datel černý (Dryocopus martius). Dále v oblasti hnízdí sokol stěhovavý (1 pár Vlhošť). V lokalitě se dlouhodobě drží perspektivní populace vrkoče útlého (Vertigo angustior), v současné době částečně zdecimovaná následky meliorací.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01i
LA04.01i
HA08i
LB01.02i
MB02.04i
MI01i
MJ02.01i
MK02.03i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA03.02i
LA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj (2014). <i>Soubor doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ronov - Vlhošť</i>. 21 s., DRHOVSKÁ, L. (2015). <i>Závěrečná zpráva z aktualizace okrsku CZ0093</i>. 6 s. Manuskript.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0210.95
CZ041.20
CZ053.49
CZ0996.24

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Vlhošť*10.95
CZ04Ronov+1.20
CZ05Vlhošť*2.66
CZ05Ronov+0.83
CZ09Kokořínsko - Máchův kraj*96.24

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Address:
Email:kokorin@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Libereckého kraje
Address:
Email:podatelna@kraj-lbc.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Ronov - Vlhošť CZ0514670
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY